บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผงควบคุมขนาดเล็ก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผงควบคุมขนาดเล็ก by Mind Map: บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผงควบคุมขนาดเล็ก

1. ประโยชน์จากเว็บไซต์

1.1. ช่วยกระจายข้อมูลให้กว้างขว้าง

1.2. ง่ายต่อการประยุกต์ใช้

2. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรมอะไร

2.1. Mincrosoft powerpoint

2.2. Mincrosoft word

3. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

3.1. นักเรียน

3.2. นักศึกษา

3.3. บุคลากรในโรงเรียน

4. จะให้เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

4.1. วิดิโอนำเสนอ

4.2. เว็บไซต์บทเรียน

4.3. บล็อกบทความ

5. ทำเว็บไซต์เพื่ออะไร

5.1. เพื่อนำเสนอการทำงานและเผยแพร่ข้อมูล

6. T เทคโนโลยี

6.1. สืบค้นข้อมูล,วิธีการสร้างแผงควบคุม

7. E การออกแบบ

7.1. การออกแบบแผงควบคุม

8. M คณิตศาสตร์

8.1. การคำนวณหากำลังไฟฟ้า,การวัดขนาดแผงควบคุม

9. S วิทยาศาสตร์

9.1. การต่อแผงวงจร