Currículum Tecnologia Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Currículum Tecnologia Educació Secundària Obligatòria (ESO) by Mind Map: Currículum Tecnologia Educació Secundària Obligatòria  (ESO)

1. Competències

1.1. Transversals

1.1.1. Comunicatives

1.1.1.1. Comunicativa lingüística i audiovisual

1.1.1.2. Artística i cultural

1.1.2. Metodològiques

1.1.2.1. Matemàtica

1.1.2.2. Aprendre a aprendre

1.1.3. Personals

1.1.3.1. Autonomia i iniciativa personal

1.2. Pròpies

1.2.1. Conviure i habitar el món

1.2.1.1. Coneixement científic i interacció amb el món

1.2.1.2. Social i ciutadania

1.2.2. Metodològica

1.2.2.1. Tractament de la informació i competència digital

2. Objectius

2.1. Concebre la tecnologia com a conjunt de coneixements operatius

2.1.1. Pluridisciplinarietat

2.1.2. Resoldre necessitats de la societat

2.2. Relacionar la tecnologia amb desenvolupament econòmic i social

2.2.1. Solidaritat

2.2.2. Sostenibilitat

2.3. Conéixer materials, objectes i sistemes tècnics.

2.3.1. Funcionament

2.3.2. Condicionants de disseny i construcció

2.4. Aplicar el procés tecnològic per projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills

2.4.1. Creativitat

2.4.2. Autonomia

2.5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques raonades i emprant els recursos adients.

2.6. Desenvolupar metodologies de treball

2.6.1. Autonomia

2.6.2. Responsabilitat

2.6.3. Creativitat

2.6.4. Normalització

2.6.5. Seguretat

2.6.6. Comunicació i treball en equip

2.7. Gestionar la informació i eines informàtiques adients per a la resolució de problemes o presentació i anàlisi de resultats

2.7.1. Correctament

2.7.2. Seguretat

2.8. Utilitzar de manera crítica i adequada els serveis telemàtics per cobrir necessitats

2.8.1. Formació

2.8.2. Oci

2.8.3. Inserció laboral

2.8.4. Relació amb l'administració

2.8.5. Salut

2.8.6. Comerç

2.9. Desenvolupar una actitud crítica davant els avenços tecnològics

2.9.1. Implicacions socials

2.9.2. Implicacions mediambientals

3. Estructura

3.1. Tecnologies (obligatòries)

3.1.1. Primer d'ESO

3.1.1.1. Continguts

3.1.1.1.1. Procés tecnològic

3.1.1.1.2. Disseny i construcció d'objectes

3.1.1.1.3. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3.1.1.2. Criteris d'avaluació

3.1.1.2.1. Conèixer i utilitzar eines i màquines

3.1.1.2.2. Utilitzar de forma correcta de la representació gràfica

3.1.1.2.3. Seguiment correcte de les fases del procés tecnològic aplicades a un projecte senzill

3.1.1.2.4. Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen.

3.1.1.2.5. Dissenyar i construir estructures senzilles

3.1.1.2.6. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics

3.1.1.2.7. Conèixer i utilitzar les TIC per transferir dades

3.1.1.3. Connexions amb altres matèries

3.1.1.3.1. Matemàtiques. Ciències socials

3.1.1.3.2. Llengua

3.1.1.3.3. Ciències de la naturalesa

3.1.1.3.4. Amb totes les matèries

3.1.2. Segon d'ESO

3.1.2.1. Continguts

3.1.2.1.1. Electricitat

3.1.2.1.2. Processos i transformacions

3.1.2.1.3. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

3.1.2.2. Criteris d'avaluació

3.1.2.2.1. Circuits elèctrics bàsics

3.1.2.2.2. Energia

3.1.2.2.3. Electricitat

3.1.2.2.4. Útilització d'eines informàtiques

3.1.2.2.5. Competència social

3.1.2.3. Connexions amb altres matèries

3.1.2.3.1. Matemàtiques

3.1.2.3.2. Llengua

3.1.2.3.3. Ciències de la naturalesa

3.1.2.3.4. Amb totes les matèries

3.1.3. Tercer d'ESO

3.1.3.1. Continguts

3.1.3.1.1. Mecànica

3.1.3.1.2. Projectes tecnològics

3.1.3.1.3. Comunicació

3.1.3.2. Criteris d'avaluació

3.1.3.2.1. Dissenyar i construir estructures considerant aspectes com

3.1.3.2.2. Energia

3.1.3.2.3. Comprendre i descriure els mecanismes de transmissió i transformació del moviment

3.1.3.2.4. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes

3.1.3.2.5. Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució

3.1.3.2.6. Construir un objecte establint un pla de treball

3.1.3.2.7. Publicar treballs personals i en grup en format de pàgina web

3.1.3.2.8. Utilitzar correctament simbologia i llenguatge tècnic

3.1.3.2.9. Conèixer i reflexionar sobre els principals tipus de comunicació a distància

3.1.3.3. Connexions amb altres matèries

3.1.3.3.1. Matemàtiques

3.1.3.3.2. Llengua

3.1.3.3.3. Ciències de la naturalesa

3.1.3.3.4. Educació per la ciutadania i drets humans

3.1.3.3.5. Utilització recursos TIC

3.1.3.3.6. Amb totes les matèries

3.2. Tecnologia/Informàtica (optatives)

3.2.1. Quart d'ESO

3.2.1.1. Tecnologia

3.2.1.1.1. Continguts

3.2.1.1.2. Criteris d'avaluació

3.2.1.1.3. Connexions amb altres matèries

3.2.1.2. Informàtica

3.2.1.2.1. Continguts

3.2.1.2.2. Criteris d'avaluació

4. Nuevo nodo