นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ความหมายของนวัตกรรม

1.1. นวัตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า“นว” กับ “กรรม”ซึ่ง นว หมายถึง ใหม่ และ กรรม หมายถึง การกระทำ เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน เป็น นวกรรม หรือนวตกรรม หรือว่า นวัตกรรม ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในปัจจุบัน และสามารถแปลตรงตามความหมายก็คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งใดๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น

2. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา มี 5 ประเภท

2.1. 1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

2.2. 2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

2.3. 3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

2.4. 4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

2.5. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

3. ความหมายของเทคโนโลยี

3.1. หมายถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่องานนั้นๆ ดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ความหมายของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.1. การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

5. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

5.1. 1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

5.2. 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

5.3. 3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

5.4. 4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

5.5. 5. ช่วยลดเวลาในการสอน

5.6. 6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

6. แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

6.1. 1.นวัตกรรมนั้นถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ จึงส่งผลโดยตรงต่อความท้าทายของผู้ทำการวิจัยที่จะมาทำการวิจัย

6.2. 3.มีเหตุปัจจัยโดยตรงจากการทดลองและวิจัยเพื่อที่นำมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา

7. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

7.1. การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

8. ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการศึกษา

8.1. 2. สามารถสนองเรื่องความแตกต่างแต่ละบุคคลได้

8.2. 3. สามารถทำให้การจักการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

8.3. 4. ช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้น

8.4. 5. สามารถทำให้การเรียนรู้อยู่แค่เอื้อม

8.5. 6. ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

9. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

9.1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน

9.2. การใช้ไอซีทีเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

9.3. การเรียนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม การเรียนรู้เชิงเสมือน

9.4. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

9.5. การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

10. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

10.1. 1.หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

10.2. 2.การเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน RBL

10.3. 3.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

10.4. 4.การเรียนแบบ มัลติมีเดีย

10.5. 5.การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน

10.6. 6.บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต