ประวัติพระพุทธเจ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติพระพุทธเจ้า by Mind Map: ประวัติพระพุทธเจ้า

1. พระราชโอรสของพระสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา

2. พุทธประวัติ

2.1. ประสูติได้5วัน ได้นามว่า สิทถัตถ์

2.2. ประสูติได้ 7 วัน พระราชมารดาสวรรคต

2.3. พระชนมายุ 7 พรรษา ศึกษาสำนักครูสวามิตร

2.4. พระชนมายุ 16 พรรษา ทรงอภอเษกสมสมรสกับนางพมภายโสธรา

2.5. พระชนมายุ 29 พรรษา มีโอรสนามว่า ราหุล

3. ประสูติ

3.1. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

3.2. อิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ

3.3. เสด็จย่างพระบาทไป 7 ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ 7 ดอก

3.4. กล่าววาจาว่า เราเป็นผู่เลิสในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก

3.5. ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน

4. ปรินิพพาน

4.1. พระชนมายุ 80 พรรษา

4.2. สาลวัน กรุงกุสินารา

4.3. ใต้ต้น สาระ

4.4. บิณที่มี อนิสงส์ที่สุด มี 2 อย่าง

4.4.1. เสวยบิณฑบาตแล้วตรัสรู้

4.4.2. เสวยแล้วปรินิพพาน

5. ตรัสรู้

5.1. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

5.2. พุทธคยา ประเทสอินเดีย

5.3. พระชนมายุ 35 พรรษา

5.4. อิทธิบาท 4

5.4.1. ทุกข์

5.4.2. สมุทัย

5.4.3. นิโรธ

5.4.4. มรรค

6. นายวชิรวิทย์ มะธิมะเนาว์ รหัสนักศึกษา 61191100130