นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา

1.1. 1. บุคลากร

1.2. 2. การเรียนรู้

1.3. 3. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

1.4. 4. การจัดการ

2. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.1. หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

2.2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.3. การเรียนแบบมัลติมีเดีย

3. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา

3.1. การออกแบบ (design)

3.2. การพัฒนา(Development)

3.3. การใช้ (Unillization)

3.4. การจัดการ(Management)

3.5. การประเมิน (Evaluation)

4. ความหมายของเทคโนโลยี

4.1. หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เ

5. ความหมายของนวัตกรรม

5.1. การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งใดๆ แล้วทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น

6. ประเภท

6.1. 1.นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่หมด

6.1.1. คือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่หมดทั้งระบบ และไม่เคยปรากฏขึ้นในที่ใดมาก่อน

6.2. 2.นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วน

6.2.1. คือนวัตกรรมที่อาจจะใช้ยังไม่ได้ผลที่ดีพอจึงมีการนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานทที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของสภาพงาน และตัวผู้ใช้งานเองด้วย

7. ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา

7.1. “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต

8. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

8.1. 1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

8.2. 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

8.3. 3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

8.4. 4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

8.5. 5. ช่วยลดเวลาในการสอน

8.6. 6. ช่วยประหยัดค่าใช่จ่าย

9. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

9.1. การนำเอาหลักแนวคิด วิธีการต่างๆที่ตั้งอยู่บนรากฐานทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เข้ากับกระบานการจัดการศึกษา โดยเป็นไปในส่วนของการส่งเสริม ทางด้านการเรียนการสอน และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการที่แปลกใหม่ และได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง