Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat by Mind Map: Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat

El progrés tecnològic forma part de l'evolució sociocultural humana. És, particularment, en el darrer segle que la tecnologia, entesa com el conjunt d'activitats i coneixements científics i tècnics que tenen com a objectiu resoldre problemes i satisfer determinades necessitats, individuals i col·lectives, ha anat adquirint cada cop més rellevància en el funcionament de la societat i en la vida de les persones. A més a més, la irrupció de les noves tecnologies ha canviat els sistemes de producció, de distribució i d'accés a la informació i també ha plantejat nous reptes i problemes a les nostres societats. Precisament perquè vivim en una societat tecnològica i complexa, urgeix analitzar i comprendre els mecanismes de la nostra evolució tecnològica i propiciar un desenvolupament integral, compensat i sostenible de la societat i del planeta. Cal evolucionar cap a un món més just i equilibrat, amatent a les conseqüències mediambientals i socials dels nous productes, sistemes i processos. I, per fer possible tot això, és important prestar una atenció especial a la formació tecnològica dels ciutadans i ciutadanes perquè adquireixin els coneixements i habilitats necessaris en l'ús dels diferents materials, objectes, productes i processos tecnològics. Així, podran augmentar el coneixement i la capacitat d'actuar positivament sobre l'entorn i el medi ambient, podran resoldre els problemes que hi tenen relació, podran millorar la qualitat de vida i podran comunicar-se eficaçment en l'actual societat del coneixement i de la informació. La matèria de tecnologia industrial I i II, emmarcada dins les matèries de modalitat del batxillerat, té com a finalitat fomentar aprenentatges i desenvolupar capacitats que permetin la comprensió tant d'objectes, processos i sistemes tècnics, com dels seus principis de funcionament, ús, seguretat i manipulació. Amb tot, el que és fonamental d'aquesta matèria és l'adquisició de cultura tecnològica, entesa com la capacitat de comprendre i emprar diferents tecnologies i l'aptesa d'interrelacionar-les, fent servir els procediments que li són propis i coneixent-ne els orígens, l'evolució, les implicacions econòmiques i l'impacte social i mediambiental. És també objecte de la matèria de tecnologia industrial I i II que l'alumnat aprengui a utilitzar i treballar els procediments de la tecnologia, des de diferents vessants, per adquirir una visió global integrada. D'aquesta manera esdevé un espai de treball interdisciplinari respecte de les altres matèries de l'àmbit cientificotècnic. Es tracta, en conclusió, d'una matèria de modalitat de caràcter genèric, sense finalitat professionalitzadora, tot i que també aporta una valuosa formació professional de base. Tanmateix, l'activitat econòmica requereix un enfocament integrat dels diversos factors que hi intervenen: el coneixement cientificotècnic, l'aplicació tècnica, el component econòmic, l'element estètic, la dimensió comunicativa, etc. Per consegüent, la formació tecnològica també s'ha de caracteritzar pel seu caràcter integrador de diverses disciplines, alhora que ha de possibilitar una anàlisi millor de la manera com els avenços científics i tècnics han influït, i continuen repercutint, en les condicions de vida de les persones i com s'han adaptat als costums i les creences de la societat. Aquest enfocament integrador i significatiu del coneixement i de l'aprenentatge és semblant al plantejat en les matèries de tecnologies, tecnologia i informàtica de l'educació secundària obligatòria. Si bé la formulació de bona part dels continguts de tecnologia industrial I i II parteix del currículum d'aquestes matèries de l'etapa anterior i hi estableix lligams, en el batxillerat aquests continguts s'amplien, es tracten amb més rigor i profunditat i es dóna una visió més acurada dels procediments i les tècniques industrials per a l'obtenció de productes i béns de consum.

Competències

Específiques

Les competències específiques de la matèria de tecnologia industrial I i II estan estretament vinculades a les competències generals del batxillerat i contribueixen eficaçment al seu desenvolupament. Com a competències específiques més significatives podem establir les següents: competència tecnològica, competència en experimentació i competència en modelització i simulació.

Generals

Objectius

Tecnologia com una interrelació de coneixements

Adquirir coneixements

Entendre com es gesta un procés tecnològic i l'interacció del mateix amb diferents factors que l'envolten (viabilitat, necessitat, etc...)

Utilitzar adientment per els processos tecnològics

Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions

Entendre la necessitat de l'energia com a medi per a dur a terme el procés tecnològic, Optimització de la mateixa por donar eficiència

Analitzar productes tecnològics

Experimentar el procés tecnològic des de la idea fins al producte final utilitzant

Valorar críticament les repercusions (socials, econòmiques, ambientals, etc...) de la activitat tecnològica en la vida de les persones a nivell individual i col.lectiu

Actuar amb autonomia, confiança i seguretat

Estructura

Tecnologia Industrial I

Tecnologia Industrial II