Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ئذدذدذ by Mind Map: ئذدذدذ

1. الگوريتم

1.1. هدف

1.2. سرفصل ها

1.3. برنامه

1.3.1. شروع از ابتدای آبان

1.4. کمک مدرس

2. کمک درس

2.1. کليات

2.1.1. اهداف

2.1.1.1. ایجاد روحیه و انگیزه علمی [بیش تر از فضای درس] متناسب با علاقه دانشجو

2.1.1.2. توان مند سازی دانشجو در برخی زمینه های خاص علمی

2.1.1.3. تشکیل تیم های هدف خاص علمی و راه اندازی مسابقات، کنفرانس ها یا ....

2.1.1.4. توان مند سازی گروه علمی دانشکده

2.1.2. سياست ها

2.1.2.1. لزوم شرکت در حداقل يک کلاس

2.1.2.2. 3 نمره

2.1.2.3. بین 6 تا 10 جلسه

2.2. موضوعات

2.2.1. بازي

2.2.1.1. هدف

2.2.1.2. برنامه

2.2.1.2.1. شروع از 18 آبان

2.2.1.3. کمک مدرس

2.2.2. هک

2.2.2.1. هدف

2.2.2.2. سرفصل ها

2.2.2.3. برنامه

2.2.2.3.1. شروع از 18 آبان

2.2.2.4. کمک مدرس

2.2.3. وب

2.2.3.1. هدف

2.2.3.2. سرفصل ها

2.2.3.3. برنامه

2.2.3.3.1. شروع از 18 آبان

2.2.3.4. کمک مدرس

3. کمک دانشجو

3.1. هدف

3.1.1. پشتوانه ی دانشجو در مقاطع مختلف ترم

3.1.2. حل تمرین و کمک دانشجو

3.1.3. ناظر وضعیت رشد و عملکرد دانشجو برنامه ریز اصلی مسیر آینده دانشجو

3.2. سياست ها

3.2.1. 2 نمره

3.2.2. حداکثر هر ۸ دانشجو به يک نفر

3.2.3. جلسات منظم گروه ها در طول هفته

3.3. افراد

3.3.1. خانم ها

3.3.2. آقایان

3.4. نحوه اجرا

4. تمارین و تجارب

4.1. اهداف

4.1.1. مهمترین مطلب تمرین واقعی خود افراد است

4.1.2. تمارین باید به گونه ای طراحی شده باشد که توانایی ها ی مختلف در آن در نظر گرفته شود

4.1.2.1. ایده پردازی

4.1.2.2. توانایی الگوریتم نویسی و طراحی

4.1.2.3. برنامه نویسی

4.1.2.4. پاسخ گرفتن از کار

4.1.2.5. زیبایی خروجی ها

4.1.2.6. زیبایی کد و بهینه بودن کد

4.1.3. دانشجو باید بداند هرگونه کمک گرفتن از دیگران واقعا به ضرر خودش است.

4.1.3.1. این موضوع را تنها میتوان به ضمیر خود دانشجو سپرد

4.2. سیاست ها

4.2.1. هر تمرین 0.5 نمره

4.2.2. هر تمرین اصلی توسط یکی از دانشجویان کمک درس طرح و تصحیح خواهد شد

4.2.3. زمان نسبی طرح تمرین های اصلی در برنامه زمان بندی آورده شده است

4.3. تمرین های اصلی

4.3.1. تمرین 1

4.3.1.1. موضوع

4.3.1.1.1. استفاده از لاک پشت + مباحث طرح شده در 4 جلسه ابتدایی

4.3.1.1.2. هدف: ایجاد انگیزه حل یک مساله جدی و در عین حال جذاب

4.3.1.1.3. هدف: ایجاد روحیه رقابت بین دانش جویان

4.3.1.2. طراح و مصحح

4.3.2. تمرین 2

4.3.2.1. موضوع

4.3.2.1.1. لاکپشت برای ریاضیات یا فیزیک!

4.3.2.2. طراح و مصحح

4.3.3. تمرین 3

4.3.3.1. موضوع

4.3.3.1.1. مساله ای کامل برای جا افتادن استفاده از توابع

4.3.3.2. طراح و مصحح

4.3.4. تمرین 4

4.3.4.1. موضوع

4.3.4.1.1. تمرینی با محوریت استفاده از رشته ها

4.3.4.2. طراح و مصحح

4.3.5. تمرین 5

4.3.5.1. موضوع

4.3.5.1.1. آرایه ها

4.3.5.2. طراح و مصحح

4.3.6. تمرین 6

4.3.6.1. موضوع

4.3.6.1.1. تمرین جامع با محوریت دیکشنری

4.3.6.2. طراح و مصحح

4.3.7. تمرین 7

4.3.7.1. موضوع

4.3.7.1.1. تمرین جامع با محوریت فایل

4.3.7.2. طراح و مصحح

4.3.8. تمرین 8

4.3.8.1. موضوع

4.3.8.1.1. تمرین جامع با محوریت شی گرایی

4.3.8.2. طراح و مصحح

4.3.9. تمرین 9

4.3.9.1. موضوع

4.3.9.1.1. برنامه نویسی گرافیکی

4.3.9.2. طراح و مصحح

4.4. پروژه های پایانی

4.4.1. پروژه 1

4.4.1.1. هدف

4.4.1.2. طراح و تحویل گیرنده

4.4.2. پروژه 2

4.4.2.1. هدف

4.4.2.2. طراح و تحویل گیرنده

4.4.3. پروژه 3

4.4.3.1. هدف

4.4.3.2. طراح و تحویل گیرنده

4.4.4. پروژه 4

4.4.4.1. هدف

4.4.4.2. طراح و تحویل گیرنده

5. نوشتن تابع

6. آشنایی با فراخوانی تابع

7. تمارین اصلی درس به صورت یک صفحه از طرف کمک مدرس ساخته شده و بعد از اتمام مدت پاسخ صحیح آن روی صحفه قرار میگیرد

8. ادبیات کاربردی پروژه

9. یسس سیسی

9.1. اردوی ورودی

9.1.1. اهداف

9.1.1.1. شکستن گارد نو دانشجویان در مقابل کامپیوتر و برنامه نویسی

9.1.1.2. توانمند سازی کمینه افراد برای شروع ترم

9.1.1.3. ارزیابی نو دانشجویان

9.1.1.4. ایجاد جو حرکت و سبقت بین دانشجویان

9.1.2. برنامه

9.1.2.1. 4 مهر

9.1.2.1.1. مقدمه ای کوتاه بر اردوی ورودی

9.1.2.1.2. صحبتی از یک موجود به نام لاکپشت

9.1.2.1.3. نمایشی از یک لاکپشت

9.1.2.1.4. تجربه اول از لاکپشت

9.1.2.2. 6 مهر

9.1.2.2.1. حل تجربه اول از لاکپشت

9.1.2.2.2. expression

9.1.2.2.3. variable

9.1.2.2.4. تجربه دوم از لاکپشت

9.1.2.3. 9 مهر

9.1.2.3.1. چند تجربه جدید از لاکپشت

9.1.2.3.2. حل برخی سر کلاس

9.1.2.3.3. آشنایی با مفهوم فراخوانی تابع و شی

9.1.2.3.4. طرح موضوع تجربه نهایی لاکپشت

9.1.2.4. 11 مهر

9.1.2.4.1. آشنای با مفهوم برنامه [جاده ها یا ...]

9.1.2.4.2. طرح الگوریتم

9.1.2.4.3. چند نمونه الگوریتم ساده

9.1.2.5. تمرین 1

9.1.2.6. 13 مهر

9.1.2.6.1. ارزیابی تجربه نهایی لاکپشت

9.1.3. ارزیابی

9.1.3.1. معیارها

9.1.3.1.1. شجاعت

9.1.3.1.2. الگوریتم سازی

9.1.3.1.3. استفاده از لاکپشت

9.2. عبارات

9.2.1. اهداف

9.2.1.1. آشنایی با اعداد، عبارات

9.2.1.2. عملگر ها

9.2.1.3. انواع

9.2.1.4. متغییرها

9.2.1.5. دریافت ورودی و نوشتن خروجی

9.2.1.6. کامنت

9.2.2. برنامه

9.2.2.1. 16 مهر

9.2.2.1.1. ماشین حساب

9.2.2.2. 20 مهر

9.2.2.2.1. آشنایی با if

9.2.2.3. تمرین 2

9.3. تابع

9.3.1. اهداف

9.3.2. برنامه

9.3.2.1. 23 مهر

9.3.2.2. 25 مهر

9.3.2.3. 27 مهر

9.3.2.3.1. مثالهای بیشتر از لاکپشت

9.4. بازگشتی

9.4.1. اهداف

9.4.1.1. استقرار بیشتر در فضای توابع

9.4.1.2. آشنایی بیشتر با عبارات منطقی

9.4.2. برنامه

9.4.2.1. 30 مهر

9.4.2.2. تمرین 3

9.4.2.3. 2 آبان

9.4.2.3.1. بازگشتی

9.4.3. ارزیابی

9.5. جریان1

9.5.1. اهداف

9.5.1.1. آشنایی با انواع دستورهای کنترل جریان

9.5.1.2. لوپ ها

9.5.2. برنامه

9.5.2.1. 4 آبان

9.5.2.1.1. while

9.6. رشته ها

9.6.1. اهداف

9.6.2. برنامه

9.6.2.1. 7 آبان

9.6.2.1.1. رشته ها

9.6.2.2. 9 آبان

9.6.2.2.1. رشته ها

9.6.2.3. تمرین 4

9.7. آرایه ها

9.7.1. اهداف

9.7.2. برنامه

9.7.2.1. 11 آبان

9.7.2.2. 14 آبان

9.7.2.3. 16 آبان

9.7.2.4. تمرین5 و امتحان میان ترم

9.8. شروع برنامه های اضافه

9.8.1. اهداف

9.8.2. برنامه

9.8.2.1. 18 آبان

9.8.2.1.1. جلسه معرفی کلاسها در کلاس درس

9.9. دیکشنری و تاپل

9.9.1. اهداف

9.9.2. برنامه

9.9.2.1. 21 آبان

9.9.2.2. 23 آبان

9.9.2.3. تمرین 6

9.10. فایل ها

9.10.1. اهداف

9.10.2. برنامه

9.10.2.1. 28 آبان

9.10.2.2. 30 آبان

9.10.2.3. تمرین 7

9.11. شی گرایی

9.11.1. اهداف

9.11.2. برنامه

9.11.2.1. 5 آذر

9.11.2.2. 7 آذر

9.11.2.3. 12 آذر

9.11.2.4. 19 آذر

9.11.2.5. 21 آذر

9.11.2.6. تمرین 8

9.12. برنامه نویسی گرافیکی با پایتون

9.12.1. تمرین 9

9.13. پروژه های پایانی

10. ویکی پدیای پایتون

10.1. هدف

10.1.1. تولید یک منبع تجربی و قابل استفاده برای نوآموختگان پایتون به زبان فارسی

10.1.2. جلب مشارکت دانشجو در تولید محتوا

10.1.3. ارتقای حس سازندگی و اصلاح گرایانه در دانشجو

10.1.4. ارتقای مسولیت پذیری دانشجو

10.2. تعاریف

10.2.1. صفحات

10.2.1.1. هر صفحه یک مفهوم

10.2.1.2. مفاهیم عمومی تر مانند متغییر، شی گرایی یا ...

10.2.1.3. مفاهیم جزئی تر مانند انواع تایپ های متغییر ها

10.2.1.4. تمارین و پاسخ های آنها

10.2.1.5. هر صفحه

10.2.1.5.1. تعریف

10.2.1.5.2. انواع مثال ها

10.2.1.5.3. حالت های خاص

10.2.1.5.4. تصاویری که به مفهوم کمک میکنند

10.2.2. کاربر

10.2.2.1. تولید کننده

10.2.2.1.1. همه دانش جویان موظفند در تولید صفحات کمک کنند

10.2.2.2. داور صفحه

10.2.2.2.1. مسئول هر صفحه محتوای صفحه را داوری کرده و صحت و سقم و مطالب هر صفحه را مدیریت میکند

10.2.2.3. مدیر ویکی

10.2.2.3.1. یکی از دانشجویان ارشد که مدیریت کلی ویکی را بر عهده میگیرد

10.3. روند اجرایی

10.3.1. بعد از هر جلسه دو یا سه عنوان مشخص میشود و برای هر عنوان یک داور تعیین میگردد

10.3.2. تا جلسه بعد دانش جویان باید محتوای صفحه را ساخته و مسئول صفحه به مدیریت چالش ها و تناقضات بپردازد

10.3.3. هر داور به افراد تعیین کننده در تولید محتوای صحفه از نمره 10 ، نمره دهی میکند

10.3.4. در نهایت ویکی 1 نمره اجباری و دو نمره کمکی برای بچه ها میتواند داشته باشد.