Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HDCLPR by Mind Map: HDCLPR

1. CLCT

2. Time & nguồn lực

3. Đánh giá & ktra

4. Giới thiệu DN

4.1. Tam nhin

4.2. Su menh

4.3. Hinh thanh va phat trien

5. Xác định tình hình

5.1. Vĩ mô PEST (ngoài) (Cơ Hội +Thách Thức)

5.1.1. Pháp Lý (ảnh hưởng ntn đến hđộng)

5.1.2. Kinh tế

5.1.2.1. lạm phát

5.1.2.2. lãi suất

5.1.2.3. GDP

5.1.2.4. CPI

5.1.3. Xã hội

5.1.4. Công nghệ

5.2. Vi mô (trong) (Điểm mạnh+ Điểm yếu)

5.2.1. Tài chính

5.2.2. ngồn lực( phòng nhân sự, DH bao nhiêu %, lứa tuổi bnhieu?)

5.2.3. Cơ sở vật chất

6. Xác định đối tượng

6.1. 15-18t Zing

6.2. 16-35 mxh

6.3. 25-30 chat luong, niem tin, thoi quen

6.4. 16-24 thuc khuya,zing, ngoi sao.net

6.5. 23-30 vnexpress, thanh nien

7. Xác định thông điệp (tinh cam closeup, dao duc, vui nhon dien manh xanh, gioi tinh durex, noi so trang duong bo than, toi loi neptun )

7.1. Chien dich thong tin(Hieu biet sp, testimotion) Chien dich thuyet phuc(tam guong dien hinh, da su dung va thanh cong) Chien dich dua tren doi thoai (offline, hop bao)

7.2. B1 xay dug nhan thuc ro rang dang ton tai ( lun vi thieu sua) B2 tao ra nhung thay doi co the thay doi (mat sang dang cao) B3 yeu to thuyet phuc (vitamin A,B3 giup cao hon) B4 dam bao thong diep mot cach dang tin cay thong qua qhcc ( gioi truyen thong)

7.3. mau chot chu y , hap dan dua ra giai phap cho van de ma khach hang qtam( mat kinh, giay co got=> mat sang dang cao)

7.4. Khac biet, doc dao, duy nhat (sua tuoi chan chau duong den)

7.5. luu y: 1 Thog diep phai lap di lap lai, su lap di lap lai la thuc su quan trg 2 Nho ky nhug tu ngu thong diep trog dau 3 Lap bieu do tu ngu tu vung doi tuong de phan tich doi thu( thach thuc danh hai: vi dieu, sach se). Khong lap lai tu vung doi thu 4 Lam noi bac thong diep cty: van de la gi, nhung cum tu nao dc dua v thong diep, cum tu co anh huong tich cuc den doi tuong 5 Da dang hoa cac phuong thuc doi thoai de nhan manh tong diep 6 Thong diep gan gui, gan bo voi thuc te => thong diep CHINH la nhung gi ma khach muon nam bat, hieu suot chien dich va la thong tin su dung de tiep can loi keo keu goi cong chung hanh dong

7.6. thong diep cu tthe gan lien voi cong chung muc tieu, mac du thong diep hoi giong nhau nham dat duoc nhung phan ung khach nhau

8. Xác định mục tiêu

8.1. SWOT

8.1.1. Muc đich (ít nhất 2 cái)

8.1.2. Mục tiêu