FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR DAN BARAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR DAN BARAT by Mind Map: FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR DAN BARAT

1. FALSAFAH

1.1. ILMU YANG MENYELIDIK MENGENAI KETUHANAN, MANUSIA, DAN ALAM SEMESTA

1.2. Greek - philosophia

1.3. philo - mencintai atau cinta

1.4. sophia - kebijaksanaan / pengetahuan / kebijaksanaan

2. ASPEK KONSEP

2.1. TIMUR

2.1.1. lebih menumpukan pencapaian kebijaksanaan (INDIA : Rabindranath Tagore 1861 - 1941 sm)

2.1.2. bersifat penyampaian ilmu dan cara hidup yang betul (CHINA : Confucius 551 - 479 sm)

2.1.3. mengekalkan struktur kekeluargaan (CHINA : Zhuang Zi 369 - 286 sm)

2.2. BARAT

2.2.1. lebih menumpukan perkara asas sahaja (MODEL RASIONALISME : Leibniz 1646 - 116 sm)

2.2.2. bersifat praktikal dan pragmatik (TAMADUN YUNANI : Socrates 96 - 3998 sm)

2.2.3. mewujudkan ciri bersifat sejagat (MODEL EMPIRISME : Francis Bacon 1561 - 1626 sm)

3. PERBEZAAN PERANAN GURU

3.1. TIMUR

3.1.1. Memaksimumkan potensi murid (CHINA : Han Yu - Shi Dao - PROFFESSIONALISME KEGURUAN)

3.2. BARAT

3.2.1. Membimbing dan mengurus murid (PELOPOR NATURALISME : Jean Jacques Rosseau 1712 - 1778)

4. FALSAFAH

4.1. TIMUR

4.1.1. INDIA

4.1.1.1. hinduisme

4.1.1.2. buddhisme

4.1.2. CHINA

4.1.2.1. konfusianisme

4.1.2.2. taoisme

4.2. BARAT

4.2.1. TRADISIONAL

4.2.1.1. parenialism

4.2.1.2. essensialisme

4.2.2. MODEN

4.2.2.1. progressivisme

4.2.2.2. rekonstruktisme

5. PANDANGAN UMUM

5.1. TIMUR

5.1.1. MEMPUNYAI GARISAN PANDUAN

5.1.2. falsafah sebagai panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak

5.1.3. CONFUCIUS ( 551 - 479 SM )

5.2. BARAT

5.2.1. MENCINTAI DAN HIKMAH

5.2.2. falsafah sebagai ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam

5.2.3. ARISTOTLE ( 384 - 322 SM )

6. PERBEZAAN MATLAMAT

6.1. TIMUR

6.1.1. individu yang berkebolehan (ziancai) dan bermoral tinggi (CHINA : Mengzi @ Mencius)

6.1.2. menghasilkan individu menyeluruh dengan interaksi dan integrasi (CHINA : Cheng Yi)

6.2. BARAT

6.2.1. individu yang mempunyai ilmu dan budaya asas (MODAL EMPIRISME : Berkelay 1685 - 1753 sm)

6.2.2. menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian (MODAL PROGRESSIVISME : Barnadib 1994:28)

7. DASAR

7.1. TIMUR

7.1.1. DASAR KESEMPURNAAN TINGKAH LAKU MANUSIA

7.1.2. melahirkan manusia yang berfikiran sempurna serta berupaya mencapai segala aspek kehidupan (CHINA : Confucius)

7.2. BARAT

7.2.1. DASAR KEMAMPUAN DIRI

7.2.2. melahirkan manusia yang mampu menghadapi dan mengatasi masalah dalam kehidupan (MODEL PROGRESSIVISME : Barnadib 1994:28)

8. SUBJEK

8.1. BARAT

8.1.1. kesusasteraan / sains sosial / kemahiran asas / matematik / kemanusiaan

8.2. TIMUR

8.2.1. pendidikan moral / sejarah / kesusasteaan / sains sosial / kemahiran asas