ไฟฟ้าสถิต⚡️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ไฟฟ้าสถิต⚡️ by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต⚡️

1. ประจุไฟฟ้า⚡️

1.1. ประจุลบ

1.2. ประจุบวก

2. สภาพไฟฟ้า⚡️

2.1. เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

2.2. เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ

2.3. เป็นกลางทางไฟฟ้า

3. แรงไฟฟ้า/แรงคูลอมม์⚡️

3.1. แรงดูด

3.1.1. ประจุต่างชนิดกัน⚡️

3.2. แรงผลัก

3.2.1. ประจุเหมือนกัน⚡️

4. กฎของคูลอมม์⚡️

4.1. F=kQ1Q2/Rกำลังสอง

4.1.1. K= ค่าตัวของคูลอมม์ มีค่า 9x10กำลัง9 หน่วย Nm2/C2. Q1= ค่าประจุตัวที่ 1 หน่วย C. Q2= ค่าประจุตัวที่ 2 หน่วย C. R= ระหว่าง ระหว่างประจุ หน่วย m

4.1.2. สนใจประจุตัวไหน ประจุตัวนั่นโดน

5. สนามไฟฟ้า⚡️

5.1. คือ บริเวณที่มีแรงไฟฟ้า

5.2. F จะไม่เท่ากับ 0 ถ้ามีสนามไฟฟ้า

5.3. F จะเท่ากับ 0 ถ้าไม่มีสนามไฟฟ้า

5.4. สูตร E=F/q หน่วย N/C

5.5. สนใจประตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั่น

6. สนามไฟฟ้าจากแผ่นคู่ขนาน⚡️

6.1. สนามไฟฟ้ามีขนาดคงที่

6.2. สูตร E=🔼V/d หน่วย N/C

7. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ⚡️

7.1. ประจุ+Q กระจายอยู่บนผิวนอกเท่านั้น

7.2. สูตร E=kQ/Rกำลังสอง

8. ศักย์ไฟฟ้า⚡️

8.1. สูตร V=kQ/R หน่วย V

8.2. คิดเครื่องหมายประจุด้วย

9. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ⚡️

9.1. สูตร Vผิว=KQ/r

10. ตัวเก็บประจุ⚡️

10.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า

10.2. ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า💸

10.3. สูตร C=Q/V หน่วย F (farad)

11. การต่อแบบอนุกรม⚡️

11.1. ประจุไฟฟ้าจะไม่แยกไหล

11.2. Qรวม=Q1=Q2

11.3. Vรวม= V1+V2

11.4. 1/Cรวม= 1/C1+1/C2

12. การต่อแบบขนาน⚡️

12.1. ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล

12.2. Vรวม=V1=V2

12.3. Qรวม=Q1+Q2

12.4. Cรวม=C1+C2

13. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ⚡️

13.1. C=Q/V

13.2. C= ความจุไฟฟ้า หน่วย F. Q= ประจุไฟฟ้า หน่วย C. V= ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V