Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat by Mind Map: Currículum
Tecnologia Industrial
al Batxillerat
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat

El progrés tecnològic forma part de l'evolució sociocultural humana. És, particularment, en el darrer segle que la tecnologia, entesa com el conjunt d'activitats i coneixements científics i tècnics que tenen com a objectiu resoldre problemes i satisfer determinades necessitats, individuals i col·lectives, ha anat adquirint cada cop més rellevància en el funcionament de la societat i en la vida de les persones. A més a més, la irrupció de les noves tecnologies ha canviat els sistemes de producció, de distribució i d'accés a la informació i també ha plantejat nous reptes i problemes a les nostres societats. Precisament perquè vivim en una societat tecnològica i complexa, urgeix analitzar i comprendre els mecanismes de la nostra evolució tecnològica i propiciar un desenvolupament integral, compensat i sostenible de la societat i del planeta. Cal evolucionar cap a un món més just i equilibrat, amatent a les conseqüències mediambientals i socials dels nous productes, sistemes i processos. I, per fer possible tot això, és important prestar una atenció especial a la formació tecnològica dels ciutadans i ciutadanes perquè adquireixin els coneixements i habilitats necessaris en l'ús dels diferents materials, objectes, productes i processos tecnològics. Així, podran augmentar el coneixement i la capacitat d'actuar positivament sobre l'entorn i el medi ambient, podran resoldre els problemes que hi tenen relació, podran millorar la qualitat de vida i podran comunicar-se eficaçment en l'actual societat del coneixement i de la informació. La matèria de tecnologia industrial I i II, emmarcada dins les matèries de modalitat del batxillerat, té com a finalitat fomentar aprenentatges i desenvolupar capacitats que permetin la comprensió tant d'objectes, processos i sistemes tècnics, com dels seus principis de funcionament, ús, seguretat i manipulació. Amb tot, el que és fonamental d'aquesta matèria és l'adquisició de cultura tecnològica, entesa com la capacitat de comprendre i emprar diferents tecnologies i l'aptesa d'interrelacionar-les, fent servir els procediments que li són propis i coneixent-ne els orígens, l'evolució, les implicacions econòmiques i l'impacte social i mediambiental. És també objecte de la matèria de tecnologia industrial I i II que l'alumnat aprengui a utilitzar i treballar els procediments de la tecnologia, des de diferents vessants, per adquirir una visió global integrada. D'aquesta manera esdevé un espai de treball interdisciplinari respecte de les altres matèries de l'àmbit cientificotècnic. Es tracta, en conclusió, d'una matèria de modalitat de caràcter genèric, sense finalitat professionalitzadora, tot i que també aporta una valuosa formació professional de base. Tanmateix, l'activitat econòmica requereix un enfocament integrat dels diversos factors que hi intervenen: el coneixement cientificotècnic, l'aplicació tècnica, el component econòmic, l'element estètic, la dimensió comunicativa, etc. Per consegüent, la formació tecnològica també s'ha de caracteritzar pel seu caràcter integrador de diverses disciplines, alhora que ha de possibilitar una anàlisi millor de la manera com els avenços científics i tècnics han influït, i continuen repercutint, en les condicions de vida de les persones i com s'han adaptat als costums i les creences de la societat. Aquest enfocament integrador i significatiu del coneixement i de l'aprenentatge és semblant al plantejat en les matèries de tecnologies, tecnologia i informàtica de l'educació secundària obligatòria. Si bé la formulació de bona part dels continguts de tecnologia industrial I i II parteix del currículum d'aquestes matèries de l'etapa anterior i hi estableix lligams, en el batxillerat aquests continguts s'amplien, es tracten amb més rigor i profunditat i es dóna una visió més acurada dels procediments i les tècniques industrials per a l'obtenció de productes i béns de consum.

Competències

Específiques

Les competències específiques de la matèria de tecnologia industrial I i II estan estretament vinculades a les competències generals del batxillerat i contribueixen eficaçment al seu desenvolupament. Com a competències específiques més significatives podem establir les següents: competència tecnològica, competència en experimentació i competència en modelització i simulació.

Tecnològica, Adquirir coneixements sobre objectes, eines, instruments, processos, sistemes i entorns tecnològics, Assolir les capacitats de abordar i resoldre problemes tecnològics, Analitzar objectes i sistemes tècnics, Utilitzar terminologia, simbologia, etc., Actuar amb autonomia, confiança i seguretat, Interaccionar amb les TIC

En experimentació, Adquirir capacitats per projectar, planificar i construir objectes, Aplicar tècniques específiques pròpies, Manipular materials, eines i màquines, Efectuar correctament mesures i proves de funcionament

En modelització i simulació, Adquirir coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de programes informàtics, Com a mitjà per a descobrir les lleis que regeixen els processos tecnològics, Per recrear el funcionament d'una màquina, un circuit o sistema, Adquirir capacitats per a resoldre problemes tecnològics que plantegin un model real, Representar un model simulat amb un diagrama, Identificar situacions que es puguin estudiar amb un model informàtic, Relacionar les simulacions amb situacions reals

Generals

Comunicativa, Adquisició i ús contextualitzat del vocabulari tecnològic específic, Interacció oral i per escrit amb textos de diferents tipologies i també amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir també les TIC, La lectura, la interpretació de textos d'altri, La redacció del propis informes i documents tècnics

De Recerca, A través del disseny i la realització de projectes tecnològics, amb autonomia i creativitat, i utilitzant metodologies i tècniques adequades, Realitzar un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació per donar solució a un determinat problema tecnològic

En gestió i tractament de la informació, Cercar, analitzar, valorar i seleccionar informació, procedent de fonts diverses i obtinguda en diferents suports, per convertir-la en coneixement útil

Digital, Adquirir capacitació tecnològica, Utilitzar adequadament el maquinari, el programari i les xarxes de comunicació per aconseguir objectius específics

Personal i interpersonal, Desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal, Abordar problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions que siguin socialment i èticament justes i equitatives

En coneixement i interacció amb el món, Adquirint coneixements, Objectes, Processos, Sistemes, Entorns tecnològics, Desenvolupar destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i màquines amb precisió i seguretat

Objectius

Tecnologia com una interrelació de coneixements

La finalitat de satisfer necessitats de les persones

Contribuir al desenvolupament de la societat

Adquirir coneixements

Emprar-los per a la comprensió

Anàlisi de màquines i sistemes tècnics

Entendre com es gesta un procés tecnològic i l'interacció del mateix amb diferents factors que l'envolten (viabilitat, necessitat, etc...)

Utilitzar adientment per els processos tecnològics

La terminologia

La Simbologia

Les normes d'expressió

Els Instruments i mètodes

Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions

Entendre la necessitat de l'energia com a medi per a dur a terme el procés tecnològic, Optimització de la mateixa por donar eficiència

Analitzar productes tecnològics

Entendre el funcionament i aplicació

Avaluar la qualitat del mateix

Experimentar el procés tecnològic des de la idea fins al producte final utilitzant

Les eines

Els instruments

Les TIC

Normes de seguretat

Valorar críticament les repercusions (socials, econòmiques, ambientals, etc...) de la activitat tecnològica en la vida de les persones a nivell individual i col.lectiu

Actuar amb autonomia, confiança i seguretat

Inspecció i manipulacio de màquines

Utilitzant sistemes i processos tècnics

Estructura

Tecnologia Industrial I

Continguts, El procés tecnològic i la producció industrial, L'evolució tecnològica. Relació entre ciència, tecnologia i societat, Definició de procés tecnològic. Descripció de l'organització industrial, Disseny, innovació i millora de productes. Valoració crítica de les noves tecnologies, Planificació, desenvolupament, gestió i comercialització de la producció. Les lleis del mercat i la globalització, Control de qualitat. Normalització, Seguretat i Higiene en el treball, Materials, Classificació, estructura interna i propietats. Evolució històrica, Obtenció i transformació de materials., Identificació d'aliatges, Identifícació nous materials, Aplicacions, Tècniques i tractaments de modifiació i millora de les propietats, L'impacte ambiental produït en l'obtenció, transformació i deixalles de materials, Sistemes energètics, Fonts d'energia i recursos energètics, Energies renovables, Energies no renovables, Obtenció, generació i transformació de les principals fonts d'energia, Enumeració de les centrals productores, L'impacte mediambiental, Transport d'energia i xarxes de distribució, Muntatge i experimentació d'instal·lacions de transformació d'energia, Valoració crítica del consum d'energia, Estalvi energètic, Eficiència energètica, Màquines i sistemes, Caracterització, distinció, identifiació, sistemes mecànics, suports i unions, Mecanismes de transimissió i transformació de moviments, Muntatge i experimentació de mecanismes, Pneumàtica, Identificació d'elements d'una instal.lació, Anàlisi de circuits, Aplicacions, Circuit elèctric, Identificació dels elements, anàlisi, Representació de circuits. Simbologia. Interpretació, Muntatge i experimentació, Circuits elèctrics, Circuits pneumàtics, Simulació de circuits, Processos de fabricació, Processos i tècniques de fabricació, Classificació, Descripció, Màquines i eines, Reconeixement, Criteris d'ús, Manteniment, Normes de seguretat, Contrastació de les noves tecnologies aplicades als processos de fabricació, Impacte ambiental. Tractament de residus

Connexió amb altres matèries, Electrotècnia, Elements i circuits elècrics, Esquemes de circuits, Muntatge i experimentació de circuits elèctrics, Dibuix tècnic, Representació gràfica, Física, Energia eléctrica i elements, Circuits elèctrics, Química, Propietats dels metalls i altres materials, Ciències de la terra i el medi ambient, Problemes i avaluació de l'impacte ambiental

Criteris d'avaluació, Avaluar l'activitat industrial i avenços tecnològics, Alternatives de millora, Repercussions, Socials, Econòmiques, Mediambientals, Aportar idees i opinions pròpies argumetades sobre objectes i productes, Producció industrial, Descriure els materials, Identificar les propietats, Identificar les aplicacions, Analitzar l'adequació a una finalitat, Valorar l'ús de nous materials enfront als utilitzats tradicionalment, Reconèixer els processo d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els processos tecnològics, valorar la necessitat d'aplicar mesrues d'eficiencia energètica, Adoptar actituds de consum responsable, Calcular el cost energègit del funcionament ordinari d'un locar o habitatge, Suggerir alternatives d'estalvi, Identificar d'una màquina o sistema d'us comú, Els elements funcionals, Les estructures, Els mecanismes, Els circuits, Descriure el procés de fabricació d'un producte, Valorar les raons econòmiques, Valorar les repercussions ambientals, Valorar l'ús i el rebuig, Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure elements, processos i sistemes tecnològics, Utilitzar adequadament la representació gràfica, Aplicant correctament la normalització i simbologia, Emprant instruments de dibuix i aplicacions informàtiques, Muntar, experimentar i sumular circuits elèctics, peneumàtics i de transformació d'energia bàsics apartir d'esquemes, amb autonomia i seguretat

Tecnologia Industrial II

Continguts, Materials, Oxidació i corrosió, Tractaments superficials dels materials, Procediments d'assaig, Metrotècnia, Procediments de reciclatge, Normes d'ús i seguretat en la manipulació, Formes estandaritzades dels materials, Màquines tèrmiques i elèctriques, Descripció dels principis de màquines, Energia útil, Potència d'una màquina, Parell motor a l'eix, Pèrdues, Rendiment, Màquines tèrmiques, Classificació, Descripció, Aplicacions, Màquines elèctriques, Classificació, Descripció, Anàlisi de circuits d'aplicació, Sistemes de calefacció i de refrigeració, Bomba de calor, Oleohidràulica i electropneumàtica, Caracterització de l'oleohidràulica, Principis bàsics, Tècniques de producció, condicionament i distribució de fluids, Elements d'accionament, regulació i control, Anàlisi de circuits oleohidràulics bàsics, Enumeració d'aplicacions, Simulació de circuits, Anàlisi de circuits electropneumàtics, Aplicacions de l'electropneumàtica, Muntatge, simulació i experimentació circuits electropneumàtics bàsics, Sistemes automàtics, Tecnologia de control, Estructura d'un sistema automàtic, Sistemes de llaç obert, Sistemes de llaç tancat, Components d'un sistema de control, Transductors, Captadors, Actuadors, Controladors, Generadors de consigna, Comparadors, Elements auxiliars, Anàlisi de circuits característics, Experimentació en simuladors, Control i programació de sistemes automàtics, Sistemes digitals, Algebra de Boole, Circuits logics combinacionals, Tipus de portes lògiques, Mètodes de simplificació, Representació gràfica, Muntatge i experimentació, Circuits lògics seqüencials, Control programat, Autòmats programables (P.L.C.), Anàlisi d'aplicacions, Circuits de control programat, Programació rígida, Programació flexible, Muntatge i experimentació de circuits

Connexió amb altres matèries, Electrotècnia, Màquines elèctriques i circuits d'aplicació, Sistemes electrònics digitals, Àlgebra de Boole, Circuits combinacionals i seqüencials, Dibuix Tècnic, Representació gràfica, Física, Electromagnetisme, Motors elèctrics, Ciencies de la Terra i el medi ambient, Reciclatge de materials, Química, Propietats dels metalls i altres materials d'interès industrial, Corrosió de metalls i la seva prevenció

Criteris d'avaluació, Descriure, per els materials industrials d'ús comú, Principals tractaments superficials, Procediments d'assaig i mesura, Normes d'ús i seguretat en la manipulació dels mateixos, Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada prenent en consideració, Les propietats, Les característiques tècniques, Màquines tèrmiques i elèctriques, Descripció del principi de funcionament, Identificació de les parts components de les mateixes, Aplicacions, Determinar els paràmetres nominals d'una màquina o instal.lació a partir de les seves caracterítiques de funcionament i ús, Oleohidràulica i electropneumàtica, Descriure circuits bàsics, Identificació d'elements que componen els circuits, Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes d'aplicacions característiques bàsiques, amb autonomia i seguretat, Màquina o sistema de control automàtic d'ús comú, Identificar-ne i explicar-ne el funcionament dels diferents elements que el componen, De comandament, De control, De potència, Experimentar el funcionament de circuits característics de control per mitjà de programes de simulació o simuladors, Documentar tot el procés tecnològic de una màquina, circuit o sistema tecnològic concret d'una manera adient., Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i funcionament, Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats per a la descripció de la composició i funcionament, Calcular les magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada, Muntar, comprovar i programar circuits digitals lògics i de control de sistemes automàtics senzills, amb autonomia i seguretat