ทักษะในศตวรรษที่21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะในศตวรรษที่21 by Mind Map: ทักษะในศตวรรษที่21

1. การเขียน

1.1. การเรียนคือการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก

1.2. ความต้องการ อารมณ์ ประสบการณ์

1.3. วัตถุประสงค์การเรียนเพื่ออธิบายหรือ เรียนวิจารณ์

2. 1 Readind

2.1. อ่านออก

2.1.1. การอ่านคือความสามารถในการแปลความหมายหรือตัวอักษรออกมาเป็นถ้อยคำและความคิด

2.1.2. ความหมายของการอ่าน คือ การรับรุ้ในข้อความที่เรีย

2.1.3. ความสำคัญของการอ่าน มีความเข้าใจ ความรู้ ความคิด

3. 2 Riting

4. 3 Rithmatic

4.1. คิดคำนวณ

4.1.1. ทักษะในการคำนวณ ความสามารถในการ บวก ลบ คูณ หาร

4.1.2. การหาค่าเฉลี่ยตัวเลขที่แสดงค่าปริมาณ