ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้า

1.1. 1. ประจุบวก

1.2. 2. ประจุลบ

2. สภาพไฟฟ้า

2.1. 1. เป็นกลางทางไฟฟ้า

2.2. 2. สภาพไฟฟ้าเป็นลบ ( สูญเสียประจุบวก )

2.3. 3. สภาพไฟฟ้าเป็นบวก ( สูญเสียประจุลบ )

3. แรงไฟฟ้า / แรงคูลอมบ์

3.1. 1. แรงดูด ประจุต่างกัน

3.2. 2. แรงผลัก ประจุที่เหมือนกัน

3.3. กฎของคูลอมบ์

3.4. F = kQ1Q2 / R^2

4. สนามไฟฟ้า ( E )

4.1. คือ บริเวณที่มีแรงไฟฟ้า

4.2. นิยาม E = F/q หน่วย N/C

4.3. สูตร E = kQ / R^2

4.4. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

4.4.1. E = v / d หน่วย V / m

4.4.2. เส้นสมศักย์ = เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

4.5. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

4.5.1. กำหนดให้ทรงกลมมีประจุบวก และประจุบวกจะกระจายอยู่บนผิวด้านนอกของทรงกลมเท่านั้น

4.5.2. สนามไฟฟ้าภายในทรงกลมมีค่า = 0

4.5.3. Eผิว = E max = kQ / R^2

4.5.4. R วัดจากจุดศูนย์กลางวงกลม

5. ศักย์ไฟฟ้า

5.1. V = kQ / R หน่วย V

5.2. เป็นปริมาณสเกลาร์

5.3. * คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า *

5.4. * ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น *

5.5. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

5.5.1. V = kQ / R

5.5.2. คักย์ไฟฟ้าด้านใน = คักย์ไฟฟ้าที่ผิว

6. งานในการเลื่อนประจุ

6.1. WAB = q( VB - VA ) หน่วย J

6.2. คักย์จุดสิ้นสุด - ศักย์จุดเริ่มต้น

6.3. * งานไม่ขึ้นกับเส้นทาง *

7. ตัวเก็บประจุ ( C )

7.1. ทำหน้าที่ จ่ายประจุไฟฟ้า

7.2. ทำหน้าที่ เก็บประจุไฟฟ้า

7.3. นิยาม C = Q / V หน่วย C / V หรือ F

7.4. การต่อตัว C

7.4.1. 1. ต่อแบบอนุกรม ( ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล )

7.4.1.1. Q รวม = Q1 = Q2

7.4.1.2. V รวม = V1 + V2

7.4.1.3. 1/Cรวม = 1/C1 + 1/C2

7.4.2. 2. ต่อแบบขนาน ( ประจุไฟฟ้าแยกไหล )

7.4.2.1. Vรวม = V1 + V2

7.4.2.2. Qรวม = Q1 + Q2

7.4.2.3. Cรวม = C1 + C2

8. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

8.1. พื้นที่ใต้กราฟ = 1/2 * ฐาน * สูง

8.2. พลังงานเฉลี่ย

8.2.1. U = 1/2 QV

8.2.2. U = 1/2 CV^2

8.2.3. U = 1/2 Q^2 /C