Accounting Practice Book หนังสือปฏิบัติงานการบัญชี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Accounting Practice Book หนังสือปฏิบัติงานการบัญชี by Mind Map: Accounting Practice Book หนังสือปฏิบัติงานการบัญชี

1. Module : หน่วยการเรียนที่ 5 Manufacturing Cost Statement : งบต้นทุนผลิต

1.1. ☆ Manufacturing cost : ต้นทุนผลิตสินค้า

1.2. ★ Cost of goods manufactured : ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป

1.3. ☆ The preparation of Manufacturing Cost Statement : การจัดทำงบต้นทุนผลิต

2. Module : หน่วยการเรียนที่ 6 Work Sheet : กระดาษทำการ

2.1. ☆ 6 – Column Work sheet : กระดาษทำการ 6 ช่อง

2.2. ★ 8 – Column Work sheet : กระดาษทำการ 8 ช่อง

2.3. ☆ 10 – Column Work sheet : กระดาษทำการ 10 ช่อง

3. Module : หน่วยการเรียนที่ 7 Financial Statement : งบการเงิน

3.1. ☆ Meaning of Financial Statement : ความหมายของงบการเงิน

3.2. ★ Income Statement or Profit and Loss Statement : งบกำไรขาดทุน

3.3. ☆ Statements of Financial position : งบแสดงฐานะการเงิน

3.4. ★ Notes to financial statements : หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. Module : หน่วยการเรียนที่ 8 Closing Entry : การปิดบัญชี

4.1. ☆ Meaning of closing entry : ความหมายของการปิดบัญชี

4.2. ★ Closing Entry in general journal : การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

4.3. ☆ Posting : การผ่านรายการปิดบัญชีไปสมุดแยกประเภททั่วไป

4.4. ★ Closing assets, liabilities and owner’s equity in the general ledger accounts : การปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4.5. ☆ Post – closing Trial Balance : งบทดลองหลังปิดบัญชี

4.6. ★ Accounting Cycle : วงจรบัญชี

5. Module : หน่วยการเรียนที่ 1 The role of accounting standards in ASEAN : บทบาทมาตรฐานการบัญชีในกลุ่มอาเซียน

5.1. ☆ Development of accounting data : การพัฒนาข้อมูลทางบัญชี

5.2. ★ Trands to account for smail and medium-sized businesses : แนวโน้มบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

5.3. ☆ Deploying Financial Reporting Standards Intemational In ASEAN : การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

5.4. ★ Bookkeeping and Accounting : การบันทึกบัญชีและการบัญชี

5.5. ☆ Accounting on a daily basis : การบัญชีในชีวิตประจำวัน

6. Module : หน่วยการเรียนที่ 2 Basic Accounting : การบัญชีขั้นพื้นฐาน

6.1. ☆ Meaning of accounting : ความหมายของการบัญชี

6.2. ★ Assets, Liabilities and Owner's Equity : สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

6.3. ☆ Accounting Equation : สมการบัญชี

6.4. ★ Statement of Financial Position : งบแสดงฐานะการเงิน

7. Module : หน่วยการเรียนที่ 3 Transaction Analysis : การวิเคราะห์รายการค้า

7.1. ☆ Transactions analysis method : วิธีการวิเคราะห์รายการค้า

7.2. ★ Transactions analysis in the form of Statements of Financial position : การวิเคราะห์รายการค้าในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน

7.3. ☆ Transactions analysis under Double-Accounting principle : การวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่

8. Module : หน่วยการเรียนที่ 4 The Recording Process : กระบวนการบันทึกบัญชี

8.1. ☆ The basic account : การบัญชีพื้นฐาน

8.2. ★ Steps in the Recording Process : ขั้นตอนการบันทึกรายการ

8.3. ☆ Posting from the journal to the ledger : การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท

8.4. ★ Trial Balance : งบทดลอง