Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teknologia opetuksessa by Mind Map: Teknologia opetuksessa
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Teknologia opetuksessa

Apu vai ongelma

Yhteisöllisyys

Jos koko kouluyhteisö ei ole mukana ottamassa uutta teknologiaa käyttöön ja tukemassa sen käytön kehittämistä, tuloksena on ongelmia.

Pedagoginen suunnittelu

Opetuskäyttöön suunnittelemattomat sovellukset saattavat tukea joitain pedagogisia toimintamalleja, mutta toisaalta sulkea toisia malleja tehokkaasti ulkopuolelle.

Tietotekniikan ongelmat

Vanhat menetelmät uusissa vaatteissa

Onko järkevää hommata kalliita laitteita ja ohjelmia, jos sen tuloksena oppilaat istuvat näyttöpäätteen äärellä tehden samanlaisia harjoituksia kuin mitä voisi tehdä vaikkapa helmitaululla tai paperilla?

Vaiheistaminen

Työskentelyn vaiheistamisella tarkoitetaan erilaisia pedagogisia malleja, joiden avulla yhteisöllistä tiedonrakennusta voidaan strukturoida ja tehostaa erilaisten skriptien avulla.

Tiedollisen riippuvuuden tavoitteluun keskittyvät skriptit

Vastavuoroiseen opettamiseen ja ymmärtämiseen nojautuvat skriptit

Perustuu siihen, että ryhmän toimijat ottavat erilaisia rooleja (esim. opettaja-oppilas) ja pyrkivät selittämään tietonsa siten, että toisille muodostuu ymmärrys asiasta. Tavoitteena on koko ryhmän syventyminen ja yhteinen ymmärrys aiheesta.

Kognitiivisen konfliktin aikaansaamiseen ja ratkaisuun suuntautuvat skriptit

Annetaan ryhmän jäsenille samasta aiheesta eriäviä mielipiteitä ja materiaalia, joka tukee kaikkia näkökulmia. Tällöin argumentoinnin ja keskustelun kautta ryhmän tarkoitus on luoda asiasta yhtenäinen näkemys.

Episteemiset skriptit

Keskittyvät tehtävän ratkaisemiseen.

Sosiaaliset skriptit

Keskittyvät toimijoiden sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Trialogisuus

Yhteisöllinen tiedonluominen

Oppiminen ei ole pelkästään yksilöllistä tiedonhankintaa tai kulttuuriin osallistumista vaan yhteisöllistä työskentelyä jaettujen kohteiden luomiseksi ja kehittämiseksi.

Tutkiva oppiminen

Haasteet

Oppimisaihiot

Oppimisaihiot (Learning Objects) mielletään nykyteknologia-aikana kakenlaisiksi digitaalisiksi opetuksellista arvoa sisältäviksi sovelluksiksi, jota voidaan käyttää opetuksessa ja jakaa käyttäjien kesken.

Oppimisen ja ymärryksen rakentamisen tulkena

Aihioita tulisi käyttää osana hyvin suunniteltua opetusta ja oppimisympäristöä tiedonrakentamisen ja ymmärryksen kehittymisen tukena.

Edut

1. Tuotannon kustannustehokkuus 2. Uudelleen käytettävyys 3. Räätälöitävyys 4. Adaptiivisuus

Ongelmat ja haasteet

Oppimisen strategioiden kehittäminen

tavoitteita

teknologian hyödyt

teknologian haasteita

Asiantuntijuuden kehittäminen

Tavoitteena kehittyminen rutiiniasiantuntijuudesta adaptiiviseen asiantuntijuuteen

Lähtökohdat

Teknologian merkitys

Kollaboratiivinen oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen, vertaisoppiminen ym. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen korostunut merkitys oppimiselle. Pyritään oppimaan asioita keskustelun, jaetun ymmärryksen ja yhteisen tiedonrakentelun kautta.

Sosiokulttuurinen näkemys

Vygotsky: lähikehityksen vyöhyke, ekspertti-noviisi-malli

Neopiagetilainen näkemys

Oppiminen tapahtuu kognitiivisten konfliktien kautta, kun vuorovaikutuksessa havaitaan erilaisia näkökulmia.

Etuja

Keskustelun kautta opitaan ulkoistamaan omaa ajattelua, myös kriittinen ajattelu kehittyy. Neuvotteleva vuorovaikutus synnyttää yhteisen pohjan ja päämäärän oppimiselle. Kielelliset keinot tehokkaammassa käytössä.

Ongelmia

Ryhmän jäsenille ei välttämättä muodostu kokonaiskuvaa tehtävästä. Vaatii syvää vastavuoroisuutta ja toisen näkökulman ymmärtämistä. Keskustelu voi jäädä kiistelyksi tai dominoivien osapuolten myötäilyksi.

Tietotekniikka apuna

Tukee yhteisöllisyyden tunnetta. Tarjoaa mahdollisuuksia työskentelyprosessin vaiheittaiseen seuraamiseen tekemällä ajattelua näkyväksi ja julkiseksi ja tukemalla prosessinaikaisen keskustelun syntymistä. Välineitä ajattelun ulkoistamiseen, vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkimiseen ja kokeiluun, kysymiseen, selittämiseen, perustelemiseen, itsearviointiin ja toiminnan jaettuun arviointiin sekä kommunikointiin asiantuntijoiden kanssa