ສະມາຊິກສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ສະມາຊິກສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ by Mind Map: ສະມາຊິກສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ

1. ສ້າງເຄືອຄ່າຍດ້ານທຸລະກິດ

2. ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ

3. ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ

4. ສິດທິພິເສດໃນການຝຶກອົບຮົມ