ความรู้ด้านธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ด้านธุรกิจ by Mind Map: ความรู้ด้านธุรกิจ

1. ประเภทของธุรกิจแบ่งตามลักษณะของการดำเนินงานได้ 3 รูปแบบใหม่ ๆ

1.1. 1. การพาณิชย์

1.2. 2. การอุตสาหกรรม

1.3. 3. การบริการ

2. ประเภทของธุรกิจ

2.1. 1. ธุรกิจการเกษตร

2.2. 2. ธุรกิจอุตสาหกรรม

2.2.1. 2.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน

2.2.2. 2.2 อุตสาหกรรมโรงงาน

2.3. 3. ธุรกิจเหมืองแร่

2.4. 4. ธุรกิจการพาณิชย์

2.5. 5. ธุรกิจการก่อสร้าง

2.6. 6. ธุรกิจการเงิน

2.7. 7. ธุรกิจให้บริการ

2.8. 8. ธุรกิจอื่น ๆ

3. การจัดการการดำเนินงานของธุรกิจ

3.1. 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3.1.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ

3.1.2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร

3.2. 2. การกำหนดเป้าหมาย

3.3. 3. การกำหนดกลยุทธ์ของกิจการ

4. แนวคิดสำหรับธุรกิจ

4.1. 1. การปฏิวัติระบบสารสนเทศ

4.2. 2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ

4.3. 3. การเพิ่มขึ้นของโลกโลกาภิวัฒน์

5. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ

5.1. 1. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อลูกค้า

5.2. 2. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์

5.3. 3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

5.4. 4. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อส่วนราชการ

5.5. 5. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อพนักงาน

5.6. 6. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อสังคม

5.7. 7. จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้ประกอบธุรกิจ

6. ความหมายของธุรกิจ

6.1. 1. การผลิต (Productions) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมการผลิตวัตถุดิบ

6.2. 2. การจัดจำหน่าย (Distributions) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินค้า

6.3. 3. การบริการ (Services) หมายถึง การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

6.4. 4. กำไร (Profit) หมายถึง ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะได้รับการดำเนินงาน

7. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของธุรกิจ

7.1. 1. เพื่อความมั่นคงของกิจการ

7.2. 2. เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ

7.3. 3. เพื่อผลประโยชน์หรือกำไร

7.4. 4. เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

8. หน้าที่ในการประกอบธุรกิจ

8.1. 1. การผลิต

8.2. 2. การจัดหาเงินทุน

8.3. 3. การจัดหาทรัพยากรด้านกำลังคน

8.4. 4. การบริหารการตลาด

9. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

9.1. 1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

9.2. 2. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทั้งด้านคำพูดและการกระทำ

9.3. 3. มีความกตัญญูต่อลูกค้าและผู้มีบุญคุณอื่น ๆ

9.4. 4. มีความยุติธรรมในการบริหารงานและตัดสินปัญหาต่าง ๆ

9.5. 5. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ

9.6. 6. มีความมั่นใจในตนเอง

9.7. 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

9.8. 8. มีความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพของตลาด

9.9. 9. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ