Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SCRUM by Mind Map: SCRUM

1. Filary

1.1. Transparentność

1.1.1. Wymiana pełnych i rozumianych przez wszystkich zaangażowanych w proces wytwórczy informacji.

1.2. Inspekcja

1.2.1. Dotyczy każdego wydarzenia, artefaktu i roli w Scrum.

1.2.2. Poddajemy jej każdy z elementów procesu w celu identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości/odstępstw od zakładanych efektów/rezultatów, zmierzając do ich naprawy (ale to już kolejny filar - adaptacja).

1.3. Adaptacja

1.3.1. To konieczność dostosowania działań zespołu do objawów zidentyfikowanych w oparciu o poprzedni filar (inspekcja).

1.3.2. Oznacza wprowadzanie modyfikacji w całym procesie wytwórczym i wszystkich jego elementach, wynikających ze zmieniających się czynników zespołowych oraz zewnętrznych (np. rynek, oczekiwania klienta),

2. Wartości

2.1. Odwaga (Courage)

2.1.1. Zespół SCRUM ma odwagę, by czynić właściwe rzeczy i rozwiązywać trudne problemy

2.2. Skupienie (Focus)

2.2.1. Każdy jest skrupiony na pracy w sprincie i osiągnięciu założonego celu.

2.3. Oddanie (Commitment)

2.3.1. Każdy jest zaangażowany w pracę nas osiągnięciem celu.

2.4. Szacunek (Respect)

2.4.1. Szanujemy wzajemnie swoją niezależność i wiedzę,

2.5. Otwartość (Opennes)

2.5.1. Zespół Scrum i interesariusze zgadzają się na pełną otwartość w zakresie wszystkich działań i wyzwań w wykonywanej pracy.

3. Manifest programowania zwinnego

3.1. Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia

3.2. Działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację

3.3. Współpracę z klientem ponad negocjację umów

3.4. Reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu.

4. Wydarzenia

4.1. Sprint

4.1.1. Daily

4.1.2. Sprint Review

4.1.3. Sprint Retrospective

4.1.4. Sprint Planning

5. Artefakty

5.1. Product Backlog

5.1.1. Definition of Ready

5.2. Sprint Backlog

5.2.1. Odpowiedzialny: Zespół Developerski

5.3. Done

5.3.1. Definition of Done

5.4. Przyrost

6. Role

6.1. Zespół Scrum

6.1.1. Zespół Developerski

6.1.1.1. ocenia możliwość realizacji zadań przedstawionych w formie Backlogu produktu

6.1.1.2. formułuje oczekiwania związane z brakami w dokumentacji/opisu zadań przeznaczonych do realizacji

6.1.1.3. podejmuje decyzje co do technologi i sposobu realizacji celu przedstawionego w opisie zadań

6.1.1.4. informuje o najlepszej, z punktu widzenia zależności technologicznych, kolejności realizacji zadań w ramach Sprintu

6.1.2. Product Owner

6.1.2.1. decyduje o priorytetach realizacji zadań w ramach rozwoju produktu - ustala kolejność zadań w Backlogu produktu

6.1.2.2. reprezentuje biznes (Stackholderów) w codziennej pracy zespołu wytwórczego

6.1.2.3. posiada, prezentuje i dąży do realizacji ostatecznego, założonego i ustalonego ze Stakeholderami, kształtu funkcjonalnego produktu - określa kryteria akceptacji odbioru prac poszczególnych funkcjonalności oraz całego produktu

6.1.2.4. reprezentuje zespół wytwórczy przed Stakeholderami

6.1.2.5. jako jedyny może wpłynąć na zakres prac realizowanych w ramach Sprintów przez zespół wytwórczy - w ostateczności może zerwać Sprint, czyli przerwać realizację założonych w nim zadań na rzecz zadań, które zyskały większy priorytet. Posiada pełną świadomość konsekwencji takiej akcji

6.1.3. Scrum Master

6.1.3.1. Zna SCRUM

6.1.3.2. Uczy SCRUM

6.2. Interesariusze

7. Trochę historii SCRUM