Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Docents by Mind Map: Docents

1. Característiques Positives

1.1. Pràctica docent

1.1.1. Innovació en recursos i metodologia, en resposta a les necessitats

1.1.2. Atèn la diversitat dels alumnes

1.1.3. Contextos propers, rellevants, amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge significatiu

1.1.4. Comprensió dels alumnes (motivació,metes, capacitats...)

1.1.4.1. Proximitat als alumnes

1.1.4.2. Empatia amb els alumnes

1.1.5. Desenvolupament de la competència crítica en els alumnes

1.2. Mestre com a professional reflexiu

1.2.1. Formació permanent (LLL)

2. Característiques negatives

2.1. No té en compte necessitats dels alumnes ni coneixements previs

2.2. Tracte incorrecte a l'alumnat, menyspreua als alumnes

2.3. Metodologies poc adients (transmissius, conductivistes...)

2.4. No pren en compte les famílies

2.5. No considera l'alumne com a centre de l'aprenentatge

2.6. Docent que considera la intel·ligència de manera ´única i estàtica

2.7. Docent que vetlla pels seus interessos com a professional i no pels interessos dels alumnes

2.8. Estereotipar els alumnes

2.9. Mestre que no disposa d'eines de regulació per gestionar l'aula