ESCENARIS FORMATIUS BASATS EN L'ÚS DE LES TIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESCENARIS FORMATIUS BASATS EN L'ÚS DE LES TIC by Mind Map: ESCENARIS FORMATIUS BASATS EN L'ÚS DE LES TIC

1. DISSENY INSTRUCCIONAL I IMPLEMENTACIÓ

1.1. INDICADORS DE QUALITAT

1.1.1. Usos transformadors de les TIC

1.1.2. Integració curricular de les TIC

1.1.3. Innovació docent

1.2. DIMENSIONS D'ANÀLISI

1.2.1. Interactivitat Pedagògica Potencial

1.2.1.1. Marc Teòric de Referència

1.2.1.2. Enfocament Pedagògic

1.2.1.3. Objectius d'Aprenentatge

1.2.1.4. Continguts

1.2.1.5. Activitats d'Aprenentatge

1.2.1.5.1. Significatives

1.2.1.5.2. Context autèntic

1.2.1.5.3. Adaptades a diferents ritmes de treball

1.2.1.5.4. Personalitzables

1.2.1.5.5. Basades interessos alumnes

1.2.1.6. Rols

1.2.1.6.1. Docent

1.2.1.6.2. Estudiant

1.2.1.7. Sistema de Suport a l'Estudiant

1.2.1.7.1. Suport acadèmic

1.2.1.7.2. Suport institucional

1.2.1.8. Avaluació

1.2.1.8.1. Sistema d'avaluació

1.2.2. Interactivitat Tecnològica Potencial

1.2.2.1. Disseny Escenari Educatiu

1.2.2.1.1. Simplicitat

1.2.2.1.2. Usabilitat

1.2.2.1.3. Reusabilitat

1.2.2.1.4. Personalització

1.2.2.1.5. Seguretat

1.2.2.2. Disseny Continguts Multimèdia

1.2.2.2.1. Lineal

1.2.2.2.2. Ramificat

1.2.2.2.3. Hipercontingut

1.2.2.3. Presència eines tecnològiques

1.2.2.4. Rol de la Tecnologia

1.2.2.4.1. Element cognitiu

1.2.2.4.2. Objecte d'aprenentatge

1.2.2.4.3. Mitjà facilitador

1.2.2.5. Requeriments programari/maquinari

1.2.2.5.1. Accessibles

1.2.2.5.2. Adaptats

1.2.3. Interactivitat Tecno-Pedagògica Real

1.2.3.1. Usos Reals de les TICS

1.2.3.1.1. Mediació entre alumne i contingut

1.2.3.1.2. Representació i comunicació de significats

1.2.3.1.3. Configuració d'entorns d'aprenentatge

1.2.3.1.4. Seguiment, regulació i control de l'activitat

1.2.3.2. Interactivitat Real

1.2.3.2.1. Ús eïnes comunicació

1.2.3.2.2. Ús eïnes de col·laboració

1.2.3.2.3. Ús eïnes gestión informació

2. MÈTODE D'ANÀLISI

2.1. Anàlisi profund de les seqüències didàctiques

2.1.1. Planificació inicial

2.1.2. Desenvolupament complet del procés d'e/a

2.1.3. Avaluació rendiment estudiant

2.2. Recollida de dades

2.2.1. Registre de sesions

2.2.2. Registre interaccions

2.2.3. Registre activitats

2.3. Anàlisi de dades

2.3.1. Usos reals de les TIC

2.3.1.1. Habituals

2.3.1.2. Transformadors

2.3.2. Usos reals de les TIC en les formes d'activitat conjunta

2.3.3. Contrast i comparació entre usos previstos i usos reals

3. MARC TEÒRIC

3.1. Constructivisme sociocultural

3.1.1. Ment humana mediada per instruments

3.1.1.1. Usos de les TIC com a eina cognitiva

3.1.1.1.1. Tecnologies educatives

3.1.2. Activitat conjunta

3.1.2.1. Triangle Interactiu

3.1.2.1.1. Professor

3.1.2.1.2. Contingut

3.1.2.1.3. Alumne

3.1.3. Construcció de coneixements

3.1.3.1. Aprenentatge basat en la resolució de problemes

3.1.3.2. Aprenentatge per descobriment

3.1.3.3. Aprenentatge per experiència

3.1.3.4. Aprenentatge col.laboratiu

3.1.4. Aprenentatge significatiu

3.1.4.1. Individuals

3.1.4.2. Cooperatives

3.2. Connectivisme

3.3. Cognitivisme

3.4. Conductisme

4. COMUNITAT VIRTUAL APRENENTATGE

4.1. Plataformes

4.1.1. Tipologies

4.1.1.1. CMS

4.1.1.1.1. Sistemes d'administració de contingut

4.1.1.2. LMS

4.1.1.2.1. Sistemes de gestió del aprendizaje

4.1.1.3. LCMS

4.1.1.3.1. Combinació CMS + LMS

4.1.1.4. VLE

4.1.1.4.1. Entorns virtuals d'ensenyament

4.1.2. Criteris Selecció

4.1.2.1. Dimensió tècnica

4.1.2.2. Dimensió pedagògica

4.1.2.3. Dimensió tecno-pedagògica

4.2. Fomenta

4.2.1. Presència Social

4.2.1.1. Aprenentatge col.laboratiu

4.2.1.2. Treball conjunt

4.2.1.3. Construcció de coneixement

4.2.1.4. Compartiment

4.2.1.4.1. Informació

4.2.1.4.2. Recursos

4.2.1.4.3. Coneixement

4.2.1.5. Comunicació

4.2.1.6. Intercanvi d'informació

4.3. Finalitat

4.3.1. Acció Educativa Intencional

4.3.1.1. Instrument facilitador intercanvi informació i comunicació

4.3.1.2. Instrument promou l'aprenentatge

5. MODALITAT

5.1. Presencial

5.1.1. El centre és el professor

5.1.2. Espai i temps comú

5.1.3. Poc sentiment de comunitat

5.1.4. Contacte cara a cara / directe

5.1.5. Comunicació unidireccional

5.2. Híbrid (Blended-Learning)

5.2.1. + Ó - pes presencialitat o a distància

5.2.2. Flexibilitat modalitat a distància

5.2.3. Contacte cara a cara modalitat presencial

5.2.4. Modalitat síncrona /asíncrona

5.3. Virtual

5.3.1. El centre és l'alumne

5.3.2. Espai i temps diferents

5.3.3. Alt grau interacció professor/alumne/alumnes

5.3.4. Comunicació bi/multidireccional