Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENDIDIKAN by Mind Map: PENDIDIKAN

1. Aspirasi

1.1. EKUITI

1.2. PERPADUAN

1.3. KUALITI

1.4. KECEKAPAN

1.5. AKSES

2. Ciri dan Personaliti

2.1. Nilai kendiri yang positif

2.2. Berakhlak mulia

2.3. Bertanggung jawab

2.3.1. Kecemerlangan Pengetahuan dan Kemahiran

2.3.1.1. Mengamalkan budaya ilmu

2.3.1.2. Berkebolehan menyelesaikan masalah

2.3.1.3. Membuat keputusan yang rasional serta objektif

2.3.1.4. Sebagai pakar rujuk bidang masing-masing

2.4. Inovatif

2.5. Bersikap terbuka

2.6. Berpemikiran positif

3. Kecemerlangan Potensi

3.1. Keberkesanan sumbangan terhadap kejayaan sekolah atau institusi pendidikan dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum

3.2. Personaliti Unggul

3.3. Penglibatan yang bermakna dalam aktiviti-aktiviti ilmu

3.4. Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran

4. Konsep Pendididkan

4.1. Pandangan Barat

4.1.1. l1. Profesor Gurey berpendapat bahawa pendidikan mengeluarkan manusia yang mempunyai kebudayaan dan pengetahuan yang luas. Pendidikan menggali dan mengambil segala senidan pengetahuan yang amat luas

4.1.2. 2. James Mill, pendidikan ialah satu proses memberi pertolongan sedaya upaya untuk anggota sesuatu masyarakat supaya satu-satu masyarakat itu hidup dengan penuh kegembiraan

4.1.3. 3. plato- satu proses mengenali kemampuan semula jadi individu dan mendidiknya supaya menjadi warganegara yang berguna terhadap masyarakat dan negara

4.2. Pandangan Islam

4.2.1. proses pendewasaan individu muslim/muslimah yang hendak mencapai tujuan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak

4.2.2. htujuan utama pendidikan- menjadikan manusia sebagai insan rabbani (manusia berketuhanan)

4.3. Pandangan Tokoh

4.3.1. Horne

4.3.2. Carter V. Good

4.3.3. Darmaningtyas

4.3.4. Mary McLeod Bethune

4.3.5. Frederick J. Mc Donald

4.4. Menurut Kamus

4.4.1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 263) Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok, kelompok orang, dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

5. KEPENTINGAN PENDIDIKAN

5.1. Melahirkan mayarakat yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

5.2. Melahirkan insan yang lengkap dengan nila-nilai murni dan moral yang baik dalam kehidupan

5.3. Memenuhi keperluan negara dalam membekalkan tenaga kerja yang progresif, berintegriti dan mempunyai tahap kognitif yang tinggi.

5.4. Mampu menjana masa depan negara yang lebih membangun.

6. GURU

6.1. PERIANG-

6.2. MESRA PELAJAR

6.3. EMOSI YANG SEIMBANG

6.4. TIDAK MEMENTINGKAN DIRI-