CRONOLOGIA CREACIÓ UE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CRONOLOGIA CREACIÓ UE by Mind Map: CRONOLOGIA CREACIÓ UE

1. PRIMERA FASE

1.1. 1964: creació de la cooperació monetària

1.2. 1990: data en la que quedaven suprimides les restriccions a la circulació entre els Estats membres

1.2.1. Decisió del Consell

1.2.1.1. Atribució de noves competències

1.2.1.1.1. Mantenir consultes sobre les polítiques Monetàries dels Estats

1.2.1.1.2. Impulsar la coordinació per establir la estabilitat de preus

1.3. 1993: realització dels treballs preparatoris

1.3.1. Inici de la tercra fase de la Unió Econòmica i Monetària (UEM)

1.4. Per la realització de la segona i tercera fase

1.4.1. Revisar el Tractat constitutivo de la Comunitat Económica Europea (el Tractat de Roma)

1.4.1.1. Establir la infraestructura institucional necessària

1.4.1.1.1. 1991: convocatòria de la Conferencia Intergubernamental sobre la UEM

1.4.1.1.2. 1991: paralel·lament Conferncia Intergonumental

1.5. 7 de febrer 1992: es frima Tractat de la Unió Europea

1.5.1. No entra en vigor fins el 1993

1.5.2. Aquest tractat modifica el Tractat constitutivo de la Comunidad Económica Europea

1.5.2.1. Passa a denominar-se Tractat constitutiu de la Comunitat Europea

2. TERCERA FASE

2.1. 1999: fixació irrevocable dels tipus de canvi de moneda dels onze Estats membres participants des de el principi a a l'Unió monetària i el començament de la execució de la política monetària única sota la responsabilitat del BCE.

2.2. 2001: el nombre d'Estats membres participants va augmentar a 12.

2.3. 2007-2015: es van incorporar Chipre, Malta, Eslovàquia, Estònia, Letònia i Lituània que a la data que es van incorporar, els seus respectius bancs centrals es van integrar al Eurosistema.

3. SEGONA FASE

3.1. 1994

3.1.1. Creació de l'IME

3.1.1.1. Hi havien dues funcions principals:

3.1.1.1.1. 1- Fer forta la cooperació entre els bancs centrals i la coordinació de les polítiques monetàries.

3.1.1.1.2. 2- Realitzar els treballs preparatóris necessàris per a la constitució del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

3.2. 1995

3.2.1. El Consell Europeu va acordar que la unitat monetaria europea, la qual s'havia d'introduir a la tercera fase, es denominara "Euro", i va confirmar que la fase començaria el 1 de gener de 1999

3.3. 1998

3.3.1. El Consell de la Unió Europea,va decidir per unanimitat que onze Estats membres complien les condicions necessàries per participar en la tercera fase de la UEM

3.3.1.1. Els caps d'Estat o de Govern van arribar a un acord polític en relació amb les persones que haurien de recomanar-se com a membres del Comitè Executiu del Banc Central Europeu (BCE).