การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1. การสรรหา

1.1. กระบวนการสรรหา

1.1.1. บริษัทของท่านมีกระบวนการสรรหาพนักงานอย่างไร

1.1.2. บริษัทของท่านมีการกำหนดคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อใช้ในการสรรหาพนักงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัท

1.1.3. ปัญหาในการสรรหาพนักงานมีอะไรบ้าง และมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดปัญหา

1.2. ประเภทของการสรรหา

1.2.1. บริษัทท่านมีช่องทางการสรรหาจากแหล่งภายในหรือแหล่งภายนอก อย่างไร

1.2.1.1. การสรรหาจากแหล่งภายนอก

1.2.1.2. การสรรหาจากแหล่งภายใน

1.3. เทคนิคการสรรหา

1.3.1. ถ้าหากบริษัทของท่านมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการสรรหาพนักงานจากภายนอก บริษัทจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

1.3.1.1. การสรรหาจาแหล่งภายนอก

1.3.1.2. การใช้วิธีอื่นแทนการทดแทน

1.3.2. ตลาดแรงงานมีผลต่อการสรรหาพนักงานขององค์กรของท่านหรือไม่ อย่างไร

1.3.3. ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสรรหาพนักงานหรือไม่ อย่างไร

2. การคัดเลือก

2.1. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1.1. ใครทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจรับพนักงานเข้าทำงาน

2.1.2. บริษัทของท่านมีเกณฑ์การคัดเลือกและรูปแบบในการคัดเลือกอย่างไร

2.2. กระบวนการคัดเลือก

2.2.1. การคัดเลือกพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

2.2.2. ถ้าหากผู้สมัครเคยมีประวัติอาชญากรรม บริษัทของท่านจะรับเข้าทำงานหรือไม่เพราะเหตุใด (หากสังคมไทยให้โอกาสคน)

2.3. การทดสอบ

2.3.1. การทดสอบประเภทไหนที่บริษัทของท่านนำมาใช้ในการวัดคัดเลือกพนักงานเพื่อจ้างงาน

3. การสัมภาษณ์

3.1. กระบวนการสัมภาษณ์

3.1.1. รูปแบบคำถามในการสัมภาษณ์ของบริษัทของเป็นรูปแบบใด

3.1.1.1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

3.1.1.2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

3.1.2. ปัญหาจากผู้สัมภาษณ์ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์หน้าตาของผู้สมัคร บริษัทของท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไง