โครงงาน กำจัดกลิ่นเหม็นอับ ด้วยเปลือกส้มและน้ำส้มสายชู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน กำจัดกลิ่นเหม็นอับ ด้วยเปลือกส้มและน้ำส้มสายชู by Mind Map: โครงงาน กำจัดกลิ่นเหม็นอับ ด้วยเปลือกส้มและน้ำส้มสายชู

1. T-เทคโนโลยี

1.1. การหาข้อมูลในการทำและศึกษาค้นคว้า

1.2. การหาวิธีการออกแบบให้น่าสนใจ

2. s-วิทยาศสาตร์

2.1. การใช่สารต่างๆในการทำ

2.2. การดูอุณหภูมิว่าใช่ได้หรือไม่

3. M-คณิตศาสตร์

3.1. การหาปริมาณในการใช่วัตถุดิบ

3.2. การกระปริมาณ

4. E-การออกแบบ

4.1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ

4.2. การจัดลวดลายให้น่าสนใจ

5. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

5.1. ดับกลิ่นอับได้

5.2. ประหยัดค่าใช่จ่าย

6. ทำเพื่ออะไร

6.1. เพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายในการซื้อที่ดับกลิ่น

6.2. นำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์

7. ประโยชน์

7.1. ช่วยในการดับกลิ่นอับ

7.2. นำเปลือกส้มมาใช่ประโยชน์

8. อุปกรณ์การทำ

8.1. เปลือกส้ม

8.2. น้ำส้มสายชู

8.3. ถาดอบขนม