นวัตกรรม และเทคโนโลยีสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสาร by Mind Map: นวัตกรรม และเทคโนโลยีสาร

1. คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม

2. ซอฟต์แวร์ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือที่เรารู้จักในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. เราสามารถแบ่งซอฟต์แวร์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดต่อประสานกันระหว่าง อุปกรณ์แต่ละชิ้น โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา ซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันมาก เช่่น Windows, OSX, Linux เป็นต้น 2. ซอฟแวร์ปประยุกต์ (Application Software) เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ซึ่งมันคือ โปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้เอง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งได้อีก 2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เช้น ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล - ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกล

4. ประโยขน์ของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานประเภทต่างๆได้ เช่น เข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ ใช้งานประเภทโปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมด้านการคำนวณ โปรแกรมประมวลผลคำ หรือระบบจัดการต่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่บอกมานี้ ช่วยให้การทำงานของพวกเราเป็นไปได้ง่ายดายขึ้น

5. พัฒนาการคอมพิวเตอร์

6. Software

7. หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร

8. คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง

9. คอมพิวเตอร์ยุคแรก

10. คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่

11. คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า

12. หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์

12.1. 1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

12.2. 2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit) ใช้คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

12.3. 3. จัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสเกตด์ แผ่นซีดี และอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ตยูเอสบีไดร์ ซึ่งหน่วยเก็บข้อมวลนี้สามารถ

12.4. 4. แสดงผลข้อมูล เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เช่น หากเป็นรูปภาพกราฟิกก็จะแสดงผลทางจอภาพ ถ้าเป็นงานเอกสารก็จะแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ หรือหากเป็นในรูปแบบของเสียงก็จะแสดงผลออกทางลำโพง เป็นต้น

13. นวัตกรรม

14. Hardware

15. เทคโนโลยีสารสนเทศ

16. Hardware (ฮาร์ดแวร์) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ด้วยสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงานได้ 4 หน่วย โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

17. 2. หน่วยประมวลผลกลาง CPU

18. 3. หน่วยแสดงผล Output Unit(เอาร์พุต ยูนิต)

19. 4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Secondary Storage(เซคคอนเดรี่ สตอเรส)

20. 1. หน่วยรับข้อมูล Input Unit (อินพุต ยูนิต)

21. หมายถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ

22. องค์ประกอบของนวัตกรรม

23. 1.ความใหม่

24. 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

25. 3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

26. กระบวนการของนวัตกรรม

27. 1.การค้นหา(Searching)

28. 2. การเลือกสรร(Selecting)

29. 3. การนำไปปฏิบัติ(Implementing)

30. 3.1 การรับ (Acquring)

31. 3.2 การปฏิบัติ(Executing)

32. 3.3 การนำเสนอ (Launching)

33. 3.4 การรักษาสภาพ(Sustaining)

34. 4. การเรียนรู้(Learning)

35. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

36. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware )

37. ซอฟต์แวร์ ( Software )

38. ข้อมูล ( Data )

39. บุลคลากร ( People )

40. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Procedure )