Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (qua các Hội Nghị Trung Ương 6,7,8)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (qua các Hội Nghị Trung Ương 6,7,8) by Mind Map: Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (qua các Hội Nghị Trung Ương 6,7,8)

1. Nhận định về diễn biến của chiến tranh thế giới thứ 2 và căn cứ vào hoàn cảnh trong nước, Đảng đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược với nội dung cụ thể như sau

1.1. Một

1.1.1. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

1.1.2. Tạm gác khẩu hiệu "đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" thay bằng "tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo"; "chia ruộng đất cho công bằng và giảm tô, giảm tức"

1.2. Hai

1.2.1. Thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp rộng rãi lực lượng của toàn dân tộc

1.3. Ba

1.3.1. Cú tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của cách mạng, đi theo con đường cách mạng bạo lực

2. Thể hiện qua 3 hội nghị trung ương

2.1. Lần 6 (11/1939)

2.1.1. Quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương

2.2. Lần 7 (11/1940)

2.2.1. Quyết định hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vì chưa đủ điều kiện giành thắng lợi, duy trì lực lượng vũ trang trong khởi nghĩa Bắc Sơn, thành lập đội du kích Bắc Sơn (sau đó đổi tên thành Cứu quốc quân), tiến tới thành lập các căn cứ địa cách mạng

2.2.2. Chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng nhằm cơ hội thuận lợi để từ khởi nghĩa vũ trang từng phần trong từng địa phương mở đường tiến lên Tổng khởi nghĩa

2.2.3. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và công tác vận động quần chúng

2.3. Lần 8 (5/1941)

2.3.1. Chủ trương thành lập Mặt Trận Việt Minh thay cho Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

2.3.2. Đổi tên các Hội phản đế thành Hội Cứu Quốc

2.3.3. Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của cách mạng