ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. 3. ซอฟต์แวร์

1.1. 3.1ภาษาคอมพิวเตอร์

1.2. 3.2 ประเภทของซอฟต์แวร์

2. 4.การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

2.1. 4.1หลักการเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

2.1.1. 4.1.1 เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน

2.1.2. 4.1.2 การเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2. 4.2 การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. 1.องค์ประกอบ

3.1.  ฮาร์ดแวร์ คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ทุก ๆ ชิ้น รวมถึงอุปกรณ์ภายนอก (Peripheraldevice) อื่นๆ เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องพิมพ์ฮาร์ดดิสก์ แผงวงจรหลัก (Mainboard) แรม การ์ดจอ ซีพียู เป็นต้น

3.2.  ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามวัตถุประสงค์

3.3.  บุคลากร คือ ผู้ใช้งานหรือผู้ที่ท างานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์ ระบบ และอื่นๆ

4. 2.คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมต่อพ่วง

4.1. 2.1หน่วยรับข้อมูล

4.1.1. 2.1.1 อุปกรณ์รับเข้าแบบกด

4.1.2. 2.1.2 อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ต าแหน่ง

4.1.3. 2.1.3 อุปกรณ์รับเข้าระบบปากกา

4.1.4. 2.1.4 อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส

4.1.5. 2.1.5 อุปกรณ์รับเข้าแบบกวาดตรวจ

4.1.6. 2.1.6 อุปกรณ์รับเข้าแบบจดจำเสียง

4.2. 2.2 หน่วยประมวลผลกลาง

4.2.1. 1) หน่วยควบคุม(Control Unit : CU)

4.2.2. 2) หน่วยค านวณและตรรกะ(Arithmetic and Logic Unit : ALU)

4.3. 2.3หน่วยความจํา

4.3.1. โครงสร้างของลําดับขั้นหน่วยความจํา

4.3.2. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้(Random-Access

4.3.3. หน่วยความจำสำรอง

4.4. 2.4 หน่วยแสดงผล

4.5. 2.5 เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)