โครงงานSTEM เรื่องเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานSTEM เรื่องเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง by Mind Map: โครงงานSTEM เรื่องเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

1. S วิทยาศาสตร์

1.1. การสกัดสาร

2. T เทคโนโลยี

2.1. การทำมาใช้ทำงานรูปเล่มในการนำเสนอ

3. E การออกแบบ

3.1. การออกแบบรูปร่างของเทียนหอม การเลือกกลิ่นของเทียนหอม การออกแบบวิธีขั้นอนการทำ

4. M คณิตศาสตร์

4.1. การคิดคำวรสัดส่วนในการทำ การตวงส่วนผสม

5. ตกแต่งด้วยโปรแกรมอะไร

5.1. Microsoft word mindcrosoft Powerpoint

6. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

6.1. การทำเว็ปนำเสนอให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา และนำไปใช้

7. ประโยชน์การนำไปใช้

7.1. นำไปไล่ยุง

7.1.1. ลดอาการคัดจมูก

8. จุดประสงค์การทำโครงงาน

8.1. เพื่อศึกษาว่าสมุนไพรสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง

8.1.1. เพื่อนำเทียนหอมใช้ในการป้องกันยุง

8.1.1.1. เพื่อการตกแต่งที่สวยงาม

9. ทำโครงงานนี้เพื่ออะไร

9.1. เพื่อไล่ยุง

9.1.1. ทำให้คนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก

10. ผู้ที่สามารถนำไปใช้ได้

10.1. วัยรุ่น

10.1.1. ผู้ใหญ่

10.1.1.1. ทุกคนสามารถใช้ได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟ