Географія як система наук

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Географія як система наук by Mind Map: Географія як система наук

1. Фізична географія

1.1. Загальне землезнавство (Сотніченко)

1.1.1. Вітчизняні науковці:

1.1.1.1. П. А. Тутковський

1.1.1.1.1. вивчав рельєф правобережної частини України; обгрунтував теорію еолового походження лесі; дав загальну х - стику підземнтм водам України; описав карстові явища на Поліссі.

1.2. Ландшафтознавство (Сотніченко)

1.2.1. Вітчизняні науковці:

1.2.1.1. О. Маринич

1.2.1.1.1. сфера його наукових досліджень: теоретичні та прикладні проблеми геоморфології та ландшафтознавства, фізико-географічне районування України, історія географічної науки

1.3. Палеогеографія (Сотніченко)

1.3.1. Вітчизняні науковці:

1.3.1.1. М. Веклич

1.3.1.1.1. український вчений у галузі міського електричного транспорту, доктор технічних наук, винахідник тролейбусного поїзда, редактор, член галузевих академій України

1.4.  український географ, демограф, доктор географічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.Основні напрямки викладацької та науково-дослідної діяльності: проблеми маятникових трудових міграцій, використання робочої сили у Прикарпатському регіоні, демогеографічну ситуацію в Україні, загальну географію міграцій населення України, етногеографію, територіальну систему розселення

1.5. Геоморфологія (Сотніченко)

1.5.1. Вітчизняні науковці:

1.5.1.1. К. Геренчук

1.5.1.1.1. один із засновників структурної геоморфології; основні його праці присвячено питанням розвитку рельєфу; проблемам ландшафтознавства; проблемам фізико-географічного районування території України

1.6. Метеорологія (Сотніченко)

1.6.1. Вітчизняні науковці:

1.6.1.1. П. Броунов

1.6.1.1.1. один із засновників агрометеорології; найважливіші наукові праці стосуються метеорології та фізичної географії; значну увагу приділяв питанням будови і загального вигляду Земної кулі.

1.7. Кліматологія (Сотніченко)

1.7.1. Вітчизняні науковці:

1.7.1.1. С. Степаненко

1.7.1.1.1. очолює наукову школу з проблем моделювання метеорологічних процесів в нижньому шарі атмосфери, у складі якої три доктора наук та більше 20 кандидатів наук.

1.8. Гідрологія (Сотніченко)

1.8.1. Вітчизняні науковці:

1.8.1.1. Є. Оппоков

1.8.1.1.1. розробляв проблеми гідромеліорацій, гідрологічного режиму річок; уточнив рівняння водного балансу річкового басейну (рівняння Пенка — Оппокова); керував гідрологічними дослідженнями при будівництві ДніпроГЕС.

1.9. Ґрунтознавство(Волченко)

1.9.1. Вітчизняні науковці:

1.9.1.1. О.Соколовський

1.9.1.1.1. Праці Соколовського присвячені вивченню фіз.-хім. властивостей ґрунту, впливу обмінних катіонів на механічні й водні властивості ґрунту, окультурення підзолистих і солонцюватих ґрунтів, ролі кальцію у збагаченні ґрунтів на гумус і фіксації в ґрунті мінеральних кольоїдів та гумусу тощо.

1.10. Біогеографія(Волченко)

1.10.1. Вітчизняні науковці:

1.10.1.1. І. Пузанов

1.11. Провадив розкопки в степовій смузі України та на нижньому Дону, досліджуючи катакомбні й сарматські поховання, перший дослідник Приазов'я (греко -варварські та сарматські поселення, Провадив розкопки в степовій смузі України та на нижньому Дону, досліджуючи катакомбні й сарматські поховання , був заступником голови Дніпрельстанської археологічної експедиції зони затоплення (1927—32).

1.12. Ландшафтознавство(Черниш)

1.12.1. Вітчизняні науковці

1.12.1.1. Г.Міллер

1.13. Загальне землезнавство(Черниш)

1.13.1. А.Краснов

1.13.1.1. Саме А.М. Краснов , запровадивши фітогеографію, пов’язав аналіз екологічних умов існування рослин- них угруповань з класифікацією кліматів Кеппена, здійснив районування земної кулі за типами рослинності, дотримуючись зонально-географічного принципу. Він виділив десять зон і п’ять ландшафтних областей; у кожному з виділених таксонів представив комплексну характеристику впливу середовища на рослинність. Характеристика ландшафтів представлена, починаючи з процесу вивітрювання і ґрунтоутворення, через рельєф і клімат аж до рослинного і тваринного світу та культурних ландшафтів (тобто за схемою, яка стала робочою лише у другій половині ХХ століття).

1.14. Палеогеографія(Черниш)

1.14.1. П.Заморій

1.15. Значним внеском у формування української геоморфологічної школи стали праці П. Заморія, присвячені морфолітогенетичному напряму, запровадженому ще П. Тутковським. Петро Заморій у 1949 році очолив першу в Україні кафедру геоморфології у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

1.16. Геоморфологія(Черниш)

1.16.1. М.Андрусов

1.16.1.1. Автор великої кількості праць з стратиграфії і палеонтології  неогену і антропогену Кримсько-Кавказької та Закаспійської областей. . Склав палеогеографічні карти Чорноморського басейну неогенового та антропогеновогоперіодів. Праці Андрусова дали змогу розробити детальну стратиграфію неогенових відкладень Понто-Каспійської області, яка й досі є неперевершеним зразком щодо чіткості та точності підрозділів. Плідність спадщини Андрусова вплинула і на практику відкриття родовищ нафти на нових територіях. Досліджував природу Причорномор'я. Склав перший геологічний опис Керченського півострова. 1890 року взяв участь в експедиції у Чорне море. Її результати стосувалися фізичної географії океану — температури, густини, солоності води тощо. Тоді було відкрито зараженість глибинних вод Чорного моря сірководнем. Читав лекції в різних університетах країни.

1.17. Метеорологія (Черниш)

1.17.1. С.Сніжко

1.17.1.1.  український гідрометеоролог, гідрохімік, доктор географічних наук, професор географічного факультету Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

1.18. Кліматологія (Черниш)

1.18.1. С.Степаненко

1.18.1.1. Очолює наукову школу з проблем моделювання метеорологічних процесів в нижньому шарі атмосфери

1.19. Гідрологія (Черниш)

1.19.1. Є.Оппоков

1.19.1.1. Розробляв проблеми гідромеліорацій, гідрологічного режиму річок. Уточнив рівняння водного балансу річкового басейну (рівняння Пенка — Оппокова). Керував гідрологічними дослідженнями при будівництві ДніпроГЕС. Разом з А. В. Огієвським та В. О. Назаровимрозробив методи прогнозів висоти весняної повені Дніпра та його приток. Вивчав режим підземних вод, умови артезіанського водозабезпечення міст. Брав участь у роботі комісії з електрифікації України в рамках ГОЕЛРО.

1.20. Ґрунтознавство (Черниш)

1.20.1. О.Соколовський

1.21. Біогеографія(Черниш)

1.21.1. І.Підоплічко

1.21.1.1. Основними інтересами вченого були дослідження у галузях палеозоології, палеогеографії, фауни та охорони природи. За період наукової діяльності І. Г. Підоплічко опублікував понад 900 робіт (серед них 18 наукових та науково-популярних книг), які були присвячені вивченню вимерлої та сучасної фауни різних геологічних епох, зокрема, четвертинному періоду та походженню життя на Землі.

1.22. Грунтознавство (Дмитренко)

1.22.1. О.Соколовський

1.22.1.1. Праці Соколовського присвячені вивченню фіз.-хім. властивостей ґрунту, впливу обмінних катіонів на механічні й водні властивості ґрунту, окультурення підзолистих і солонцюватих ґрунтів, ролі кальцію у збагаченні ґрунтів на гумус і фіксації в ґрунті мінеральних кольоїдів та гумусу тощо.

1.23. Біогеографія (Дмитренко)

1.23.1. І.Пузанов

1.23.1.1. Іван Іванович Пузанов російський радянський зоолог і зоогеографія, мандрівник, літератор, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР, послідовний борець з «лисенківщиною».

1.24. Військова географія (Дмитренко)

1.24.1. І. Кріп'якевич

1.24.1.1. Іван Петрович Крип'якевич український історик, академік АН УРСР, професор Львівського університету, директор Інституту суспільніх наук АН України. Автор Великої кількості наукових досліджень про українську Козацьку державність та Богдана Хмельницького, ряду підручніків з історії України. Діяч НТШ.

1.25. Загальнеземлеснавство (Дмитренко)

1.25.1. П.Тутковський

1.25.1.1. вивчав рельєф правобережної частини України; обгрунтував теорію еолового походження лесі; дав загальну х - стику підземнтм водам України; описав карстові явища на Поліссі.

2. Соціально - економічна географія

2.1. Географія населення(Черниш)

2.2. В.Джаман

2.3. Економічна географія(Черниш)

2.3.1. М.Паламарчук

2.3.1.1. Праці Соколовського (понад 140) прісвячені Вивчення фізично-хімічніе властівості ґрунт, обмінній катіони впліву окультурених підзолистих и солонцюватих ґрунти, кальцій Збирається роли збагаченні ґрунти на гумус и фіксації в ґрунті.Соколовськом Створив новий напри вівченні кольоїди Збирається ґрунт, Зробив цінній внесок у розвитку Теорії про ґрунтовий кольоровий комплекс, виготовляючи конструкцію й агрономічне створення ґрунтових елементів. Він має основні кольорові кольорово-хімічні технології ґрунтів, пропонував метод спеціалізованого ґрунтування для боротьби із фільмами, що керують у мережевому каналі. та гумусутощо. Соколовський Створив новьі напр у вивченні кольоїди ґрунт, Зробив цінній внесок у використовуються теорії про ґрунтовий кольоровий комплекс, створюють структуру і створюють агрономічне значення ґрунту. Він має основні кольорові кольорово-хімічні технології ґрунтів, пропонував метод спеціалізованого ґрунтування для боротьби із фільмами, що керують у мережевому каналі.

2.3.1.2. Наукові праці з економіки промисловості, економіки районів, розміщення і територіальної організації продуктивних сил, економічної географії УРСР, теорії народного господарства, зокрема агропромислового комплексоутворення, раціонального використання природних ресурсів. Автор відомого підручника з економічної географії УРСР, який видавався протягом 20 років. Академік М. М. Паламарчук розробив теорію економічної геокомплексології

2.4. Соціальна географія (Черниш)

2.4.1. М.Пістун

2.4.1.1. Фахівець у галузі теоретико-методологічних основ суспільної географії, проблем географії сільського господарства і агропромислового комплексоутворення України, суспільно-географічних аспектів регіональної політики України, методики організації навчального процесу у вищій школі, методики суспільно-географічних досліджень, територіальної організації митної діяльності.

2.5. Політична географія (Черниш)

2.5.1. М.Дністрянський

2.6. Понад 20 років Дністрянський М. С. проводить наукові дослідження в галузі політичної географії та геополітики, історичної географії та демогеографії та екістичної географії. Є автором понад 150наукових публікацій. Розпочав наукову діяльність з дослідження проблем формування і функціонування державних кордонів та адміністративних меж, вивчення їхнього впливу на суспільно-географічне середовище, за результатами чого опублікував книгу «Кордони України.

2.7. Географія культури (Черниш)

2.7.1. О.Степанів

2.7.1.1. український історик, географ, громадська та військова діячка; перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера; четар  Української Галицької Армії. Сестра Ананія Степаніва, мати Ярослава Дашкевича. В'язень радянських таборів.

2.8. Рекреаційна географія (Черниш)

2.8.1. О.Бейдик

2.8.1.1. Запропоновано методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, а також ресурсно-рекреаційної оцінки та паспортизації адміністративно-територіальних суб'єктів України, обгрунтовано їх рейтингове рекреаційне районування. Описано метод моделювання в суспільно-географічних і ресурсно-рекреаційних дослідженнях, запропоновано картографічні моделі потенціалу полів.

2.9. Військова географія (Черниш)

2.9.1. І.Крип'якевич

2.9.1.1. український історик, академік  АН УРСР, професор Львівського університету, директор Інституту суспільних наук АН України. Автор великої кількості наукових досліджень про українську козацьку державність та Богдана Хмельницького, ряду підручників з історії України. Діяч НТШ.

3. наскрізні науки

3.1. Картографія

3.2. Рудницький

3.3. Топографія

3.3.1. Харченко

3.3.1.1. Вивчав геометричну місцевість з подальшим створенням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків

3.3.1.1.1. Геодезія

3.4. Картографія (Черниш)

3.4.1. Л.Руденко

3.4.1.1. Руденко Л.Г. виконує велику науково-організаційну роботу. Він є членом бюро Відділення наук про Землю, членом бюро Об’єднаної наукової ради з фундаментальних проблем географії при МААН, віце-президентом Географічного товариства України, членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом конкурсної комісії Верховної ради України для найталановитішої молоді, головою спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій при Інституті географії, членом Національного комітету України з проблем ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (Національний комітет МАБ України)

3.5. Топографія (Черниш)

3.5.1. А.Харченко

3.5.1.1. Вивчав геометричну місцевість з подальшим створенням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків

3.6. Геодезія (Черниш)

3.6.1. О.Тілло

4. Створив наукову працю соціально-економічна географія України, розробив нову схему структури суспільної географії, обгрунтував соціально-економічну регіоналізацію України

4.1. Політична географія

4.1.1. Рудницький

4.1.1.1. Основоположник української політичної географії, розробив наукові основи політичної географії та геополітики

4.1.1.1.1. Географія культури (Чернюк)

5.  російський географ, картограф і геодезист. Генерал -лейтенант(від 1894 року). Член-кореспондент Петербурзької академії наук (від 1892року). Склав гіпсометричну карту Європейської Росії (видано 1890 і 1896), на якій уперше досконало відображено рельєф, уточнено довжину головних рік Європейської Росії