Oppimismotivaation edellytyksiä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Oppimismotivaation edellytyksiä by Mind Map: Oppimismotivaation edellytyksiä

1. Tehtävä vs egoorientaatiot Nicholls 1984

1.1. Myöhemmin kolmeen jako

1.1.1. Oppimisorientaatio

1.1.1.1. Osaaminen nähdään muuttuvana

1.1.2. Suoritusorientaatio

1.1.2.1. Osaaminen pysyvä ominaisuus

1.1.3. Välttämisorientaatio

1.2. Yhteyksiä

1.2.1. Kognitiivisiin strateghioihin

1.2.2. Miten muistaa, pinta vs syvä oppiminen

1.2.3. Uuden asian yhdistäminen aikaisempaan

2. Motivaatioteorioita

2.1. Itsepystyvyysuskomukset (Self-efficacy)

2.1.1. Ainekohtaisia uskomuksia pystyykö tekemään

2.1.2. Mitkä vaikuttavat?

2.1.2.1. Aikaisemmat suoritukset

2.1.2.2. Muiden suoritukset

2.1.2.3. Kannustus

2.1.2.4. Fysiologiset vihjeet

2.1.3. Mihin vaikuttaa?

2.1.3.1. Tavoitteiden asettamiseen

2.1.3.2. Sitkeyteen vastoinkäymisissä

2.1.3.3. Yrittämiseen

2.2. Kausaaliattrobuutiot

2.2.1. Kolme dimensiota

2.2.1.1. Kontrolloitavuus

2.2.1.2. Sisäinen vs ulkoinen

2.2.1.3. Pysyvä vai muuttuva

2.2.2. Opinnossa keskeisiä

2.2.2.1. Lahjakkuus, sisäinen, pysyvä, ei kontrollia

2.2.2.2. Yritys, sisäinen, muuttuva, kontrolloitavissa

2.2.2.3. Tehtävän vaikeus, ulkoinen, pysyvä, ei kontrollia

2.2.2.4. Onni, ulkoinen, muuttuva, ei kontrollia

2.2.3. Miten onnistuminen selitetään?

2.2.3.1. Lahjakkuus (tai yritys)

2.2.3.2. Onni

2.2.4. Miten epäonnistuminen selitetään

2.2.4.1. Yrityksen puute, tehtävän vaikeus

2.2.4.2. Lahjakkuuden puute

2.3. Onnistumisen ennakointi-arvo teoria

2.3.1. Oppijan tulkinnat aikaisemmista kokemuksista

2.3.2. Toimintaan vaikuttavat suoraan

2.3.2.1. Onnistumisen ennanakointi

2.3.2.2. Arvostukset

2.3.2.2.1. Kiinnostavuus

2.3.2.2.2. Hyöty

2.3.2.2.3. Vaivannäön määrä (hinta)

2.4. Tavoiteorientaatioteoriat

2.4.1. Oppimis vs suoritusorientaatiot (Dweck, Elliot 1983)

2.4.1.1. Persoonallisuuspsykologinen näkemys

2.4.2. Hallinta vs suoritus (esim Ames 1992)

2.4.2.1. Sosiaalipsykologinen

2.4.2.2. Luokan vaikutus orientaatioon

2.4.3. Paljon muita

2.4.3.1. Syynä tutkimustapa?

2.5. Flow-kokemus

2.5.1. Flow vs. psyykkinen entropia

2.5.2. Flow-toiminnot

2.5.2.1. Agon

2.5.2.2. Alea

2.5.2.3. Ilinx eli vertigo

2.5.2.4. Mimiikka

2.5.3. Flown hyödyntäminen opetuksessa

2.5.3.1. Montessori

2.5.3.2. Overlearning

2.6. Kiinnostuneisuus

2.7. Toiminta- ja tulkintatapa

2.7.1. Paljon suomalaista tutkimusta

2.7.2. Neljä toimintatapaa

2.7.2.1. Illusorisen hohteen toimintatapa

2.7.2.2. Defensiivis-pessimistinen toimintatapa

2.7.2.3. Opittu avuttomuus.

2.7.2.4. Itseä vahingoittava toimintatapa

2.8. Self-determination (itsemääräämis)

2.8.1. Deci, Ryan

2.8.2. Perustarpeet

2.8.2.1. Pätevyyden tunne

2.8.2.2. Sosiaalinen kiinnittyminen

2.8.2.3. Autonomisuus

2.8.3. Motivaatio jatkumona, ääripäät

2.8.3.1. Sisäinen motivaatio

2.8.3.2. Ulkoinen motivaatio

2.8.3.2.1. Esim. luokan ilmapiiri vaikuttaa

3. Opettajana

3.1. Itsepystyvyys

3.1.1. Positiivinen palaute

3.1.1.1. Kohdistettu

3.1.1.2. Onnistumisessa myös kyvykkyyttä

3.1.1.3. Epäonnistumisessa huomio onnistumisiin/ herkkyys oppilaan omille syille.

3.1.2. Huomioi itsetunto auttaessasi

3.1.3. Selvitä tavoitteet

3.1.4. Tue oppilaita tavoitteiden asettamisessa

3.1.5. Tue edistymisen dokumentointia

3.1.6. Vertaistuen merkitys

3.1.7. Mahdollisuus onnistumiseen + haastavuus

3.2. Attribuutiot ja kontrolliuskomukset

3.2.1. Oppilaille valintoja + kontrollikokemuksia

3.2.2. Yhteisöön kannustavat välit

3.3. Intressit

3.3.1. Vaihtelevuutta + innostavia tehtäviä

3.3.2. Huomioi oppilaiden kiinnostukset

3.3.3. Osoita oma kiinnostuneisuus

3.4. Tavoiteorientaatiot

3.4.1. Vältä vertailevaa informaatiota

3.4.2. Oppiminen prosessina

3.5. Turvallinen, ennustettava ympäristö

4. Motivaation määritelmä

4.1. Ulkoinen motivaatio

4.1.1. Oppilasta motivoi tietty arvosana

4.1.2. Voittaa opettajan hyväksyntä

4.1.3. Täyttää koulu systeemin asettamat ulkoiset vaatimukset

4.2. Sisäinen motivaatio

4.2.1. Ei ulkoista palkkiota tai kontroollia

4.2.2. Tapahtuu omasta vapaasta tahdostaan

4.2.3. Tällaiselle oppilaalle positiivinen palaute tärkeää

4.2.4. Vahvistetaan mielekkäällä oppimisympäristöllä

4.2.5. Lisätä huomioon ottamalla oppilaiden mielenkiinon kohteet ja pätevyyden tarve

5. Metakognitiot

5.1. Adaptiivinen toiminta

5.1.1. Oppijoiden yhteisön malli

5.1.2. Teknologiset mahdollisuudet

5.1.3. Scaffolding

5.1.3.1. Kognitiiviset tuet

5.1.4. Sosiaalisesti jaettu metakognitio

5.2. Metakognitiivinen tieto

5.2.1. Persoona

5.2.2. Tehtävä

5.2.3. Strategia

5.3. Metakognitiivinen taito

5.3.1. Suunnittelu

5.3.2. Tarkkailu

5.3.3. Arviointi

6. Toimintahyrrä

6.1. Ennen toimintaa

6.2. Toiminnan aikana

6.3. Toiminnan jälkeen

7. Teknologian vaikutus

7.1. Monipuolistaa oppimismuotoja ja välineita

7.2. Voidaan antaa palautetta

7.3. Tukee syväoppimista

7.4. Tuo uutta tavalliseen opetukseen

8. Arviointitapa

8.1. Arvioidaan lopputulosta

8.2. Arvioidaan prosessia

9. Työtavat