Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ไวรัสคอมพิวเตอร์

1.1. จุดมุ่งหมาย

1.1.1. เพื่อก่อความรำคาญ สร้างความเสียหายหรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮารด์แวร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์

1.2. ตัวอย่างไวรัส

1.2.1. Brain

1.2.2. Melissa

1.2.3. loveletter

1.2.4. Slammer

1.3. หน้าที่ของโปรแกรมป้องกันไวรัส

1.3.1. ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้ามา

1.3.2. กำจัดไวรัสที่ตรวจพบ

1.3.3. ตรวจสอบภายในว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัสอยู่หรือไม่

2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

2.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

2.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยาการ

2.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

2.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

3. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1. หน้าที่

3.1.1. ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้

3.2. ประเภท

3.2.1. ระบบปฎิบัติการ

3.2.1.1. หน้าที่

3.2.1.1.1. จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์

3.2.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

3.2.1.2.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง

3.2.1.2.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก

3.2.1.3. ตัวอย่าง

3.2.1.3.1. ระบบปฎิบัติการดอส

3.2.1.3.2. ระบบปฎิบัติการวินโดวส์

3.2.1.3.3. ระบบปฎิบัติการแมค

3.2.1.3.4. ระบบปฎิบัติการยูนิกซ์

3.2.1.3.5. ระบบปฎิบัติการลินุกซ์

3.2.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

3.2.2.1. คอมไพเลอร์

3.2.2.1.1. เป็นโปรแกรมภาษาระดับสูงโดยแปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อนแล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามภาษาเครื่องนั้น

3.2.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

3.2.2.2.1. เป็นโปรแกรมแปลระดับสูงโดยโดยให้คอมพิวเตอร์แปลทีละคำสั่งแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งนั้นเมื่อทำเสร็จจึงแปลตามคำสั่งต่อไป

3.2.2.3. แอสเซมเบลอร์

3.2.2.3.1. เป็นโปรแกรมแปลภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

3.2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

3.2.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

3.2.3.1.1. ใช้จัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ต่างๆตามที่ผู้ใช้ต้องการ Window Explorer

3.2.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

3.2.3.2.1. ช่วยลดขนาดของไฟล์หรือกลุ่มของไฟล์เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ 7-Zip WinZip WinRAR

3.2.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

3.2.3.3.1. ช่วยในการสำเนาไฟล์จากฮาร์ดดิสไปเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลอื่น Backup

3.2.3.4. โปรแกรมจัดเรียนพื้นที่ดิสก์

3.2.3.4.1. ช่วยจัดเรียนพื้นที่ว่างที่กระจายอยู่ในฮาร์ดิสก์ซึ่งเกิดจากการสร้างแล้วลบไฟล์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก Ultra defrag

3.2.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

3.2.3.5.1. เป็นโปรแกรมที่ลบไฟล์หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิส Disk Cleanup

3.2.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

3.2.4.1. หน้าที่

3.2.4.1.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สมามรถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้

3.2.4.2. ตัวอย่าง

3.2.4.2.1. Printer Diver,Scanner Driver

4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4.1. ประเภท

4.1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

4.1.1.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จที่เป็นซอร์ฟแวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นและจัดจำหน่าย

4.1.1.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

4.1.1.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร เช่น โปรแกรม Microsoft word

4.1.1.3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

4.1.1.3.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณสามารถสร้างกราฟและแผนภูมิสำหรับนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปรแกรมMicrosoft Excel,Cacl

4.1.1.4. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

4.1.1.4.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้ ปรับปรุง และค้นคืนข้อมูลได้ง่าย เช่น Microsoft Access oracle

4.1.1.5. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

4.1.1.5.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการนำเสนอ ช่วยให้การนำเสนอสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

4.1.1.6. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

4.1.1.6.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสื่อสารกันได้ทั่วโลก

4.1.1.7. ซอฟต์แวร์กราฟฟิกและสื่อประสม

4.1.1.7.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง ตกแต่งแสดงเอกสารและรูปภาพและจัดการสื่อที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง เช่น 3D,MAX

4.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

4.1.2.1. ซอฟต์แวร์เฉพาะงานด้านการศึกษา เช่น Mathlab

4.1.2.2. ซอฟต์แวร์เกม

4.1.2.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกทั้งในกลุ่มของเด็กและผู้ใหญ่