หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 by Mind Map: หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1. ง 3.1 ป.1/2 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.2.1. 1. บอกอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 2. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

1.3. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.3.1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์

1.4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.4.1. ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการทำงานกลุ่ม - กระบวนการปฏิบัติ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2. ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หลักๆ

2.1.1. 1. โปรเซสเซอร์ (Processor) นั่นก็คือหน่วยประผลกลางหรือที่รู้จักกันในนามของซีพียู (CPU) นั่นเอง หรือเรียกว่าซิป ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะว่ามีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ซึ่งซีพียูนั้นมีรุ่นต่างๆ ออกมาวางขายตามท้องตลาดมากมาย ซึ่งแต่ละรุ่นก็ราคาแตกต่างกันออกไป 2. หน่วยความจำ (Memory) หรือ RAM นั่นเอง ซึ่ง RAM นั้นเป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลต่างๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำสำรองนั่นเอง ก็คือจะเก็บข้อมูลชั่วคราว ซึ่งหน่วยความจำแรมจะทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย 3. ส่วนอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output) ก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสและรับรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ Output ก็ได้แก่พวก เครื่องพิมพ์ จอภาพ 4. สื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage) นั่นก็คือสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่วนอื่นๆ

2.2.1. จอภาพ หรือ monitor

2.2.2. เคส (case)

2.2.3. พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)

2.2.4. คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)

2.2.5. ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)

2.2.6. เมนบอร์ด (Main board)

2.2.7. ซีพียู (CPU)

2.2.8. การ์ดแสดงผล (Display Card)

2.2.9. เมาส์ (Mouse)

2.2.10. แรม (RAM)

2.2.11. CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / DVD-RW Drive

2.2.12. CD-ROM / DVD-ROM

2.3. ภาระและชิ้นงาน

2.3.1. แบบทดสอบก่อนเรียน

2.3.2. ใบงานที่ 1.1

2.3.3. ใบงานให้ความรู้

3. การวัดและการประเมินผล

3.1. K ( ความรู้ ) สังเกตุจากความสนใจของผู้เรียนและความรู้พื้นฐาน ความรู้ก่อนเรียน-หลังเรียน

3.2. P ( ทักษะ ) สังเกตุจากการทำงานหรือแบบทดสอบในเนื้อหาการเรียน

3.3. A ( เจตคติ ) สังเกตุจากการมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.1. 1. มีวินัย

4.2. 2. ใฝ่เรียนรู้

4.3. 3. มีความรับผิดชอบ

5. การจัดกระบวนการเรียนรู้

5.1. 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน แล้วถามนักเรียนว่า คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง

5.2. 2. ครูนำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ มาแสดงให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน แล้วชี้ไปที่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แล้วให้นักเรียนบอกชื่อส่วนประกอบให้ถูกต้อง โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง หากนักเรียนตอบผิดให้ครูบอกชื่อส่วนประกอบที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

5.3. 3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียนและใบความรู้

5.4. 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า นอกจากอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์แล้วยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ด้วย

5.5. 5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่กำหนดต่อไปนี้ จากหนังสือเรียนและสรุปความสำคัญ - จอภาพ - ซีพียู (CPU) - แผงแป้นอักขระ - เมาส์ - เครื่องพิมพ์ - ลำโพง - แฟลชไดรฟ์ - แผ่นซีดี - แผ่นดิสก์

5.6. 6. ครูสรุปความรู้เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

6. สื่อการเรียนรู้

6.1. 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1

6.2. 2. ตัวอย่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

6.3. 3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

6.4. 4.ใบความรู้