Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOFTWARE by Mind Map: SOFTWARE

1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. 1.1 ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.1.6. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2. 1.2 โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.3. แอสเซมเบลอร์

1.3. 1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.3. โปรมแกรมสำรองไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. โปรแกมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. 1.4 โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. หรือ ดีไวซ์ไดรเวอร์

1.4.2. เช่น Printer driver, Scanner Driver, Sound driver

2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. 2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.3. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.4. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.5. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.2. 2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. 3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. 3.1 โปรแกรมป้องกันไวรัส

3.1.1. ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากไวรัส

3.1.2. ตรวจสอบภายในเครื่องว่ามีไวรัสหรือไม่

3.1.3. กำจัดไวรัส

3.2. 3.2 จุดมุ่งหมาย

3.2.1. สร้างความเสียหาย

3.2.2. เพื่อก่อความรำคาญ

3.2.3. ขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการทำงานของระบบ

4. 4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. คือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำตามลำดับขั้นตอนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

4.2. เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

4.3. เลือกให้เหมาะสมกับทรัพยากร

4.4. เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.5. เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์