Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn by Mind Map: Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

1. Khái niệm và đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

1.1. Con người

1.2. Khoa học công nghệ

1.3. Trí tuệ, chất xám

2. Khách sạn

3. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị tiện nghi bên trong khách sạn

4. Bố trí