นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1.1. นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง เช่น

2. E-learning

2.1. ควาหมาย

2.1.1. e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น

2.2. ประเภท

2.2.1. 1. สื่อเสริม (Supplementary)

2.2.2. 2. สื่อเพิ่มเติม (Complementary)

2.2.3. 3. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

2.3. ประโยชน์

2.3.1. 1.ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน

2.3.2. 2.เข้าถึงได้ง่าย ผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย

2.3.3. 3.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย สามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงทำได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว

2.3.4. 4.ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง

2.4. ชนิดของสื่อการเรียนรู้

2.4.1. 1.ชนิดสื่อสารทางเดียว (One-way Communication)

2.4.2. 2. ชนิดสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

3. E - BOOK

3.1. ความหมาย

3.1.1. e-Book ย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

3.2. ประเภท

3.2.1. 1.Hyper Text Markup Language (HTML)

3.2.1.1. เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด HTML ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บBrowser

3.2.2. 2.Portable Document Format (PDF)

3.2.2.1. ไฟล์ประเภท PDF หรือ Portable Document Format ถูกพัฒนาโดย Adobe System Inc เพื่อจัดเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมือนเอกสารพร้อมพิมพ์ ไฟล์ประเภทนี้สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการจำนวนมาก และยังคงลักษณะเอกสารเหมือนต้นฉบับ

3.2.3. 3.Peanut Markup Language (PML)

3.2.3.1. พัฒนาโดย Peanut Press เพื่อใช้สำหรับสร้าง E-Books โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่สนับสนุนไฟล์ประเภท PML นี้จะสนับสนุนไฟล์นามสกุล .pdb ด้วย

3.2.4. 4.Extensive Markup Language (XML)

3.2.4.1. สำหรับการใช้งานทั่วไป พัฒนาโดย W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น สิ่งที่เอาไว้ติดต่อกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน ใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

3.3. ประโยชน์

3.3.1. 2.ช่วยแก้ปัญหาขาดผู้เชี่ยวชาญ

3.3.2. 1.ช่วยการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียน

3.3.3. 3.เป็นการนำเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

3.3.4. 4.เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

3.4. บทบาท

3.4.1. E-Book เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ นำเสนอออกมาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลด้วยภาพ ข้อความ เสียง สีสัน และภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความบันเทิงในการศึกษาข้อมูลมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพกพาไปอ่านได้ทุกที่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงแสงมากหรือน้อย เพราะอุปกรณ์ E-Book มักมีแสง Backlight ของตัวเอง E-Book ยังทำให้อ่านหรือทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าหนังสือ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลได้มากอีกด้วย