NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC by Mind Map: NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

1. Nguồn gốc của ý thức

1.1. Nguồn gốc tự nhiên

1.1.1. Bộ não người

1.1.2. Thế giới khách quan

1.2. Nguồn gốc xã hội

1.2.1. Lao đông

1.2.2. Ngôn ngữ

2. Bản chất của ý thức

2.1. Ý thức là sự phản ánh thế giới quan vào bộ não con người

2.2. Ý thức là một hiện tượng xã hội, mang bản chất xã hội

2.3. Ý thức phụ thuộc vào thực tại khác quan

2.4. Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội

2.5. Ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan

3. Quan hệ giữa vật chất và ý thức

3.1. Vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất quyết định ý thức

3.2. Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất