Ψηφιακός Γραμματισμός

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ψηφιακός Γραμματισμός by Mind Map: Ψηφιακός Γραμματισμός

1. Είδη

1.1. Μιντιακός Γραμματισμός

1.2. Τεχνολογικός Γραμματισμός

1.3. Πληροφοριακός Γραμματισμός

1.4. Ηλεκτρονικός Γραμματισμός

1.5. Πολυμεσικός Γραμματισμός

1.6. Υπερμεσικός Γραμματισμός

1.7. Διαδικτυακός Γραμματισμός

2. Εργαλεία

2.1. Συστήματα διαχείρισης μάθησης

2.2. Εργαλεία για ήχο

2.3. Εργαλεία για εικόνα

2.4. Προγράμματα παρουσίασης

2.5. Εργαλεία για διαδραστικές δραστηριότητες

2.6. Εκπαιδευτικά παιχνίδια

3. Δεξιότητες

3.1. Τεχνικές δεξιότητες

3.1.1. Επίλυση προβλημάτων μέσα από το παιχνίδι

3.1.2. Δημιουργία και χρήση προσωμοιώσεων

3.1.3. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

3.1.4. Εξοικείωση με προγράμματα γενικής χρήσης

3.2. Γνωστικές δεξιότητες

3.2.1. Ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο

3.2.2. Πλοήγηση σε διάφορα μέσα

3.2.3. Κριτική σκέψη

3.2.4. Αξιολόγηση πληροορίας

3.3. Κοινωνικές δεξιότητες

3.3.1. Συμμετοχική κουλτούρα

3.3.2. Συλλογική ευφυΐα

4. Έννοια

4.1. Ικανότητα κατανόησης και αποτελεσματικής διαχείρισης των ψηφιακών μέσων