Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat by Mind Map: Currículum Tecnologia Industrial al Batxillerat

1. Estructura

1.1. Tecnologia Industrial I

1.1.1. Continguts

1.1.1.1. El procés tecnològic i la producció industrial

1.1.1.1.1. L'evolució tecnològica. Relació entre ciència, tecnologia i societat

1.1.1.1.2. Definició de procés tecnològic. Descripció de l'organització industrial

1.1.1.1.3. Disseny, innovació i millora de productes. Valoració crítica de les noves tecnologies

1.1.1.1.4. Planificació, desenvolupament, gestió i comercialització de la producció. Les lleis del mercat i la globalització

1.1.1.1.5. Control de qualitat. Normalització

1.1.1.1.6. Seguretat i Higiene en el treball

1.1.1.2. Materials

1.1.1.2.1. Classificació, estructura interna i propietats. Evolució històrica

1.1.1.2.2. Obtenció i transformació de materials.

1.1.1.2.3. Aplicacions

1.1.1.2.4. Tècniques i tractaments de modifiació i millora de les propietats

1.1.1.2.5. L'impacte ambiental produït en l'obtenció, transformació i deixalles de materials

1.1.1.3. Sistemes energètics

1.1.1.3.1. Fonts d'energia i recursos energètics

1.1.1.3.2. Obtenció, generació i transformació de les principals fonts d'energia

1.1.1.3.3. Transport d'energia i xarxes de distribució

1.1.1.3.4. Muntatge i experimentació d'instal·lacions de transformació d'energia

1.1.1.3.5. Valoració crítica del consum d'energia

1.1.1.4. Màquines i sistemes

1.1.1.4.1. Caracterització, distinció, identifiació

1.1.1.4.2. Mecanismes de transimissió i transformació de moviments

1.1.1.4.3. Muntatge i experimentació de mecanismes

1.1.1.4.4. Pneumàtica

1.1.1.4.5. Circuit elèctric

1.1.1.4.6. Representació de circuits. Simbologia. Interpretació

1.1.1.4.7. Muntatge i experimentació

1.1.1.4.8. Simulació de circuits

1.1.1.5. Processos de fabricació

1.1.1.5.1. Processos i tècniques de fabricació

1.1.1.5.2. Màquines i eines

1.1.1.5.3. Contrastació de les noves tecnologies aplicades als processos de fabricació

1.1.1.5.4. Impacte ambiental. Tractament de residus

1.1.2. Connexió amb altres matèries

1.1.2.1. Electrotècnia

1.1.2.1.1. Elements i circuits elècrics

1.1.2.1.2. Esquemes de circuits

1.1.2.1.3. Muntatge i experimentació de circuits elèctrics

1.1.2.2. Dibuix tècnic

1.1.2.2.1. Representació gràfica

1.1.2.3. Física

1.1.2.3.1. Energia eléctrica i elements

1.1.2.3.2. Circuits elèctrics

1.1.2.4. Química

1.1.2.4.1. Propietats dels metalls i altres materials

1.1.2.5. Ciències de la terra i el medi ambient

1.1.2.5.1. Problemes i avaluació de l'impacte ambiental

1.1.3. Criteris d'avaluació

1.1.3.1. Avaluar l'activitat industrial i avenços tecnològics

1.1.3.1.1. Alternatives de millora

1.1.3.1.2. Repercussions

1.1.3.2. Aportar idees i opinions pròpies argumetades sobre objectes i productes

1.1.3.3. Producció industrial

1.1.3.3.1. Descriure els materials

1.1.3.3.2. Identificar les propietats

1.1.3.3.3. Identificar les aplicacions

1.1.3.3.4. Analitzar l'adequació a una finalitat

1.1.3.3.5. Valorar l'ús de nous materials enfront als utilitzats tradicionalment

1.1.3.4. Reconèixer els processo d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els processos tecnològics

1.1.3.4.1. valorar la necessitat d'aplicar mesrues d'eficiencia energètica

1.1.3.4.2. Adoptar actituds de consum responsable

1.1.3.5. Calcular el cost energègit del funcionament ordinari d'un locar o habitatge

1.1.3.5.1. Suggerir alternatives d'estalvi

1.1.3.6. Identificar d'una màquina o sistema d'us comú

1.1.3.6.1. Els elements funcionals

1.1.3.6.2. Les estructures

1.1.3.6.3. Els mecanismes

1.1.3.6.4. Els circuits

1.1.3.7. Descriure el procés de fabricació d'un producte

1.1.3.7.1. Valorar les raons econòmiques

1.1.3.7.2. Valorar les repercussions ambientals

1.1.3.7.3. Valorar l'ús i el rebuig

1.1.3.8. Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure elements, processos i sistemes tecnològics

1.1.3.9. Utilitzar adequadament la representació gràfica

1.1.3.9.1. Aplicant correctament la normalització i simbologia

1.1.3.9.2. Emprant instruments de dibuix i aplicacions informàtiques

1.1.3.10. Muntar, experimentar i sumular circuits elèctics, peneumàtics i de transformació d'energia bàsics apartir d'esquemes, amb autonomia i seguretat

1.2. Tecnologia Industrial II

1.2.1. Continguts

1.2.1.1. Materials

1.2.1.1.1. Oxidació i corrosió

1.2.1.1.2. Tractaments superficials dels materials

1.2.1.1.3. Procediments d'assaig

1.2.1.1.4. Metrotècnia

1.2.1.1.5. Procediments de reciclatge

1.2.1.1.6. Normes d'ús i seguretat en la manipulació

1.2.1.1.7. Formes estandaritzades dels materials

1.2.1.2. Màquines tèrmiques i elèctriques

1.2.1.2.1. Descripció dels principis de màquines

1.2.1.2.2. Màquines tèrmiques

1.2.1.2.3. Màquines elèctriques

1.2.1.2.4. Sistemes de calefacció i de refrigeració

1.2.1.2.5. Bomba de calor

1.2.1.3. Oleohidràulica i electropneumàtica

1.2.1.3.1. Caracterització de l'oleohidràulica

1.2.1.3.2. Principis bàsics

1.2.1.3.3. Tècniques de producció, condicionament i distribució de fluids

1.2.1.3.4. Elements d'accionament, regulació i control

1.2.1.3.5. Anàlisi de circuits oleohidràulics bàsics

1.2.1.3.6. Anàlisi de circuits electropneumàtics

1.2.1.3.7. Aplicacions de l'electropneumàtica

1.2.1.3.8. Muntatge, simulació i experimentació circuits electropneumàtics bàsics

1.2.1.4. Sistemes automàtics

1.2.1.4.1. Tecnologia de control

1.2.1.4.2. Estructura d'un sistema automàtic

1.2.1.4.3. Components d'un sistema de control

1.2.1.4.4. Anàlisi de circuits característics

1.2.1.4.5. Experimentació en simuladors

1.2.1.5. Control i programació de sistemes automàtics

1.2.1.5.1. Sistemes digitals

1.2.1.5.2. Algebra de Boole

1.2.1.5.3. Circuits logics combinacionals

1.2.1.5.4. Circuits lògics seqüencials

1.2.1.5.5. Control programat

1.2.2. Connexió amb altres matèries

1.2.2.1. Electrotècnia

1.2.2.1.1. Màquines elèctriques i circuits d'aplicació

1.2.2.1.2. Sistemes electrònics digitals

1.2.2.2. Dibuix Tècnic

1.2.2.2.1. Representació gràfica

1.2.2.3. Física

1.2.2.3.1. Electromagnetisme

1.2.2.3.2. Motors elèctrics

1.2.2.4. Ciencies de la Terra i el medi ambient

1.2.2.4.1. Reciclatge de materials

1.2.2.5. Química

1.2.2.5.1. Propietats dels metalls i altres materials d'interès industrial

1.2.2.5.2. Corrosió de metalls i la seva prevenció

1.2.3. Criteris d'avaluació

1.2.3.1. Descriure, per els materials industrials d'ús comú

1.2.3.1.1. Principals tractaments superficials

1.2.3.1.2. Procediments d'assaig i mesura

1.2.3.1.3. Normes d'ús i seguretat en la manipulació dels mateixos

1.2.3.2. Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada prenent en consideració

1.2.3.2.1. Les propietats

1.2.3.2.2. Les característiques tècniques

1.2.3.3. Màquines tèrmiques i elèctriques

1.2.3.3.1. Descripció del principi de funcionament

1.2.3.3.2. Identificació de les parts components de les mateixes

1.2.3.3.3. Aplicacions

1.2.3.4. Determinar els paràmetres nominals d'una màquina o instal.lació a partir de les seves caracterítiques de funcionament i ús

1.2.3.5. Oleohidràulica i electropneumàtica

1.2.3.5.1. Descriure circuits bàsics

1.2.3.5.2. Identificació d'elements que componen els circuits

1.2.3.6. Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes d'aplicacions característiques bàsiques, amb autonomia i seguretat

1.2.3.7. Màquina o sistema de control automàtic d'ús comú

1.2.3.7.1. Identificar-ne i explicar-ne el funcionament dels diferents elements que el componen

1.2.3.8. Experimentar el funcionament de circuits característics de control per mitjà de programes de simulació o simuladors

1.2.3.9. Documentar tot el procés tecnològic de una màquina, circuit o sistema tecnològic concret d'una manera adient.

1.2.3.9.1. Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i funcionament

1.2.3.9.2. Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats per a la descripció de la composició i funcionament

1.2.3.9.3. Calcular les magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada

1.2.3.10. Muntar, comprovar i programar circuits digitals lògics i de control de sistemes automàtics senzills, amb autonomia i seguretat

2. Competències

2.1. Específiques

2.1.1. Tecnològica

2.1.1.1. Adquirir coneixements sobre objectes, eines, instruments, processos, sistemes i entorns tecnològics

2.1.1.2. Assolir les capacitats de abordar i resoldre problemes tecnològics

2.1.1.3. Analitzar objectes i sistemes tècnics

2.1.1.4. Utilitzar terminologia, simbologia, etc.

2.1.1.5. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat

2.1.1.6. Interaccionar amb les TIC

2.1.2. En experimentació

2.1.2.1. Adquirir capacitats per projectar, planificar i construir objectes

2.1.2.2. Aplicar tècniques específiques pròpies

2.1.2.3. Manipular materials, eines i màquines

2.1.2.4. Efectuar correctament mesures i proves de funcionament

2.1.3. En modelització i simulació

2.1.3.1. Adquirir coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de programes informàtics

2.1.3.1.1. Com a mitjà per a descobrir les lleis que regeixen els processos tecnològics

2.1.3.1.2. Per recrear el funcionament d'una màquina, un circuit o sistema

2.1.3.2. Adquirir capacitats per a resoldre problemes tecnològics que plantegin un model real

2.1.3.2.1. Representar un model simulat amb un diagrama

2.1.3.2.2. Identificar situacions que es puguin estudiar amb un model informàtic

2.1.3.2.3. Relacionar les simulacions amb situacions reals

2.2. Generals

2.2.1. Comunicativa

2.2.1.1. Adquisició i ús contextualitzat del vocabulari tecnològic específic

2.2.1.2. Interacció oral i per escrit amb textos de diferents tipologies i també amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir també les TIC

2.2.1.3. La lectura, la interpretació de textos d'altri

2.2.1.4. La redacció del propis informes i documents tècnics

2.2.2. De Recerca

2.2.2.1. A través del disseny i la realització de projectes tecnològics, amb autonomia i creativitat, i utilitzant metodologies i tècniques adequades

2.2.2.2. Realitzar un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació per donar solució a un determinat problema tecnològic

2.2.3. En gestió i tractament de la informació

2.2.3.1. Cercar, analitzar, valorar i seleccionar informació, procedent de fonts diverses i obtinguda en diferents suports, per convertir-la en coneixement útil

2.2.4. Digital

2.2.4.1. Adquirir capacitació tecnològica

2.2.4.1.1. Utilitzar adequadament el maquinari, el programari i les xarxes de comunicació per aconseguir objectius específics

2.2.5. Personal i interpersonal

2.2.5.1. Desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal

2.2.5.2. Abordar problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions que siguin socialment i èticament justes i equitatives

2.2.6. En coneixement i interacció amb el món

2.2.6.1. Adquirint coneixements

2.2.6.1.1. Objectes

2.2.6.1.2. Processos

2.2.6.1.3. Sistemes

2.2.6.1.4. Entorns tecnològics

2.2.6.2. Desenvolupar destreses tècniques i habilitats per manipular aparells i màquines amb precisió i seguretat

3. Objectius

3.1. Tecnologia com una interrelació de coneixements

3.1.1. La finalitat de satisfer necessitats de les persones

3.1.2. Contribuir al desenvolupament de la societat

3.2. Adquirir coneixements

3.2.1. Emprar-los per a la comprensió

3.2.2. Anàlisi de màquines i sistemes tècnics

3.3. Entendre com es gesta un procés tecnològic i l'interacció del mateix amb diferents factors que l'envolten (viabilitat, necessitat, etc...)

3.4. Utilitzar adientment per els processos tecnològics

3.4.1. La terminologia

3.4.2. La Simbologia

3.4.3. Les normes d'expressió

3.4.4. Els Instruments i mètodes

3.5. Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions

3.6. Entendre la necessitat de l'energia com a medi per a dur a terme el procés tecnològic, Optimització de la mateixa por donar eficiència

3.7. Analitzar productes tecnològics

3.7.1. Entendre el funcionament i aplicació

3.7.2. Avaluar la qualitat del mateix

3.8. Experimentar el procés tecnològic des de la idea fins al producte final utilitzant

3.8.1. Les eines

3.8.2. Els instruments

3.8.3. Les TIC

3.8.4. Normes de seguretat

3.9. Valorar críticament les repercusions (socials, econòmiques, ambientals, etc...) de la activitat tecnològica en la vida de les persones a nivell individual i col.lectiu

3.10. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat

3.10.1. Inspecció i manipulacio de màquines

3.10.2. Utilitzant sistemes i processos tècnics