Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimismotivaation edellytyksiä by Mind Map: Oppimismotivaation
edellytyksiä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimismotivaation edellytyksiä

Äänestän, että poistaisimme edellytykset -sanan. ---

Tehtävä vs egoorientaatiot Nicholls 1984

Myöhemmin kolmeen jako

Oppimisorientaatio, Osaaminen nähdään muuttuvana

Suoritusorientaatio, Osaaminen pysyvä ominaisuus

Välttämisorientaatio

Yhteyksiä

Kognitiivisiin strateghioihin

Miten muistaa, pinta vs syvä oppiminen

Uuden asian yhdistäminen aikaisempaan

Motivaatioteorioita

Itsepystyvyysuskomukset (Self-efficacy)

Ainekohtaisia uskomuksia pystyykö tekemään

Mitkä vaikuttavat?, Aikaisemmat suoritukset, Muiden suoritukset, Kannustus, Fysiologiset vihjeet

Mihin vaikuttaa?, Tavoitteiden asettamiseen, Sitkeyteen vastoinkäymisissä, Yrittämiseen

Kausaaliattrobuutiot

Kolme dimensiota, Kontrolloitavuus, Sisäinen vs ulkoinen, Pysyvä vai muuttuva

Opinnossa keskeisiä, Lahjakkuus, sisäinen, pysyvä, ei kontrollia, Yritys, sisäinen, muuttuva, kontrolloitavissa, Tehtävän vaikeus, ulkoinen, pysyvä, ei kontrollia, Onni, ulkoinen, muuttuva, ei kontrollia

Miten onnistuminen selitetään?, Lahjakkuus (tai yritys), Onni

Miten epäonnistuminen selitetään, Yrityksen puute, tehtävän vaikeus, Lahjakkuuden puute

Onnistumisen ennakointi-arvo teoria

Oppijan tulkinnat aikaisemmista kokemuksista

Toimintaan vaikuttavat suoraan, Onnistumisen ennanakointi, Arvostukset, Kiinnostavuus, Hyöty, Vaivannäön määrä (hinta)

Tavoiteorientaatioteoriat

Oppimis vs suoritusorientaatiot (Dweck, Elliot 1983), Persoonallisuuspsykologinen näkemys

Hallinta vs suoritus (esim Ames 1992), Sosiaalipsykologinen, Luokan vaikutus orientaatioon

Paljon muita, Syynä tutkimustapa?

Flow-kokemus

Flow vs. psyykkinen entropia

Flow-toiminnot, Agon, Alea, Ilinx eli vertigo, Mimiikka

Flown hyödyntäminen opetuksessa, Montessori, Overlearning

Kiinnostuneisuus

Toiminta- ja tulkintatapa

Paljon suomalaista tutkimusta

Neljä toimintatapaa, Illusorisen hohteen toimintatapa, Defensiivis-pessimistinen toimintatapa, Opittu avuttomuus., Itseä vahingoittava toimintatapa

Self-determination (itsemääräämis)

Deci, Ryan

Perustarpeet, Pätevyyden tunne, Sosiaalinen kiinnittyminen, Autonomisuus

Motivaatio jatkumona, ääripäät, Sisäinen motivaatio, Ulkoinen motivaatio, Esim. luokan ilmapiiri vaikuttaa

Opettajana

Itsepystyvyys

Positiivinen palaute, Kohdistettu, Onnistumisessa myös kyvykkyyttä, Epäonnistumisessa huomio onnistumisiin/ herkkyys oppilaan omille syille.

Huomioi itsetunto auttaessasi

Selvitä tavoitteet

Tue oppilaita tavoitteiden asettamisessa

Tue edistymisen dokumentointia

Vertaistuen merkitys

Mahdollisuus onnistumiseen + haastavuus

Attribuutiot ja kontrolliuskomukset

Oppilaille valintoja + kontrollikokemuksia

Yhteisöön kannustavat välit

Intressit

Vaihtelevuutta + innostavia tehtäviä

Huomioi oppilaiden kiinnostukset

Osoita oma kiinnostuneisuus

Tavoiteorientaatiot

Vältä vertailevaa informaatiota

Oppiminen prosessina

Turvallinen, ennustettava ympäristö

Motivaation määritelmä

käyttäytymisen tai toiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä tai syitä, jotka saavat yksilön aloittamaan toiminnan ja pitämään sitä yllä

Ulkoinen motivaatio

Oppilasta motivoi tietty arvosana

Voittaa opettajan hyväksyntä

Täyttää koulu systeemin asettamat ulkoiset vaatimukset

Sisäinen motivaatio

Ei ulkoista palkkiota tai kontroollia

Tapahtuu omasta vapaasta tahdostaan

Tällaiselle oppilaalle positiivinen palaute tärkeää

Vahvistetaan mielekkäällä oppimisympäristöllä

Lisätä huomioon ottamalla oppilaiden mielenkiinon kohteet ja pätevyyden tarve

Metakognitiot

Adaptiivinen toiminta

Oppijoiden yhteisön malli

Teknologiset mahdollisuudet

Scaffolding, Kognitiiviset tuet

Sosiaalisesti jaettu metakognitio

Metakognitiivinen tieto

Persoona

Tehtävä

Strategia

Metakognitiivinen taito

Suunnittelu

Tarkkailu

Arviointi

Toimintahyrrä

Ennen toimintaa

Toiminnan aikana

Toiminnan jälkeen

Teknologian vaikutus

Miten teknologia keinot lisäävät motivaatiota

Monipuolistaa oppimismuotoja ja välineita

Voidaan antaa palautetta

Tukee syväoppimista

Tuo uutta tavalliseen opetukseen

Arviointitapa

Arvioidaan lopputulosta

Arvioidaan prosessia

Työtavat