Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete by Mind Map: Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

1. Stödprocesser

1.1. Grundutrustning

1.1.1. Rum

1.1.1.1. Journalskåp

1.1.2. Teknisk utrustning

1.1.2.1. Dator

1.1.2.1.1. Program

1.1.2.2. Skivare

1.1.2.3. Scanner

1.1.3. Testmaterial

1.1.3.1. Test

1.1.3.2. Skattningsskalor

1.2. Introduktion

1.2.1. Introduktionsplan

1.2.1.1. Allmän

1.2.1.1.1. Närmaste chef

1.2.1.1.2. HR/administratör

1.2.1.1.3. Rektorer

1.2.1.2. Psykologspecifik

1.2.1.2.1. Funktionsbeskrivning

1.2.1.2.2. Kvalitetsledningssystem

1.2.1.2.3. ProReNata

1.3. Rekrytering

1.3.1. Annons och urval

1.3.2. Intervju

1.3.3. Referenstagning

2. Huvudprocesser

2.1. Skolpsykologisk utredning

2.1.1. Uppdragsgivare

2.1.2. Information och samtycke

2.1.3. Genomförande

2.1.3.1. Intervju

2.1.3.1.1. Lärare

2.1.3.1.2. Föräldrar

2.1.3.1.3. Elev

2.1.3.2. Inhämta övrigt material

2.1.3.2.1. Pedagogiskt material

2.1.3.2.2. Journaler och tidigare utredningar

2.1.3.3. Observation

2.1.3.4. Skattningsskalor

2.1.3.5. Testning

2.1.4. Utlåtandeskrivande

2.1.5. Återgivning

2.1.5.1. Återgivning till föräldrar

2.1.5.2. Återgivning till elev

2.1.5.3. Återgivning till skola

2.1.6. Uppföljning

2.1.7. Förvaring av test och testmaterial

2.2. Stödsamtal och kortare behandling

2.2.1. Initiering och förutsättningar för samtalskontakt

2.2.2. Innehåll och omfattning

2.2.3. Gräns för skolans uppdrag

2.3. Remissförfarande

2.3.1. SOFS 2004:11

2.3.2. Skriva remiss

2.3.3. Remissbekräftelse och remisssvar

2.4. Samverkan

2.4.1. Intern

2.4.1.1. Internhandledning

2.4.1.2. Konsensusdiskussioner

2.4.1.3. Teammöten

2.4.1.4. Samverkan med skolpersonal

2.4.2. Extern

2.4.2.1. Samverkan med vårdnadshavare

2.4.2.2. Samverkan med annan vårdgivare

2.4.3. Mötesformer

2.5. Överlämningsrutiner

3. Kvalitetsprocesser

3.1. Personalens medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet

3.2. Egenkontroll

3.3. Avvikelserapportering

3.4. Patientsäkerhetsberättelse

3.5. Personalens kompetens

3.6. Sekretess

3.7. Journalföring