นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ความหมายของนวัตกรรม

1.1. นวัตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า“นว” กับ “กรรม”ซึ่ง นว หมายถึง ใหม่ และ กรรม หมายถึง การกระทำ เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน เป็น นวกรรม หรือนวตกรรม หรือว่า นวัตกรรม ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในปัจจุบัน และสามารถแปลตรงตามความหมายก็คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งใดๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น

2. แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

2.1. 1.นวัตกรรมนั้นถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ จึงส่งผลโดยตรงต่อความท้าทายของผู้ทำการวิจัยที่จะมาทำการวิจัย

2.2. 3.มีเหตุปัจจัยโดยตรงจากการทดลองและวิจัยเพื่อที่นำมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา

3. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา มี 5 ประเภท

3.1. 1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

3.2. 2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

3.3. 3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

3.4. 4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

3.5. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

4. ความหมายของเทคโนโลยี

4.1. หมายถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่องานนั้นๆ ดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

5.1. การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการศึกษา

6.1. 2. สามารถสนองเรื่องความแตกต่างแต่ละบุคคลได้

6.2. 3. สามารถทำให้การจักการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

6.3. 4. ช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น

6.4. 5. สามารถทำให้การเรียนรู้อยู่แค่เอื้อม

6.5. 6. ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

7. ความหมายของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

7.1. การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

8. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

8.1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน

8.2. การใช้ไอซีทีเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

8.3. การเรียนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม การเรียนรู้เชิงเสมือน

8.4. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

8.5. การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

9. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

9.1. 1.หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

9.2. 2.การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน RBL

9.3. 3.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

9.4. 4.การเรียนแบบ มัลติมีเดีย

9.5. 5.การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

9.6. 6.บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต

10. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

10.1. 1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

10.2. 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

10.3. 3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

10.4. 4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

10.5. 5. ช่วยลดเวลาในการสอน

10.6. 6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย