CHƯƠNG 22: SỰ ĐÁNH ĐỔI NGẮN HẠN GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 22: SỰ ĐÁNH ĐỔI NGẮN HẠN GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP by Mind Map: CHƯƠNG 22: SỰ ĐÁNH ĐỔI NGẮN HẠN GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

1. Sự dịch chuyển của đường phillips: vai trò của các cú sốc cung

1.1. Cú sốc cung: sự kiện trực tiếp làm thay đổi chi phí và giá cả của doanh nghiệp, làmdịch chuyển đường tổng cung của nền kinh tế và đường Phillips

2. Cái giá của việc giảm lạm phất

2.1. Tỷ lệ hy sinh

2.2. Kỳ vọng hợp lí và khả năng giảm lạm phát không phải trả giá

2.3. Chính sách giảm lạm phát

3. Đường Phillips

3.1. Đường biểu diễn sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

3.2. Tổng cầu và tổng cung,đường phillips

4. Sự dịch chuyển của đường phillips: vai trò của kỳ vọng

4.1. Đương Phillips dài hạn dốc đứng minh hoạ kết luận cho rằng thất nghiệp không phụ thuộc vào tăng trưởng tien và lạm phát trong dài hạn

4.2. Đường phillip ngắn hạn

4.2.1. Tỷ lệ thất nghiệp= Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên - a x ( lạm phát thực tế- lạm phát ỳ vọng)

4.3. Gỉa thuyết tỷ lệ tự nhiên: Quan điểm cho rằng thất nghiệp sau cùng rồi cũng sẽ trở về mức thông thường, hoặc tự nhiên của nó,bất kể tỷ lệ lạm phát là bao nhiêu