OnlineFriday - Kế hoach kinh doanh 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OnlineFriday - Kế hoach kinh doanh 2018 by Mind Map: OnlineFriday - Kế hoach kinh doanh 2018

1. Kinh doanh

1.1. Nhân sự phụ trách: Mr. Tùng

1.2. Mục tiêu:

1.2.1. Doanh nghiệp tham gia: 1100

1.2.1.1. 100 Doanh nghiệp VIP

1.2.1.2. 1000 Doanh nghiệp thuờng

1.2.2. SKU

1.2.2.1. 100 SKU Hot keys

1.2.2.2. 4700 SKU thuờng

1.2.3. Traffic: 3.300.000

1.3. Triển khai

1.3.1. Trọng tâm

1.3.1.1. Phát triển doanh nghiệp tham gia chương trình

1.3.1.1.1. Nhóm VIP

1.3.1.1.2. Nhóm thuờng

1.3.1.2. SKU

1.3.1.2.1. Mỗi tháng thuờng

1.3.1.2.2. Mỗi tháng cuối của Quý

1.3.1.2.3. Tháng của năm

1.3.1.3. Truyền thông hiệu quả

1.3.1.3.1. Đối tác

1.3.1.3.2. Triển khai

1.3.1.4. Hoàn thiện hệ thống

1.3.1.4.1. Hoàn thiện Website OnlineFriday.vn

1.3.1.4.2. Hoàn thiện Quy trình đăng up sản phẩm, CTKM

1.3.1.4.3. Hoàn thiện BackEnd

1.3.1.5. Tổ chức các sự kiện Bigoff theo Quý

1.3.1.5.1. Sự kiện do BTC tự tổ chức

1.3.1.5.2. Sự kiện được tổ chức tại các đơn vị tham gia OnlineFriday 2018

1.3.2. Chi tiết

1.3.2.1. Tháng 1 (26.1): Sốc Sale sắm tết

1.3.2.1.1. Thông điệp: Sắm tết thả ga, không lo về giá

1.3.2.1.2. Ngành hàng

1.3.2.1.3. Mục tiêu

1.3.2.2. Tháng 4 (06/04)

1.3.2.2.1. Chủ đề

1.3.2.2.2. Thông điệp

1.3.2.2.3. Ngành hàng

1.3.2.2.4. Mục tiêu

1.3.2.2.5. Triển khai

1.3.2.3. Tháng 5(04/05)

1.3.2.3.1. Chủ đề: Chào hè

1.3.2.3.2. Thông điệp: Lốc sale chào hè

1.3.2.3.3. Ngành hàng

1.3.2.3.4. Mục tiêu

1.3.2.3.5. Triển khai

1.3.2.4. Tháng 6(01/06): Ngày mua sắm trực tuyến mùa hè

1.3.2.4.1. Chủ đề

1.3.2.4.2. Thông điệp

1.3.2.4.3. Ngành hàng

1.3.2.4.4. Mục tiêu

1.3.2.4.5. Triển khai

1.3.2.5. Tháng 7(06/07):

1.3.2.5.1. Chủ đề

1.3.2.5.2. Thông điệp: Ăn worldcup, ngủ worldcup, mua sắm cùng worldcup

1.3.2.5.3. Ngành hàng

1.3.2.5.4. Mục tiêu

1.3.2.5.5. Triển khai

1.3.2.6. Tháng 8(03/08): Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu

1.3.2.6.1. Chủ đề

1.3.2.6.2. Thông điệp

1.3.2.6.3. Ngành hàng

1.3.2.6.4. Mục tiêu

1.3.2.6.5. Triển khai

1.3.2.7. Tháng 9(07/09)

1.3.2.7.1. Chủ đề: Back To School

1.3.2.7.2. Thông điệp: Mùa tựu trường - mùa mua sắm

1.3.2.7.3. Ngành hàng

1.3.2.7.4. Mục tiêu

1.3.2.7.5. Triển khai

1.3.2.8. Tháng 10(05/10)

1.3.2.8.1. Chủ đề

1.3.2.8.2. Thông điệp

1.3.2.8.3. Ngành hàng

1.3.2.8.4. Mục tiêu

1.3.2.8.5. Triển khai

1.3.2.9. Tháng 11(02/11)

1.3.2.9.1. Chủ đề

1.3.2.9.2. Thông điệp

1.3.2.9.3. Ngành hàng

1.3.2.9.4. Mục tiêu

1.3.2.9.5. Triển khai

1.3.2.10. Tháng 12(07/12): Ngày mua sắm trực tuyến toàn quốc 2018

1.3.2.10.1. Chủ đề

1.3.2.10.2. Thông điệp: NewHome - Better Life

1.3.2.10.3. Ngành hàng

1.3.2.10.4. Mục tiêu

1.3.2.10.5. Triển khai

2. BIGOFF

2.1. Nhân sự phụ trách

2.2. Mục tiêu

2.3. Triển khai

2.3.1. Tháng 6(01/06): Ngày mua sắm trực tuyến mùa Hè

2.3.2. Tháng 8(03/08): Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu

2.3.3. Tháng 12(07/12): Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm 2018