LES TENDÈNCIES PEDAGÒGIQUES EN L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE AMB LES TIC (alineades amb el Construct...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LES TENDÈNCIES PEDAGÒGIQUES EN L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE AMB LES TIC (alineades amb el Constructivisme i l'Interaccionisme social) by Mind Map: LES TENDÈNCIES PEDAGÒGIQUES EN L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE AMB LES TIC (alineades amb el Constructivisme i l'Interaccionisme social)

1. CONNECTIVISME

1.1. FOCUS

1.1.1. Les idees, les persones i els grups poden estar connectats per a crear un tot integrat i articulat a partir de nodes.

1.2. AUTORS

1.2.1. G.SIEMENS

1.2.2. S.DOWNES

1.3. MODEL D'APRENENTATGE BASAT EN LES TIC

1.3.1. Aprenentatge és el procés de construcció de xarxes d’informació, contactes i recursos que s’apliquen als problemes reals (Anderson i Dron, 2010)

1.3.2. Procés de connectar nodes especialitzats, un acte d’escollir què aprendre i un acte d’atribuir significat. Els enllaços forts faciliten ponts entre la informació. Aquests enllaços poden ser persones ben interconnectades, els anomenats hubs, capaços de promoure i mantenir el flux d’informació.

1.4. EL CONNECTIVISME EN IMATGES

1.4.1. Vídeo

1.5. EINA TIC REPRESENTATIVA

1.5.1. PLE (Entorns Personals d'Aprenentatge)

1.6. PARAULES CLAU

1.6.1. Connexió, xarxa, nodes, hub

2. APRENENTATGE COL·LABORATIU

2.1. FOCUS

2.1.1. Centrat en la construcció col·laborativa (organitzada) dels coneixements.

2.2. AUTORS

2.2.1. Koschman, Dillenbourg, Dimitriadis, Lewis, Brufee, Crook, Harasim, Hiltz i Turoff, i en l’àmbit nacional, Gros, Salines i Rossa

2.3. MODEL D'APRENENTATGE BASAT EN LES TIC

2.3.1. L’aprenentatge col·laboratiu en línia implica aprendre de forma conjunta compartint amb companys i docents les activitats formatives, i les tecnologies de la informació i la comunicació són les mediadores d’aquest procés, segons un posicionament constructivista.

2.3.2. La col·laboració implica que els estudiants i el docent es troben en un procés continu de construir i compartir el manteniment de la tasca, els objectius, les responsabilitats i els productes d’aprenentatge.

2.4. L'APRENENTATGE COL·LABORATIU EN IMATGES

2.4.1. Vídeo

2.5. EINA TIC REPRESENTATIVA

2.5.1. WIKI, lloc web on els usuaris col·laboren entre sí per a la creació de contingut.

2.6. PARAULES CLAU

2.6.1. Component social, interactivitat, col·laboració, coordinació

3. MODEL DE PRESÈNCIES

3.1. FOCUS

3.1.1. Es centra en com les persones construeixen el coneixement en xarxa.

3.2. AUTORS

3.2.1. D.R GARRISON

3.2.2. T.A. ANDERSON

3.3. MODEL D'APRENENTATGE BASAT EN LES TIC

3.3.1. En una comunitat que aprèn per mitjà de la tecnologia, l’experiència educativa és deguda a tres tipus de presència que són necessàries per a aconseguir un aprenentatge significatiu online.

3.3.1.1. PRESÈNCIA COGNITIVA: l’expressió; és a dir, compartir coneixements.

3.3.1.2. PRESÈNCIA SOCIAL: capacitat dels participants per a projectar-se socialment i emocionalment com a persones reals

3.3.1.3. PRESÈNCIA DOCENT: exercint com a facilitador i mediador dels processos d’aprenentatge

3.4. EL MODEL DE PRESÈNCIES EN IMATGES

3.4.1. Vídeo

3.5. EINA TIC REPRESENTATIVA

3.5.1. FÒRUM DE DUBTES I CONSULTES DINS D'UN CURS E-LEARNING: L’aplicació d’un fòrum de dubtes en un curs e-learning permet integrar els tres models de presència.

3.6. PARAULES CLAU

3.6.1. Comunitat, rol, interactivitat, presència

4. TEORIA DEL POSICIONAMENT

4.1. FOCUS

4.1.1. Anàlisi de l’interacció i la producció de sociabilitat en entorns virtuals.

4.2. AUTORS

4.2.1. H.R. HARRÉ

4.3. MODEL D'APRENENTATGE BASAT EN LES TIC

4.3.1. Estudia el joc de posicionaments i en els entramats que desencadenen, amb l’objectiu d’investigar processos de gestió i dotació de sentit de les accions dels usuaris.

4.3.2. Es centra en les persones que interactuen i el les narracions que construeixen aquesta dinàmica. Aquests eixos donen sentit al posicionament.

4.4. LA TEORIA DEL POSICIONAMENT EN IMATGES

4.4.1. Vídeo

4.5. EINA TIC REPRESENTATIVA

4.5.1. FÒRUM DE DUBTES I CONSULTES EN UN CURS E-LEARNING: L’anàlisi de les narracions que es plantegen en un fil de consversa d’un fòrum de dubten permeten l’anàlisi de la interacció des de la teoria del posicionament.

4.6. PARAULES CLAU

4.6.1. Entorns virtuals, posicionament, interacció, sociabilitat

5. COMUNITATS DE PRÀCTICA

5.1. FOCUS

5.1.1. Les comunitats de pràctiques són grups socials constituïts amb la finalitat de desenvolupar un coneixement compartit d’aprenentatges basats en la reflexió compartida sobre experiències pràctiques.

5.2. AUTORS

5.2.1. E.WENGER

5.3. MODEL D'APRENENTATGE BASAT EN LES TIC

5.3.1. Generen una xarxa d’intercanvi i col·laboració entre grups de treball

5.3.2. Promouen el desenvolupament de l’autonomia dels seus membres

5.3.3. Representa un espai de diàleg, debat i reflexió

5.3.4. Inclou i promou la participació en tota la comunitat

5.4. LES COMUNITATS DE PRÀCTIQUES EN IMATGES

5.4.1. Vídeo

5.5. EINA TIC REPRESENTATIVA

5.5.1. COMUNITAT DE PRÀCTIQUES DE L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

5.6. PARAULES CLAU

5.6.1. Intercanvi, pràctica, comunitat, reflexió, millora continua

6. APRENENTATGE AUTÒNOM

6.1. FOCUS

6.1.1. Es contextualitza en unes societats basades en una visió de la societat que propicia l’autonomia i engloba les nocions de pluralitat, integració, solidaritat i participació.

6.2. AUTORS

6.2.1. S.MITRA

6.3. MODEL D'APRENENTATGE BASAT EN LES TC

6.3.1. Es defineix com la capacitat que té el subjecte per auto-dirigir-se, auto-regular-se, esdevenint capaç de prendre una postura crítica enfront el que concerneix el seu ésser, des del punt de vista educatiu i formatiu (Bedoya, Giraldo, Montoya, Ramírez).

6.4. L'APRENENTATGE AUTÒNOM EN IMATGES

6.4.1. Vídeo

6.5. EINA TIC REPRESENTATIVA

6.5.1. MOOC

6.6. PARAULES CLAU

6.6.1. Auto-direcció, auto-regulació, autonomia.

7. • Cacheiro González, M. (2011). RECURSOS EDUCATIVOS TIC DE INFORMACIÓN, COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, (39), 69-81. • Gómez Miranda, P., & Vázquez Torres, F. (2005). Una institución virtual para el aprendizaje colaborativo. Apertura, 5 (1), 103-110. • Sierra Pérez, J. (2005). Aprendizaje autónomo: eje articulador de la educación virtual. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (14) • Gairín Sallán, J. (2006). Las comunidades virtuales de aprendizaje. EDUCAR, 37 , 41-64.

7.1. REFERÈNCIES