บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผงควบคุมขนาดเล็ก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผงควบคุมขนาดเล็ก by Mind Map: บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผงควบคุมขนาดเล็ก

1. ประโยชน์จากเว็บไซต์

1.1. ช่วยกระจายข้อมูลให้กว้างขว้าง

1.2. ง่ายต่อการประยุกต์ใช้

2. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

2.1. นักเรียน

2.2. นักศึกษา

2.3. บุคลากรในโรงเรียน

3. ทำเว็บไซต์เพื่ออะไร

3.1. เพื่อนำเสนอการทำงานและเผยแพร่ข้อมูล

4. T เทคโนโลยี

4.1. สืบค้นข้อมูล,วิธีการสร้างแผงควบคุม

5. E การออกแบบ

5.1. การออกแบบแผงควบคุม

6. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรมอะไร

6.1. Mincrosoft powerpoint

6.2. Mincrosoft word

7. จะให้เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

7.1. วิดิโอนำเสนอ

7.2. เว็บไซต์บทเรียน

7.3. บล็อกบทความ

8. M คณิตศาสตร์

8.1. การคำนวณหากำลังไฟฟ้า,การวัดขนาดแผงควบคุม

9. S วิทยาศาสตร์

9.1. การต่อแผงวงจร