Que és la integració de sistemes d'informació?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Que és la integració de sistemes d'informació? by Mind Map: Que és la integració de sistemes d'informació?

1. Concepte

1.1. Definició

1.2. Característiques

1.2.1. Procesament d'informació eficient

1.2.2. Permetre cooperació entre components interns/externs organització

1.2.3. Cobrir l'heterogeneitat dels recursos físics/no físics

1.2.4. Ser adaptable i flexible a canvis/modificacions

1.3. Requereix:

1.3.1. Procés d'implementació i infraestructura tecnològica

2. Beneficis

2.1. Reducció de costos

2.2. Increment de rendiment/productivitat

2.3. Millora de comunicació entre les diferents arees de l'organització

2.4. Unificació de procesos i de bases de dades

2.5. Increment d'adaptabilitat i flexibilitat de l'organització

3. Riscs

3.1. Cost implantació elevat

3.2. Resistencia al canvi per part dels memres de l'organització

3.3. Creació d'una infraestructura global de informació suportada per noves tecnologies, centrada en la flexibilitat i eficiencia del seu funcionament

3.4. Perdua d'especialització en alguna area de treball

3.5. Accés més lent a la informació

4. Models d'integració

4.1. segons model organitzatiu:

4.1.1. intra-empresa

4.1.1.1. integració dels sistemes existents en una determinada organització

4.1.2. inter-empresa

4.1.2.1. integració d'aplicatius i sistemes B2B

4.1.3. integració híbrida

4.1.3.1. integració de procesos de negoci entre una empresa especifica i els clients

4.2. segons procesos de negoci:

4.2.1. integració horitzontal

4.2.1.1. integració fisica i logica procesos de negoci de diferents arees funcionals

4.2.1.1.1. horitzontal "cap endins"

4.2.1.1.2. horitzontal "cap endevant"

4.2.1.1.3. horitzontal "cap enrere"

4.2.2. integració vertical

4.2.2.1. integració entre els diferents nivells decisionals(operatiu, tàctic i estràtegic) d'una organització

4.2.2.1.1. integració "d'abaix a dalt"

4.2.2.1.2. integració "dalt a baix"

4.2.3. integració adhoc

4.2.3.1. integracions verticals i horitzontals implementades de forma simultania i complementaria per tal d'optimitzar al màxim el funcionament de l'organització

4.2.3.1.1. Sistemes extended-ERP

5. Autors

5.1. Lawrence i Lorsch(1969)

5.2. Mische(2001)

5.3. Chalmeta, Campos i Grangel(2001)

5.4. Dominguez (2010)

6. Integració empresarial

6.1. Definició

6.1.1. Procés orientat a unificar treball de diferents subusitemes amb un objectiu comú dins una organització

6.2. Nivells integració

6.2.1. Interconnectivitat

6.2.1.1. fa referencia a la integració tecnologica

6.2.2. interoperabilitat

6.2.2.1. integració de software i aplicatius

6.2.3. convergencia semàntica

6.2.3.1. integració de les dades

6.2.4. integració convergent

6.2.4.1. integració de processos de negoci, persones i,coneixement