โครงงาน กำจัดกลิ่นเหม็นอับ ด้วยเปลือกส้มและน้ำส้มสายชู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน กำจัดกลิ่นเหม็นอับ ด้วยเปลือกส้มและน้ำส้มสายชู by Mind Map: โครงงาน กำจัดกลิ่นเหม็นอับ ด้วยเปลือกส้มและน้ำส้มสายชู

1. s-วิทยาศสาตร์

1.1. การใช่สารต่างๆในการทำ

1.2. การดูอุณหภูมิว่าใช่ได้หรือไม่

2. E-การออกแบบ

2.1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ

2.2. การจัดลวดลายให้น่าสนใจ

3. ทำเพื่ออะไร

3.1. เพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายในการซื้อที่ดับกลิ่น

3.2. นำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์

4. ประโยชน์

4.1. ช่วยในการดับกลิ่นอับ

4.2. นำเปลือกส้มมาใช่ประโยชน์

5. T-เทคโนโลยี

5.1. การหาข้อมูลในการทำและศึกษาค้นคว้า

5.2. การหาวิธีการออกแบบให้น่าสนใจ

6. M-คณิตศาสตร์

6.1. การหาปริมาณในการใช่วัตถุดิบ

6.2. การกระปริมาณ

7. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

7.1. ดับกลิ่นอับได้

7.2. ประหยัดค่าใช่จ่าย

8. อุปกรณ์การทำ

8.1. เปลือกส้ม

8.2. น้ำส้มสายชู

8.3. ถาดอบขนม