Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lõiming by Mind Map: Lõiming

1. Sisu indikaatorid

1.1. Loovuse arendamine

1.2. Kriitiline mõtlemine

1.2.1. analüüs

1.2.2. võrdlemine

1.2.3. järeldused

1.3. Arutlemine

1.4. Kommunikatiivsus

1.4.1. julgustamine

1.4.2. julgus eksida

1.4.3. suunamine

1.5. Erinevate huvide arvestamine

1.5.1. diferentseeeritud tegevus

2. Tulemuslikkus

2.1. Õpilaste aktiivsus

2.2. Koostöö oskus

2.3. Elulisus

2.4. Lisaväärtuste olemasolu

3. Eesmärk

3.1. Praktiline töö

3.2. Rühmatöö

3.3. Paaristöö

3.4. Uurimistöö

4. Metoodika

4.1. Meetodid

4.2. Erinevate andekuste väärtustamine

4.3. Mõtlemistüüpide arvestamine

4.4. Mõjutusvahendid

4.4.1. korra tagamine

5. Esitlus

5.1. Suuline eneseväljendus

5.2. Poster

5.3. Tehniline keskkond

5.3.1. õppekeskkonnad

5.3.2. slaidiesitlus

5.3.3. video, animatsioon vms

6. Lõimingu võimalused

6.1. Ainesisene

6.2. Ainete vaheleline

6.3. Klassidevaheline

6.4. Vanuste vaheline

7. Tagasisidestamine

7.1. Õpilaste raportid

7.2. Refleksioon

7.3. Vastastikkused arvamusavaldused

7.4. Ühisprojekti loomine

7.5. Testid