Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klasyczny podział nauk by Mind Map: Klasyczny podział nauk

1. 1) Teoria wychowania jako nauka pedagogiczna

1.1. Teoria wychowania jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych obok: pedagogiki ogólnej, dydaktyki (teorii nauczania), pedagogiki porównawczej, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, historii wychowania (historia myśli pedagogicznej)

2. 2) Nauki bazowe dla teorii wychowania

2.1. Teoria wychowania w swojej refleksji nad wychowaniem- tj. nad sposobami realizacji przyjętych celów wychowawczych opiera się na wiedzy z zakresu: pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i wychowawczej, socjologii wychowania, etyki, antropologii filozoficznej.

3. 3) Przedmiot teorii wychowania

3.1. Przedmiotem teorii wychowania są funkcjonujące (aktualnie i w przeszłości) teorie na temat wychowania, dotyczące poszukiwania sposobów realizacji celów wychowawczych (w jaki sposób wychowywać, aby osiągnąć zamierzone cele wychowawcze)

4. 1) Nauki formalne (nie badają fragmentu rzeczywistości doświadczalnej, lecz abstrakcyjną strukturę wzajemnych zależności)

4.1. *logika (jest narzędziem do uprawiania filozofii, uczy umiejętności poprawnego myślenia i poprawnej argumentacji)

4.2. *matematyka (bada stosunki ilościowe w świecie, a nie jakościowe)

5. 2) Nauki realne (szczegółowe)- badają określony wycinek rzeczywistości

5.1. *przyrodnicze: badają fragmenty świata natury, fizyka, chemia, astronomia, biologia, geografia

5.2. *humanistyczne: badają wytwory człowieka i relacje międzyludzkie; nauki o poszczególnych dziedzinach kultury; historia i teoria sztuki, historia i teoria literatury, muzykologia, filmologia, prawoznawstwo, religioznawstwo, etnologia, archeologia, językoznawstwo; psychologia, socjologia, historia

6. 3) Teologia- bada rzeczywistość transcendentną, objawioną w tekstach świętych; spełnia wszystkie właściwości poznania naukowego (ma swój przedmiot, cel i metodę), lecz treściowo jest nabudowana na prawdach objawionych;

7. 4) Filozofia- bada podstawowe, najogólniejsze zasady rzeczywistości