โรงเรียนพะเยาวิทยาคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โรงเรียนพะเยาวิทยาคม by Mind Map: โรงเรียนพะเยาวิทยาคม

1. ฝ่ายสนับสนุนการสอน

1.1. คุณครูอุบล กุลศรี MRS.UBON KUNSEE ครูชำนาญการพิเศษ

1.2. คุณครูสิรวงษ์ วงศ์ไชย MR.SIRAWONG WONGCHAI ครูชำนาญการ

1.3. คุณครูธนวรรณ กันคำ MRS.TANAWAN KANKHAM ครูชำนาญการ

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.1. คุณครูเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

2.2. คุณครูสุนิศา หงษ์ทอง MRS.SUNISA HONGTHONG

2.3. คุณครูกานท์ชญา อ่อนนวล ครู

2.4. คุณครูอภิญญา โยธามาศ MRS.APINYA YOTHAMAT ครูผู้ช่วย

2.5. คุณครูปนัสยา แก่นพล ครูผู้ช่วย

2.6. คุณครูอริสาพร แสงแก้ว MRS.ARISAPORN SANGKAVE พนักงานราชการ

3. เจ้าหน้าที่

3.1. นางสาวพิชญดา อินทะ Miss.PICHAYADA INTA เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

3.2. นางปวลี ภาชนะ MRS.PAVALEE PACHANA เจ้าหน้าที่บุคลากร

3.3. นายมานพ โลหะกิจ MR.MANOP LOHAKIT เจ้าหน้าที่โสตฯ

3.4. นางสาวศิรประภา สูงศักดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมมพันธ์

3.5. นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล เลขาฯ

3.6. คุณครปาริฉัตร์ คันธิสา Miss.Parichat Kunthisa เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

4. นักการภารโรง

4.1. นางรัชนีกร จุมปา MRS.RATCHANEKON JUMPA ลูกจ้างประจำ

4.2. นายชารี ศรีพรม MR.CHAREE SRIPROM พนักงานขับรถ

4.3. นายจำเริญ ชอบจิต พนักงานขับรถ

5. ข้อมูลพื้นฐาน

5.1. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97 ถนนประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1275, 0-5443-1522 โทรสาร 0-5443-1522 สถานที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณภายในเมืองโบราณที่เรียกชื่อว่า เวียงน้ำเต้า หรือเวียงประตูชัย โดยมีแนวเขตดังนี้ ทิศเหนือ : เป็นประตูหน้า ติดถนนสาย พะเยา-ป่าแดด ทิศตะวันออก : ติดคูเมืองเก่า ทิศใต้ : ติดหมู่บ้านพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก : ติดถนนสายเอเชีย 1 ลำปาง-เชียงราย พื้นที่โรงเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 53 ไร่ 391 ตารางวา โดยแบ่งเป็น แปลงที่ 1 44 ไร่ 218 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน แปลงที่ 2 7 ไร่ 5 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครู แปลงที่ 3 2 ไร่ 168 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครูเดิม และเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา

6. ฝ่ายบริหาร

6.1. นายจาตุรนต์ เครือสาร MR.JATURONT KHRUASARN รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

6.2. นางวรรณธนี มั่งคั่ง MRS.WANNATANEE MUNGKHUNG รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

6.3. นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

6.4. นายอรรณพ ยะตา MR.ANNOP YATA รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ