Kimi Industriale Organike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kimi Industriale Organike by Mind Map: Kimi Industriale Organike

1. Zinku

1.1. nxirret nga minerali blena (ZnS)

1.2. 2ZnS+ 3O2 -> 2ZnS + 2SO2

1.3. ZnO + C -> Zn + CO

2. Bakri

2.1. Shume pak aktiv

2.2. Nxirret nga minerali Piriti CuFeS2

2.3. Perdoret per prodhim tubacionesh, Boliere, ene kuzhine

3. Alumini

3.1. nxirret nga minerali i boksitit

3.2. Nirret nga procesi Hall-Heroult

3.2.1. 1. Boksiti trajtohet me NaOH dhe formon Oksid Alumini (Alumina)

3.2.2. 2. Al2O3 tretet ne kriolit te shkrire ( Na3AlF6 ose AlF3NaF)

3.2.3. 3. Perzierja e shkrire e oksidit te aluminit dhe kriolitit i nenshtrohet procesit te elektrolizes

3.2.3.1. Jonet e aluminit terhiqen nga katoda

3.2.3.2. Jonet oksigjen shkojne drejt anodes

4. Squfuri

4.1. nenprodukt i industrise petrokimike

4.2. LArgohet nga lendet djegese si : benzina, naftaa etj.

4.3. nxirret nga krateret e vullkaneve me pompim te avullit ( Procesi Flasch)

4.3.1. Avulli pompohet ne shtresat nentokesore

4.3.2. squfuri nxirret ne siperfaqe nepermjet futjes se ajrit te ngjeshur

4.3.3. Squfuri digjet ne ajer dhe formon dioksid squfuri

4.3.4. Dioksid Squfuri + oksigjen formon trioksid squfuri

5. Guri Gelqeror

5.1. perdoret per asnjeanesimin e tokave dhe liqeneve acide

5.2. gelqerja prodhohet nga pjekja e e gurit gelqeror ne nje furre gelqereje

5.3. CaCO3 -> CaO + CO2

6. HEKURI

6.1. Minerali Kryesor- Hematiti (Fe2O3)

6.2. Rodhohet me Furrnalte

6.2.1. 30 meter e larte, zjarrduruese

6.2.2. mbushet me hekr, koks, gure gelqeror

6.2.3. Karboni digjet ne prani teprise ajri

6.2.4. Ndodhin nje sere reaksionesh

6.2.4.1. Fe2oc + 3CO -> 2 Fe + 3CO2

6.2.4.2. CaCO3-> CaO + CO2

6.2.4.3. CaO+SiO2 -> CaSiO3

7. Celiku

7.1. Prodhohet nga hekuri

7.2. i qendrueshem

7.3. i forte

7.4. i riciklueshem

7.5. perbajtja e karbonit zvogelohet nepermjet djegies

8. Amoniaku

8.1. N2+ 3H2 -> 2NH3

8.2. pa ngjye, me ere karakteristike

8.3. me pak i dendur se ajri

8.4. tretet ne uje

8.5. Rrit rentimentin ne bujqesi

8.6. Prodhon plehera bujqesore

8.7. temp= 450c; ; P= 200 atm ; katalizatori- Fe

9. Acid Sulfurik

9.1. Produkt i industrise kimike

9.2. nxirret me ane te procesit me kontakt