Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'energia by Mind Map: L'energia

1. L'Àtom és la part més petita que forma part d'un sistema químic.

1.1. Electrons, tenen càrrega negativa i són les més lleugeres.

1.1.1. Tenen càrrega elèctrica. Poden escapar de l'òrbita de l'àtom i són molt més lleugers que les altres partícules. Intervenen en els processos elèctrics mitjançant cables per on l’electricitat passa ràpidament.

1.2. Protons, tenen càrrega positiva i són unes 1.800 vegades més pesants que els electrons.

1.3. Neutrons, no tenen càrrega elèctrica i pesen aproximadament el mateix que els protons.

2. Els materials són neutres en la naturalesa, és a dir, el material conté el mateix nombre de càrregues negatives (electrons) i positives (protons).

3. Un cos amb només tocar-lo amb un altre prèviament carregat. En aquest cas, ambdós queden amb el mateix tipus de càrrega, és a dir, si es toca un cos neutre amb un altre amb càrrega positiva, el primer també queda amb càrrega positiva.

4. El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor

4.1. La tensió elèctrica

4.1.1. La Diferència de Potencial (V) entre dos punts A i B fa referència a la diferència de valors d’energia (potencials elèctrics) en els punts A i B; es a dir, a la feina feta per traslladar la unitat de càrrega elèctrica des de A fins a B.

4.2. Intencitat de corrent

4.2.1. És la quantitat de càrrega elèctrica que travessa la secció d’un conductor en una unitat de temps. Es mesura en Ampers (A)

4.3. Resistència elèctrica

4.3.1. La resistència elèctrica és una mesura del grau d'oposició que presenta un objecte al pas del corrent elèctric. La unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a la resistència elèctrica és l'ohm, que se simbolitza amb la lletra grega omega majúscula (Ω)

4.3.2. Si un material té una resistència elèctrica baixa, és un bon conductor.

4.4. Corrent continu

4.4.1. El corrent continu, és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia.

4.4.2. De quins generadors obtenim corrent continu

4.4.2.1. Els generadors de corrent continu funcionen semblant als motors de corrent continu. De fet podrien descriure com a generadors que funcionen a l'inrevés. Els generadors són màquines que converteixen l'energia mecànica en elèctrica se l’hi denomina també alternador o dinamo en funció del tipus de corrent que produeixin.

4.5. Corrent altern

4.5.1. El corrent altern, és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.