โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.1. การกำหนดปัญหา : หัวข้อโครงงานที่จะเลือกทำนั้นส่วนใหญ่มาจากความต้องการ หรือความสนใจในการเลือกปัญหาและแก้ไขปัญหาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หรืออื่นๆตามเจตนารมณ์ของผู้จัดทำ

2.2. การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน : การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ซึ่งรวมถึงการขอคำปรึกษาจากครูผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

2.3. การวางแผนและดำเนินโครงงาน : เป็นการกำหนดแนวคิดต่างๆ และการวางแผนพัฒนาโครงงาน รวมถึงการทำตารางกำหนดการและระยะเวลาในการทำ เพื่อช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการทำโครงงาน

2.4. การดำเนินโครงงาน : เป็นการลงมือปฏิบีติและการจัดทำเอกสารรายละเอียดทั้งหมดในการพัฒนาโครงงานและคู่มือการใช้งาน เพื่อเผยแพร่และใช้พัฒนาในครั้งต่อไป

2.5. การสรุปผลเเละเผยเเพร่ผลงาน : ต้องเตรียมเอกสารการนำเสนอให้สมบูรณ์ครบถ้วน อาจปรับย่อข้อความจากรายงานก็ได้ นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานและการนำเสนอ

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. 1.หัวข้อโครงงาน : ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร ประเภทของโครงงาน : โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

3.2. หัวข้อโครงงาน : ASEAN WORLD ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

3.3. หัวข้อโครงงาน : RPGเกมผจญภัยแนวใหม่ร่วมสร้างใจให้เป็นหนึ่ง ประเภทโครงงาน : พัฒนาเกมส์

4. ประโยชน์

4.1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

4.2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

4.3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ

4.4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

4.5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์

4.6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

5. สมาชิกในกลุ่ม

5.1. นางสาวเรณุกา ฉิมเรือง เลขที่11

5.2. นางสาวภัทรมน ชัยขันท์ เลขที่25

5.3. นางสาววริทธิ์นันท์ วิเศษสมบัติ เลขที่26