Kvalitatiivinen (eli laadullinen) tutkimus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitatiivinen (eli laadullinen) tutkimus by Mind Map: Kvalitatiivinen (eli laadullinen) tutkimus

1. Empiiristä

1.1. Taustalla teoria

1.1.1. Substanssiteoriat

1.1.2. Formaalit teoriat

1.1.3. Paradigmateoriat

1.1.4. Menetelmiin ja analyyseihin liittyvät teoriat

2. Tutkimuksessa ovat keskiössä merkitykset, jotka voivat ilmetä monin eri tavoin

3. Juuret osallistuvaan havainnointiin perustuvassa kenttätutkimuksessa (etnografinen tutkimus)

4. Tutkimuksen eettisyys

4.1. Tutkimuksen tiedonhankinta ja tutkittavien suoja (ns. Mengele-tapaukset)

4.2. Tutkijan vastuu tutkimustuloksista (ns. Manhattan-tapaukset)

5. Viitekehykset

5.1. Faktanäkökulma

5.1.1. Objektiivinen todellisuus

5.2. Kokemusnäkökulma

5.2.1. Todellisuus moninainen, tutkittavien tunteet ja kokemukset huomioiva

5.3. Konstruktionistinen näkökulma

5.3.1. Todellisuus alati rakentuva puheessa ja toiminnassa

6. Ominaispiirteitä

6.1. Monimutkaisuuden sietokyky

6.2. Epäily itsestään selvästi tiedettyä kohtaan

6.3. Keskittyminen toimintaan

6.4. Kvalitatiivisen aineiston preferointi

6.5. Subjektiviteetin arvostaminen

6.6. Mitä- ja miten- kysymysten painottaminen

6.7. Strukturoimattoman ja luonnollisen aineiston preferointi

6.8. Sitoutuminen lähelle menevään tarkasteluun

6.9. Asianosaisten omien merkitysten ja tulkintojen korostaminen

6.10. Tutkijan paikan reflektointi

6.11. Analyysivetoisuus

7. Tarkoitus pyrkiä ymmärtämään tutkittavan ilmiöitä ja sen tarkoitusta

7.1. Tutkimuksen laatu

7.1.1. Validiteetti

7.1.1.1. Uskottavuus ja vakuuttavuus (eli kriittisyys ja arviointi)

7.1.2. Reliabiliteetti

7.1.2.1. Tutkimuksen luonteen ja aiheen mahdolliset vaikutukset vastauksiin

8. Tutkimustulokset

8.1. Tulokset kontekstuaalisia

8.1.1. Ei koskaan täysin objektiivista ja absoluuttista tietoa