Програмування C++

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Програмування C++ by Mind Map: Програмування C++

1. Розгалуження

1.1. Операції відношень

1.1.1. == рівні

1.1.2. != не рівні

1.1.3. >більше

1.1.4. <менше

1.1.5. >=більше дорівнює

1.1.6. <=менше дорівнює

1.1.7. && і

1.1.8. || або

1.1.9. ! не

1.2. Види

1.2.1. Прості

1.2.2. Складні

1.3. Запис

1.3.1. if(умова) оператор1;

1.3.2. else оператор2;

1.4. Оператор swich

1.4.1. swich(вираз)

1.4.2. {

1.4.3. case константний вираз1:оператор1 ;break;

1.4.4. case константний вираз2:оператор2 ;break;

1.4.5. ....

1.4.6. case константний виразN: операторN;break;

1.4.7. default:оператори;

1.4.8. }

2. Робота з файлами

2.1. Деректива fstream

2.2. <ifstream>-файлове введення

2.3. <ofstream>-файлове виведення

2.4. Запис до файлу

2.4.1. ofstream out ("output.txt");

2.4.1.1. Створює об'єкт класу ofstream

2.4.2. ifstream in ("input.txt");

2.4.2.1. Створює об'єкт класу ifstream

3. Функція користувача

3.1. Функція-це іменована і логічно завершена сукупність оголошень і операторів, призначених для розв'язування певної задачі

3.2. запис

3.2.1. тип_повернення ім'я_функції (формальні піраметри)

3.2.2. {

3.2.3. тіло_функцій;

3.2.4. return значення;

3.2.5. }

4. Масиви

4.1. Масив-це область пам'яті де можуть послідовно зберігати кілька значень

4.2. Одновимірні

4.2.1. Запис

4.2.1.1. тип ім'я_масиву [розмірність];

4.3. Багатовимірні

4.3.1. Запис

4.3.1.1. тип_елементів ім'я_масиву [рядки][стовпці];

4.4. Сортування

4.4.1. Базові

4.4.1.1. Обмінне

4.4.1.2. Сортування вибором

4.4.1.3. Сортування вставкою

4.4.2. Швидкі

4.4.2.1. Злиття

4.4.2.2. Пірамідальне

4.4.2.3. Швидке сортування

4.5. String масиви

4.5.1. Для роботи необхідно підключити бібліотеку <string>

4.5.2. Використовується для занесення слів та букв в масив

4.5.3. В таких масивах використовують функції cctype

4.6. Vector

4.6.1. Необхідно підключити бібліотеку vector

4.6.2. Забезпечує швидкий доступ до елементів

4.6.3. Не необхідно вказувати розмірність

4.6.4. Запис

4.6.4.1. vector <тип елементів> ім'я;

4.6.5. Операції

4.6.5.1. v.empty повертає true якщо вектор v пустий

4.6.5.2. v.size визначає кількість елементів вектора

4.6.5.3. v.push_back(t) додає елемент в кінець

4.6.5.4. v.clear() очищує вектор

4.6.5.5. v.pop_back видаляє останній елемент

4.6.6. З векторами використовуються ітератори

4.6.6.1. Ітератор- це тип,що дозволяє звертатися до елементів що зберігаються у контейнері

5. Матиматичні операції

5.1. () - дужки

5.2. * - мнодення

5.3. / - ділення

5.4. % - остача від ділення

5.5. +,- - додавоння віднімання

5.6. ==,!=,<,<=,>,>= - порывняння

5.7. pow(a,n) - піднесення до степеня

5.8. sqrt(a,n/m) - корінь

5.9. sin(x)

5.10. cos(x)

5.11. tgn(x)

5.12. ctgn(x)

6. Основи

6.1. Дирекиви

6.1.1. Команди мови припроцесора

6.1.2. Починаються з #

6.1.3. #include - дозволяє підключити заголовкові файли

6.1.4. #include <назва>

6.1.5. Приклади

6.1.5.1. iostream-підключення заголовкового файлу для організації введення-виведення інформації

6.1.5.2. cmath-застосування різних математичних функцій

6.1.5.3. string-застосування фенкцій для роботи з рядками

6.1.5.4. fstream-дозволяє працювати з файлами

6.2. using namespace std;-Підключає засоби стандартної бібліотеки використовуючи скорочений запис імен

6.3. Програма має мати вид

6.3.1. int main ()

6.3.2. {

6.3.3. Тіло функції

6.3.4. return 0;

6.3.5. }

6.4. Основні функції

6.4.1. cin>>a;-введення

6.4.1.1. a-змінна яку вводять(має бути спершу оголошена)

6.4.2. cout<<a;-виведення

6.4.2.1. a-змінна яку вводять(має бути спершу оголошена)

6.5. Спеціальні символи введення

6.5.1. \b-крок назад

6.5.2. \f-перехід на нову сторінку

6.5.3. \n-перехід на новий рядок

6.5.4. \t-сивол горизонтальної табуляції

6.5.5. \v-сивол вертикальної табуляції

6.6. Змінні

6.6.1. Оголошення

6.6.1.1. <тип><список змінних>;

6.6.2. Типи змінних

6.6.2.1. char

6.6.2.2. int

6.6.2.3. float

6.6.2.4. double

6.6.2.5. bool

6.6.2.6. void

6.6.3. Поділяються

6.6.3.1. Локальні

6.6.3.2. Глобальні

6.7. decrement-зменшення

6.7.1. a=a-1; можна заміеити на a--;

6.8. increment-збільшення

6.8.1. a=a+1; можна заміеити на a++;

6.9. Константи

6.9.1. Оголошення

6.9.1.1. const<тип><ім'я>=<значення>;

7. Цикли

7.1. Цикл-це форма організації дій, при який одна і та ж послідовність дій виконується кілька разів

7.2. Ітерація-один прохід циклу

7.3. Тіло циклу-серія команд, що повторюється без змін при кожній ітерації.

7.4. Види

7.4.1. З лічильником

7.4.1.1. Запис

7.4.1.1.1. for(вираз1;лічильний_вираз2;вираз3)

7.4.1.1.2. {

7.4.1.1.3. Тіло цикла

7.4.1.1.4. }

7.4.1.2. Оператори

7.4.1.2.1. continue-припиняє роботу поточної ітерації циклу і перехід до наступного

7.4.1.2.2. break-препеняє роботу циклу

7.4.2. З передумовою

7.4.2.1. запис

7.4.2.1.1. while(логічний вираз)

7.4.2.1.2. {

7.4.2.1.3. команди_тіла_циклу;

7.4.2.1.4. }

7.4.3. З післяумовою

7.4.3.1. запис

7.4.3.1.1. do

7.4.3.1.2. {

7.4.3.1.3. команди_тіла_циклу;

7.4.3.1.4. }

7.4.3.1.5. while(логічний вираз);

8. Випадкові числа

8.1. <cstdlib>-заголовковий файл для доступу до функції

8.2. rand()-генератор випадковиз чисел

8.3. rand()%a-масштабування діапазону генерації

9. Виклик змінної

9.1. Змінні вказівники int* a

9.2. & операція отримання адреси

10. Структури

10.1. Використовується для зберігання зв'язаної інформації різних типів у програмі використовують структури

10.2. Дозволяє групувати інформацію різних типів

10.3. Щоб присвоїти значення елементу або звернутися до елемента, використовують операцію <<вибір елемента>> - крапка(.)

10.4. Якщо функція змінює параметр, його належить передавати у функцію за допомокою вказівника.