ภูมิภาคเอเชียใต้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภูมิภาคเอเชียใต้ by Mind Map: ภูมิภาคเอเชียใต้

1. ภูมิประเทศ

1.1. แบบเทือกเขา (ปาร์มี น้อต)

1.2. ที่ราบลุ่ม

1.2.1. แม่น้ำสินธุ

1.2.2. แม่น้ำคงคา

1.2.3. แม่น้ำพรหมบุตร

1.3. คาบสมุทร

1.3.1. คาบสมุทรอินเดีย

1.3.1.1. ชายฝั่งตะวันออก : โคโรมันเดล

1.3.1.2. ชายฝั่งตะวันตก : มะละบาร์

1.4. ที่ราบสูง

1.4.1. ที่ราบสูงหินเก่าทางตอนกลางของภูมิภาค

2. มีสมาชิก 7 ประเทศ

2.1. อินเดีย

2.2. ศรีลังกา

2.3. บังคลาเทศ

2.4. เนปาล

2.5. ภูฏาน

2.6. ปากีสถาน

2.7. อัฟกานิสถาน

2.8. มัลดีฟส์

3. ถิ่นกำเนิดศาสนาสำคัญ 4 ศาสนา

3.1. พระพุทธศาสนา

3.2. พราหมณ์-ฮินดู

3.3. ซิกข์

3.4. เชน

4. เศรษฐกิจ

4.1. เกษตรกรรม

4.1.1. ข้าวเจ้า

4.1.2. อ้อย

4.1.3. ข้าวสาลี

4.2. ปศุสัตว์

4.2.1. โค

4.2.2. กระบือ

4.2.3. แพะ

4.2.4. แกะ

4.3. ประมง

4.3.1. เป็นประมงพื้นบ้านและล้าหลัง

4.4. ป่าไม้

4.4.1. ตัดไม้เพื่อขยายเมือง และใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน

5. ชมพูทวีป หรือ อนุทวีป ตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปเอเชีย

6. ภูมิอากาศ

6.1. มรสุมเขตร้อน

6.1.1. พบได้ทั่วไปในภูมิภาค มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

6.2. ทุ่งหญ้าสะวันนา

6.2.1. ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาค

6.3. เทือกเขาสูง

6.3.1. พบมากในทางตอนเหนือ

6.3.1.1. บริเวณเทือกเขาหิมาลัย หรือบริเวณหลังคาโลก

6.4. ชื้นภาคพื้นทวีป

6.4.1. พบมากบริเวณทางตอนเหนือของภูมิภาค เหนือเส้น ทรอปิด ออฟ แคนเซอร์ขึ้นไป

6.4.1.1. ปากีสถาน

6.4.1.2. อัฟกานิสถาน

6.4.1.3. อินเดียทางตอนเหนือ