Програмування C++

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Програмування C++ by Mind Map: Програмування C++

1. Основи

1.1. Дирекиви

1.1.1. Команди мови припроцесора

1.1.2. Починаються з #

1.1.3. #include - дозволяє підключити заголовкові файли

1.1.4. #include <назва>

1.1.5. Приклади

1.1.5.1. iostream-підключення заголовкового файлу для організації введення-виведення інформації

1.1.5.2. cmath-застосування різних математичних функцій

1.1.5.3. string-застосування фенкцій для роботи з рядками

1.1.5.4. fstream-дозволяє працювати з файлами

1.2. using namespace std;-Підключає засоби стандартної бібліотеки використовуючи скорочений запис імен

1.3. Програма має мати вид

1.3.1. int main ()

1.3.2. {

1.3.3. Тіло функції

1.3.4. return 0;

1.3.5. }

1.4. Основні функції

1.4.1. cin>>a;-введення

1.4.1.1. a-змінна яку вводять(має бути спершу оголошена)

1.4.2. cout<<a;-виведення

1.4.2.1. a-змінна яку вводять(має бути спершу оголошена)

1.5. Спеціальні символи введення

1.5.1. \b-крок назад

1.5.2. \f-перехід на нову сторінку

1.5.3. \n-перехід на новий рядок

1.5.4. \t-сивол горизонтальної табуляції

1.5.5. \v-сивол вертикальної табуляції

1.6. Змінні

1.6.1. Оголошення

1.6.1.1. <тип><список змінних>;

1.6.2. Типи змінних

1.6.2.1. char

1.6.2.2. int

1.6.2.3. float

1.6.2.4. double

1.6.2.5. bool

1.6.2.6. void

1.6.3. Поділяються

1.6.3.1. Локальні

1.6.3.2. Глобальні

1.7. decrement-зменшення

1.7.1. a=a-1; можна заміеити на a--;

1.8. increment-збільшення

1.8.1. a=a+1; можна заміеити на a++;

1.9. Константи

1.9.1. Оголошення

1.9.1.1. const<тип><ім'я>=<значення>;

2. Розгалуження

2.1. Операції відношень

2.1.1. == рівні

2.1.2. != не рівні

2.1.3. >більше

2.1.4. <менше

2.1.5. >=більше дорівнює

2.1.6. <=менше дорівнює

2.1.7. && і

2.1.8. || або

2.1.9. ! не

2.2. Види

2.2.1. Прості

2.2.2. Складні

2.3. Запис

2.3.1. if(умова) оператор1;

2.3.2. else оператор2;

2.4. Оператор swich

2.4.1. swich(вираз)

2.4.2. {

2.4.3. case константний вираз1:оператор1 ;break;

2.4.4. case константний вираз2:оператор2 ;break;

2.4.5. ....

2.4.6. case константний виразN: операторN;break;

2.4.7. default:оператори;

2.4.8. }

3. Робота з файлами

3.1. Деректива fstream

3.2. <ifstream>-файлове введення

3.3. <ofstream>-файлове виведення

3.4. Запис до файлу

3.4.1. ofstream out ("output.txt");

3.4.1.1. Створює об'єкт класу ofstream

3.4.2. ifstream in ("input.txt");

3.4.2.1. Створює об'єкт класу ifstream

4. Цикли

4.1. Цикл-це форма організації дій, при який одна і та ж послідовність дій виконується кілька разів

4.2. Ітерація-один прохід циклу

4.3. Тіло циклу-серія команд, що повторюється без змін при кожній ітерації.

4.4. Види

4.4.1. З лічильником

4.4.1.1. Запис

4.4.1.1.1. for(вираз1;лічильний_вираз2;вираз3)

4.4.1.1.2. {

4.4.1.1.3. Тіло цикла

4.4.1.1.4. }

4.4.1.2. Оператори

4.4.1.2.1. continue-припиняє роботу поточної ітерації циклу і перехід до наступного

4.4.1.2.2. break-препеняє роботу циклу

4.4.2. З передумовою

4.4.2.1. запис

4.4.2.1.1. while(логічний вираз)

4.4.2.1.2. {

4.4.2.1.3. команди_тіла_циклу;

4.4.2.1.4. }

4.4.3. З післяумовою

4.4.3.1. запис

4.4.3.1.1. do

4.4.3.1.2. {

4.4.3.1.3. команди_тіла_циклу;

4.4.3.1.4. }

4.4.3.1.5. while(логічний вираз);

5. Функція користувача

5.1. Функція-це іменована і логічно завершена сукупність оголошень і операторів, призначених для розв'язування певної задачі

5.2. запис

5.2.1. тип_повернення ім'я_функції (формальні піраметри)

5.2.2. {

5.2.3. тіло_функцій;

5.2.4. return значення;

5.2.5. }

6. Випадкові числа

6.1. <cstdlib>-заголовковий файл для доступу до функції

6.2. rand()-генератор випадковиз чисел

6.3. rand()%a-масштабування діапазону генерації

7. Виклик змінної

7.1. Змінні вказівники int* a

7.2. & операція отримання адреси

8. Масиви

8.1. Масив-це область пам'яті де можуть послідовно зберігати кілька значень

8.2. Одновимірні

8.2.1. Запис

8.2.1.1. тип ім'я_масиву [розмірність];

8.3. Багатовимірні

8.3.1. Запис

8.3.1.1. тип_елементів ім'я_масиву [рядки][стовпці];

8.4. Сортування

8.4.1. Базові

8.4.1.1. Обмінне

8.4.1.2. Сортування вибором

8.4.1.3. Сортування вставкою

8.4.2. Швидкі

8.4.2.1. Злиття

8.4.2.2. Пірамідальне

8.4.2.3. Швидке сортування

8.5. String масиви

8.5.1. Для роботи необхідно підключити бібліотеку <string>

8.5.2. Використовується для занесення слів та букв в масив

8.5.3. В таких масивах використовують функції cctype

8.6. Vector

8.6.1. Необхідно підключити бібліотеку vector

8.6.2. Забезпечує швидкий доступ до елементів

8.6.3. Не необхідно вказувати розмірність

8.6.4. Запис

8.6.4.1. vector <тип елементів> ім'я;

8.6.5. Операції

8.6.5.1. v.empty повертає true якщо вектор v пустий

8.6.5.2. v.size визначає кількість елементів вектора

8.6.5.3. v.push_back(t) додає елемент в кінець

8.6.5.4. v.clear() очищує вектор

8.6.5.5. v.pop_back видаляє останній елемент

8.6.6. З векторами використовуються ітератори

8.6.6.1. Ітератор- це тип,що дозволяє звертатися до елементів що зберігаються у контейнері

9. Матиматичні операції

9.1. () - дужки

9.2. * - мнодення

9.3. / - ділення

9.4. % - остача від ділення

9.5. +,- - додавоння віднімання

9.6. ==,!=,<,<=,>,>= - порывняння

9.7. pow(a,n) - піднесення до степеня

9.8. sqrt(a,n/m) - корінь

9.9. sin(x)

9.10. cos(x)

9.11. tgn(x)

9.12. ctgn(x)

10. Структури

10.1. Використовується для зберігання зв'язаної інформації різних типів у програмі використовують структури

10.2. Дозволяє групувати інформацію різних типів

10.3. Щоб присвоїти значення елементу або звернутися до елемента, використовують операцію <<вибір елемента>> - крапка(.)

10.4. Якщо функція змінює параметр, його належить передавати у функцію за допомокою вказівника.